course-details-portlet

BA6272 - Prosjektgjennomføring med bruk av VDC

Om emnet

Nytt fra studieåret 2018/2019

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 60/100
Arbeider 20/100
Arbeider 20/100

Faglig innhold

Emnet er spesielt rettet mot helhetlig implementering og praktisk anvendelse av Virtual Design and Construction (VDC) i egen organisasjon. De fire VDC konseptene omfatter
• Samprosjektering (Integrated Concurrent Engineering – ICE)
• Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)
• Prosess- og produksjonsledelse, og
• Målstyring (Prosjektmål, Kunde- /Forretningsmål)

Emnet bygger videre på de samme VDC-faglige temaene som emnet BA6270 Grunnleggende bruk av VDC, men går mer i dybden på teori og praktisk anvendelse av VDC i egen organisasjon /eget prosjekt.

Følgende temaer vil inngå i kurset:

Helhetlige løsninger:
• God forståelse for innhold i og sammenheng mellom de fire konseptene BIM, samprosjektering (ICE), prosessmodellering og målstyring som inngår i VDC rammeverket
• Begrunne hvorfor man bør bruke VDC og se VDC i sammenheng med LEAN og alternative løsninger
• Motivasjon og forventningsstyring for implementering /økt bruk av VDC i egen organisasjon
• Forstå suksessfaktorer og fiaskoer fra reelle prosjekter
• Forståelse for fallgruver og utfordringer knyttet til implementering av VDC i egen organisasjon

Samprosjektering (Integrated Concurrent Engineering – ICE):
• God forståelse for teori og prinsipper for ICE
• Praktisk planlegging, gjennomføring og evaluering av ICE, samt møteledelse, koordinering og beslutninger
• Fasilitering/ledelse av ICE-sesjoner, ulike typer møter
• God forståelse for rolledelingen, samspill og gruppedynamikk
• Analyse av sentrale norske og utenlandske ICE-prosjekterDigitalisering og BIM:
• Forståelse for bruk av digitale løsninger for bedre samhandling, koordinering kvalitetskontroll, og rapportering (modellsjekking)
• Ledelse av utvikling og utveksling av digitale leveranser
• Systematisk bruk av EBA BIM-manualen, BIM-gjennomføringsplaner
• Sammenhengen mellom «Prosjektledelse» og «Informasjonsledelse»
• Plan for utvikling av digital modenhet

Prosess- og produksjonsledelse
• Helhetlig integrering av prosess- og produksjonsledelse i egen organisasjon
• Kobling mellom ProsjektNedbrytningsStruktur (PNS) og BIM modell, for oppfølging av økonomi (Earned Value m.m.) og fremdrift Prosent Planlagt Utført (PPU) m.m)
• Integrering av Lean Construction (Last Planner) som del av VDC
• Systematisk bruk av standarder, metoder og verktøy for prosessmodellering (IDM)
• Planmessig bruk av soner for fremdriftsplanlegging og koordinering
• Utvikling av systemer for effektiv møtestruktur for ulike typer oppgaver
• Tilpasning og bruk av ulike metoder for fremdriftsplanlegging, logistikk og leveranser
• Planmessige tiltak for reduksjon av responstid (latency) i kommunikasjon og beslutninger

Målstyring:
• Utvikling av helhetlige løsninger for effektiv bruk av målstyring knyttet prosjektmål og kunde- /forretningsmål)
• Integrere målstyring i samprosjektering, BIM, samt prosess- og produksjonsledelse
• Tilpasning og bruk av ulike metoder og kriterium for målstyring: Prosent Planlagt Utført (PPU), Responstid (latency), Process Performance Metric (PPM), Model Maturity Index (MMI), Construction Industry Institute 10-10 (CII 10-10) m.m
• Utvikling av metoder for manuell og automatisert registering av målekriterier

