course-details-portlet

BA6903 - Masteroppgave i studieretning Jernbane, hovedprofil bane/trafikk

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Det første steget i arbeidet med masteroppgaven er å finne et hovedtema for oppgaven. Siden oppgaven som hovedregel skal skrives ved kandidatens eget arbeidssted, med utgangspunkt i problemstillinger eller aktivitet i egen virksomhet, kan det være lurt å involvere nærmeste leder i diskusjonen rundt valg av hovedtema. For å få tildelt hovedveileder ved NTNU, må hovedtema være klart. Kandidaten legger ved en beskrivelse av problemstillingen når søknaden om opptak til master sendes inn. Etter valg av hovedtema og tildeling av veileder ved NTNU blir en mer detaljert problemstilling utarbeidet i samarbeid mellom kandidat, lokal veileder og hovedveileder. Deretter settes dette opp i en masteravtale som signeres av alle parter.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført masteroppgaven skal du ha opparbeidet deg evnen til å gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid. Dette innebærer innsikt i vitenskapelig arbeidsmåte og akademisk skriving; konstruktiv og kritisk vurdering av litteratur, reflektert metodevalg, datainnsamling, analyse og formidling.

Læringsformer og aktiviteter

Masteroppgaven er et selvstudium, der kandidaten får støtte av veilederen til å utforme en problemstilling og komme seg gjennom skriveprosessen. Før oppstart skal kandidaten delta på et masterseminar der det blir gitt praktisk informasjon om litteratursøk, referanser, skriving av oppgave, frister etc. Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Veg, jernbane og transport (MVEGJERNB)

Forkunnskapskrav

Fullført bachelor innen relevante teknologiske fag og to års praksis i relevante tekniske fag. I tillegg må man ha fullført åtte kurs som kan inngå i spesialiseringen jernbane innen erfaringsbasert mastergrad i veg og jernbane. Kandidaten må selv passe på at den har tatt åtte emner (minst fire hovedemner, ett av dem er obligatorisk) før oppmelding til å skrive masteroppgave.

Kursmateriell

Kandidaten må finne aktuell litteratur selv. Veileder ved NTNU kan være behjelpelig med å anbefale bøker/artikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Jernbaneteknikk
  • Jernbanebygging
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU