BARN8206 - Narrative metoder i barne- og ungdomsforskning

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Perspektiver og begreper fra litteratur om narrativ metode er tenkt å danne grunnlag for at den enkelte deltager kan relatere disse til egen forskningstradisjon, til egen forskning, til den tverrfaglige barne- og barndomsforskningen, og ungdomsforskning. Vi vil gå mer i detalj om livshistorieintervjuing, biografiske metoder (oral history og diary data), visuelle narrativer, «street narratives» og barndomsminner.

Læringsutbytte

Målet med kurset er å gi deltagerne en grunnleggende forståelse for:

- Sentrale kjennetegn ved narrativ forskningsmetode, den sosiale barne- og barndomsforskningen, ungdomsforskning samt analyse og tolkning av ulike narrativer

- Epistemologiske spørsmål i forbindelse med narrativ metode brukt i forskning med barn og ungdom

- Praktiske implikasjoner ved å bruke narrativ metode i forskning med barn og ungdom

- Dilemmaer, utfordringer - og muligheter med tanke på eget prosjekt

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, studentaktiviteter og workshops med forberedte gruppeoppgaver og presentasjoner av egne prosjekt.
Oppgaver og vurdering :
• Muntlig presentasjon av gruppeoppgaver. I siste del av uken jobber deltagerne to og to med å formulere et spørsmål som er relatert til tema og pensum fra forelesningene. Deltagerne er parvis ansvarlig for å introdusere temaet, spørsmålet og lede en diskusjon fra morgenen fredag. Dette skal ta ca. ½ time.
• Skriftlig og muntlig individuell oppgave der den enkelte deltager presenterer refleksjoner relatert til egne forskningsinteresser/eget prosjekt. En tekst på 2-3 sider sendes kursleder senest en uke før kursstart.
• Idé og pensumvalg skal godkjennes før denne teksten utvikles til et essay som sendes kursleder for skriftlige kommentarer. Format: 12-15 sider, Times New Roman 12, linjeavstand 1,5. Pensum: totalt skal det velges et pensum på ca. 800 sider. 500 av disse må være fra kursets pensum, mens de resterende 300 kan være tematisk relevant metodelitteratur som ikke står på kursets pensumoversikt. Faglig ambisjon: Ikke så ambisiøs som en tidsskriftartikkel, men ellers relativt lik i formen. Litteratur – review kan også aksepteres.

Obligatoriske aktiviteter

  • Fremmøteplikt 80 %

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende

Kursmateriell

Kurset tilbyr en rikholdig litteraturmeny som i volum langt overstiger minimumskravet på 800 sider. Detaljert program og fullstendig litteraturliste vil bli publisert senere. Den enkelte deltager velger fra hver av forelesningene de referansene som er mest relevante i forhold til egne forskningsinteresser og behov, og i samarbeid med kursleder. Nedenfor presenteres noe av den mest sentrale litteraturen i kurset.

Bell, M. and Bell, S. (2012) What to do with all this ‘stuff’? Memory, family and material objects. Storytelling, Self, Society, 8 (2): 63-84.
Bornat, J. (2013) ‘Secondary analysis in reflection: some experiences of re-use from an oral history perspective’. Families, Relationships and Societies 2 (2): 309-17
Brannen, J. (2013) Life Story Talk: Some reflections on narrative in qualitative interviews. Sociological Research Online, 18 (2) 15 http://www.socresonline.org.uk/18/2/15.html
Chase, S.E. (2005) Narrative inquiry: Multiple lenses, approaches, voices. In: Denzin, N. and Lincoln, Y. (eds). Qualitative Research, third edition. London: Sage, pp.651-681.
Gullestad, M. (1996) Modernity, self and childhood in the analysis of life stories. In: Gullestad, M.(ed) Imagined Childhoods. Self and Society in Autobiographical Accounts. Oslo: Scandinavian University Press, pp 1-39.
Gullestad, Marianne (1996) Everyday Life Philosophers (pp. 1-66). Oslo: Scandinavian University Press.

James, A. (2005) Life times: Children’s perspectives on age, agency and memory across the life course. In: Qvortrup, J. (ed) Studies in Modern Childhood: Society, Agency and Culture. London: Palgrave, pp. 248-266.
Knight, A., Brannen, J. and O’Connell, R. (2015) Using narrative sources from the Mass Observation Archive to study everyday food and families in hard times: Food practices in England during 1950. Sociological Research Online, 20 (1), 9
Kuhn, A. (2007) Photography and cultural memory: a methodological exploration. Visual Studies, 22 (3) 283-292.


Lawler, Steph (2002) ‘Narrative in Social research’. In Tim May (ed.) Qualitative Research in Action. London: Sage.

Phoenix, A. and Brannen, J. (2013) Researching family practices in everyday life: reflections from two studies, Special Issue, International Journal of Social Research Methodology. 17:1, 11-26.
Riessman, C. (1993) Narrative Analysis. Qualitative Research Methods, Series 30. A Sage University Paper. London, Sage
Riessman, C. (2008) Narrative Methods for the Human Sciences. London, Sage. Chapter 6 ‘Visual Analysis’. Pp. 141-182.

Riessman, C. (2002) ‘Analysis of personal narratives’ in J. Gubrium and J.Holstein (eds) Handbook of Interview Research. Pp. 695-710. Thousand Oaks: Sage
Somers, M (1994) The narrative constitution of identity: A relational and network approach. In: Theory and Society, vol 23 (6), pp 605-649.
Thorne, Avril and Kate McLean (2006) ‘Identity light: Entertainment stories as a vehicle for self-development’. In McAdams, Dan, Ruthellen Josselson and Amia Lieblich (eds.) Identity and story: creating self in narrative (pp. 111-127). Washington DC: American Psychological Association.

Walkerdine, V., H. Lucey and J. Melody (2002) ‘Subjectivity and Qualitative Method’. In Tim May (ed.) Qualitative Research in Action. London: Sage.Detaljert kursprogram og fullstendig litteraturliste blir publisert I august/september.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.