course-details-portlet

BA6054 - Grunnleggende sporvedlikehold

Om emnet

Faglig innhold

Kurset er delt inn seks tema:

Tema 1: Vedlikeholdsstyring

I dette tema går vi inn på de grunnleggende strategier og metoder for vedlikehold. Konsepter som RAMS og LEAN beskrives, og du lærer om metoder for dokumentering og kartlegging av tilstanden til eksisterende infrastruktur.

Tema 2 Vedlikehold av overbygning

I dette tema gis det en grundig oversikt over vedlikeholdsbehovet av skinner, sviller, befestigelse, sporveksler og ballast, og man lærer om tilstandskontroll og sporkvalitet, bakseberegning og sporjustering, sporfornyelse, balastrensing, optimalisering av hjul- og skinneprofil og vedlikehold av spor på bruer.

Tema 3 Vedlikehold av underbygning

I dette tema går vi inn på vedlikeholdsbehovet av tunneler, fjellskjæringer og drensanlegget. Du vil lære mer om forberedelse til ballastrensing og bruk av værdata.

Tema 4: Vedlikehold av øvrige objekter

Tema 4 omhandler drift og vedlikeholdsbehovet av stasjoner, publikumsområder, godsterminaler, skifteområder, driftsbanegårder og hensettingsområder.

Tema 5: Driftsmessige utfordringer

Tema 5 beskriver de driftsmessige utfordringer man har for å holde togene i rute. Her lærer du mer om vegetasjonskontroll og håndtering av glatte skinner pga. løvfall, dyrepåkjørsler - tiltak og håndtering, vinterdrift og iskjøving, samt gjenoppbygging av banelegeme og spor etter skred og flom. I tillegg gis en oversikt over hvordan ta hensyn til miljøet ved bl.a. håndtering av verdifull natur og fremmede arter.

Tema 6: Effektivisering av vedlikehold

Siste tema i kurset omhandler effektivisering av vedlikehold gjennom bruk av data og sensorteknologi, stadig nye og forbedrede maskiner, samt sikker jobb på spor med vedlikeholdstoget.

Læringsutbytte

Kunnskap

Du skal ha kunnskap om tilstandskontroll av et jernbanespor, vedlikehold av over- og underbygningen på en jernbane og vinterdrift.

Ferdighet

Du kan bruke resultater fra kontroller med målevogner og visitasjoner til å planlegge nødvendig vedlikehold av sporgeometri, overbygningskomponenter og underbygningskonstruksjoner.

Kompetanse

Du kan forstå vedlikehold og drifting av jernbanens kjørevei både under sommer- og vinterforhold.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset består av ulike forelesninger og øvinger, og vi forsøker å arrangere en ekskursjon/befaring. Noe av den faglige aktiviteten kan bli gjennomført digitalt. Forbehold om tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres. Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen teller 100 %. Eksamenskrav: obligatorisk oppmøte på samling og godkjente innleveringsoppgaver. Ved gjentak kan det blir muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Veg, jernbane og transport (MVEGJERNB)

Forkunnskapskrav

Bachelor innen teknologiske fag, samt to års praksis i relevante tekniske fag.

Kursmateriell

Kompendium utgitt av Institutt for bygg- og miljøteknikk samt Bane NOR

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU