BBOA2010 - Innføring i skatterett

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Emnet skal gi studenten kunnskap om skattesystemet, og ferdigheter i anvendelse av skatteregler, herunder ferdigheter i beregning av skattegrunnlag for personer og aksjeselskaper med enkle inntektsforhold. Dette omfatter også beskatning av gevinster/tap og avkastning på kapital, samt beregning av skatt. Undervisningen er konsentrert om hovedprinsippene og hovedreglene i skattesystemet, med særlig vekt på forståelse av skattelovens systematikk og inntekter og fradrag. Også metodemessige og etiske problemstillinger knyttet til praktisering av skattereglene tas opp.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten
- har kunnskap om de prinsipper som skattelovgivningen bygger på
- har kjennskap til hovedreglene om inntekts- og formuesbeskatning, herunder hovedprinsippene for tilordning til riktig skattesubjekt
- har kjennskap til sentrale regler om fradrag i fastsatt skatt
- har kjennskap til beskatningsprosessen og skattebetalingsordningen
- har kjennskap til sentrale regler for tilsidesettelse

Ferdigheter
Studenten
- kan avgjøre hva som er skattepliktige inntekter, fradragsberettigede kostnader samt foreta korrekt tilordning og tidfesting for personer og aksjeselskaper med enkle inntektsforhold, samt beregne skatten. Dette omfatter også formuesskatt.
- kan vurdere hvordan fordeler vunnet ved arbeid tilsvarende behandles hos arbeidsgiver (fradragsrett, arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk)
- kan skattemessig behandle avkastning av kapitalinvesteringer, samt beregne skattemessig gevinst/tap ved realisasjon av kapitalgjenstander, herunder eiendom og aksjer

Generell kompetanse
Studenten
- kan anvende lov og forskrift ved behandling av skattemessige problemstillinger
- kan oppdatere og tilegne seg ny kunnskap innen skatterett
- kan formidle sentralt fagstoff skriftlig
- kan reflektere over etiske problemstillinger innenfor emnet
- kan se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og eget arbeid med oppgaver.

Mer om vurdering

Hjelpemidler på eksamen: Norsk skattelovsamling, utskrifter av ren lov- og forskriftstekst fra lovdata.no og godkjent kalkulator type B i henhold til gjeldende kalkulatorreglement ved NTNU Handelshøyskolen.

Kursmateriell

Foreløpig pensumliste (kan bli endret):

Vigdal og Olsen: Lærebok i skatterett + oppgavebok. Fagbokforlaget, 2016.

Skattelovsamling/studentskattelovsamling utgitt i 2017.

Materiale som er gjennomgått i forelesninger og materiale som blir lagt ut på emnesider i Blackboard.

Anbefalt støttelitteratur: Fallan, Lars: Kapittel 1 - 9, 11 og 15 - 17 i Innføring i skatterett, siste utg. Oslo, Gyldendal akademisk. Lignings-ABC og annet materiale som er tilgjengelig på www.skatteetaten.no, samt og materiale som er tilgjengelig ved registrering som student på Gyldendal Rettsdata.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BBRR2045 7.5 01.01.2014
BØA2010 7.5 01.08.2013
BØA3045 7.5 01.08.2013

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 29.11.2017 09:00 KJL2 , R D1-185 Datasal , A34 , D3
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 29.05.2018 09:00 D3 , F1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.