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter fullført kurs skal deltakeren kunne
• forklare de fire konseptene som inngår i VDC-rammeverket: Samprosjektering (Integrated Concurrent Engineering - ICE), bygningsinformasjonsmodellering (BIM), prosess- og produksjonsledelse, og målstyring
• analysere sammenhengen mellom de fire konseptene som inngår i VDC rammeverket
• analysere hvordan VDC har vært benyttet i reelle prosjekter
• forklare og kjenne igjen sentrale fallgruver og utfordringer knyttet til implementering av VDC i egen organisasjon
• vurdere og kjenne igjen sentrale suksessfaktorer der VDC har vært benyttet i reelle prosjekter

Ferdigheter
Etter fullført kurs kan/skal deltakeren kunne
• aktivt planlegge, gjennomføre og evaluere (fasilitere) samhandlingsmøter / ICE-sesjoner for ulike typer oppgaver
• selvstendig bruke digitale løsninger for fasilitering av ICE-sesjoner
• tilpasse bruk av standarder, metoder og verktøy for prosessmodellering (IDM)
• utvikle og tilpasse metoder for registering av målekriterier

Generell kompetanse
Etter fullført kurs kan/skal deltakeren kunne
• utvikle VDC som rammeverk for gjennomføring prosjekter i egen organisasjon.
• utvikle og tilpasse bruk av VDC til de ulike forutsetningene som inngår i ulike prosjekter
• utvikle og anvende målstyring for å dokumentere prosjektmål og kunde- /forretningsmål
• utvikle en implementeringsplan for bruk/økt bruk av VDC ved bruk av standardisert praksis

Læringsformer og aktiviteter

Det legges opp til aktive læringsformer, både individuelt og i grupper. Undervisningen gis i form av forelesninger, diskusjoner, presentasjoner og oppgaver. Det er obligatorisk oppmøte på samlingene.

Deltakerne skal forberede seg i forkant av webinaret og workshopen og reflektere over utbyttet i etterkant gjennom å lage et evalueringsnotat som skal leveres inn.

Kurset starter med et webinar (nettmøte) som gir deltakerne oversikt over faglig innhold og læringsformer, slik at de kan møte godt forberedt til en 3-dagers samling (workshop) i Oslo-området. Før samling 1 skal det leveres inn en prosjektskisse som inneholder VDC-status i egen bedrift.

Deretter jobber studentene videre med to mindre prosjektoppgaver som teller 20% hver. Før samling 2 skal det leveres en sluttrapport (implementeringsplan) som teller 60% av karakteren. Det blir gitt felles veiledning i form av webinar. Form og innhold i prosjektoppgavene skal gi reell nytte for bedriften.

Mer om vurdering

2 prosjektoppgaver må leveres inn og teller 20% hver, totalt 40%. Sluttrapporten, «Implementeringsplanen» teller 60%. Alle delvurderinger må være bestått for å få bestått karakter i emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IVT-fak (TKIVTEVU)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse, samt minimum 2 års relevant yrkeserfaring. Søkere må fylle ut og signere bekreftelse sammen med sin leder og legge ved søknaden. Søkeren må ha deltatt på BA6271 Grunnleggende VDC før oppstart på BA6272 Prosjektgjennomføring med bruk av VDC, eller ha VDC sertifisering fra CIFE.
For gjennomføring av et eventuelt erfaringsbasert masterstudie kreves ingeniørfaglig bachelorgrad/3-årig ingeniørutdannelse.

Kursmateriell

Integrating Project Delivery, Martin Fischer, Howard W. Ashcraft, Dean Reed, Atul Khanzode, ISBN: 978-0-470-58735-5, Utgitt 2017, 480 sider. https://www.wiley.com/en-us/Integrating+Project+Delivery+-p-9780470587355

Lean Construction – Forstå og forbedre prosjektbasert produksjon, Redaktør: Bo Terje Kalsaas, ISBN: 9788245021073 Utgitt: 2018 2017, 456 sider. https://www.fagbokforlaget.no/Lean-construction/I9788245021073

Begge bøkene benyttes også på BA6271 Grunnleggende bruk av VDC

Presentasjoner og annet materiell utdelt på kurset

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2019

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bygge- og anleggsteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 60/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU