course-details-portlet

BA8105 - Fukt- og lufttransport i bygningskonstruksjoner

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet tar utgangspunkt i teorigrunnlaget for luft- og fukttransport i porøse materialer, hulrom og ved overflater mot luft, og behandler praktisk anvendelse av dette på reelle bygningskonstruksjoner og praktiske problemer. Herunder behandles bl.a. aktuelle påkjenninger og drivkrefter, samvirke mellom forskjellige transportmekanismer i massive og oppløste konstruksjoner, akkumulering og uttørking av fukt, flerdimensjonale forløp samt aktuelle materialparametre. Metoder for numerisk simulering og bruk av aktuell programvare inngår i emnet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten ha dybdekunnskap om drivkrefter, transportformer og praktiske konsekvenser av fukt- og lufttransport i bygningskonstruksjoner. Kandidaten skal også kunne analysere og løse problemer knyttet til årsakssammenhenger og funksjonsproblemer som følge av slike transportprosesser.

Kunnskap: Kandidaten skal ha en utdypende forståelse av bygningsfysiske prosesser og ha evne til systematisk bruk av relevante metoder og verktøy for simulering, analyse og evaluering av slike prosesser i både prosjekterte og bygde bygninger.

Ferdigheter: Kandidaten kan utføre selvstendig analyse av konstruksjonsløsninger og på den bakgrunn vurdere sikkerhet mot bygningsfysiske funksjonsproblemer. Kandidaten skal også kunne identifisere, utvikle og kvalitetssikre relevante løsninger for slike problemer.

Generell kompetanse: Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten:
- Ha utviklet evne til kritisk analyse av design og materialbruk i bygningskonstruksjoner
- Kunne orientere seg i forhold til forskningsfronten på sitt fagområde
- Kunne identifisere bygningsfysiske problemer og formidle aktuelle løsninger
- Ivareta hensyn til bærekraftighet

Læringsformer og aktiviteter

Kombinasjon av seminarer og selvstudium. En utredningsoppgave (f.eks. litteraturstudium, eksperimentelt arbeid el.lign.) skal gjennomføres. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).
Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.
Emnet undervises ikke hvert år, ta kontakt med faglærer hvis du ønsker nærmere informasjon om når emnet undervises.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øving

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Grunnkunnskaper i Bygningsfysikk tilsvarende TBA4160 Bygningsfysikk, grunnkurs

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bygnings- og materialteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU