course-details-portlet

BA6054 - Grunnleggende sporvedlikehold

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Kurset er delt inn seks tema:

Tema 1: Vedlikeholdsstyring

I dette tema går vi inn på de grunnleggende strategier og metoder for vedlikehold. Konsepter som RAMS og LEAN beskrives, og du lærer om metoder for dokumentering og kartlegging av tilstanden til eksisterende infrastruktur.

Tema 2 Vedlikehold av overbygning

I dette tema gis det en grundig oversikt over vedlikeholdsbehovet av skinner, sviller, befestigelse, sporveksler og ballast, og man lærer om tilstandskontroll og sporkvalitet, bakseberegning og sporjustering, sporfornyelse, balastrensing, optimalisering av hjul- og skinneprofil og vedlikehold av spor på bruer.

Tema 3 Vedlikehold av underbygning

I dette tema går vi inn på vedlikeholdsbehovet av tunneler, fjellskjæringer og drensanlegget. Du vil lære mer om forberedelse til ballastrensing og bruk av værdata.

Tema 4: Vedlikehold av øvrige objekter

Tema 4 omhandler drift og vedlikeholdsbehovet av stasjoner, publikumsområder, godsterminaler, skifteområder, driftsbanegårder og hensettingsområder.

Tema 5: Driftsmessige utfordringer

Tema 5 beskriver de driftsmessige utfordringer man har for å holde togene i rute. Her lærer du mer om vegetasjonskontroll og håndtering av glatte skinner pga. løvfall, dyrepåkjørsler – tiltak og håndtering, vinterdrift og iskjøving, samt gjenoppbygging av banelegeme og spor etter skred og flom. I tillegg gis en oversikt over hvordan ta hensyn til miljøet ved bl.a. håndtering av verdifull natur og fremmede arter.

Tema 6: Effektivisering av vedlikehold

Siste tema i kurset omhandler effektivisering av vedlikehold gjennom bruk av data og sensorteknologi, stadig nye og forbedrede maskiner, samt sikker jobb på spor med vedlikeholdstoget.

Læringsutbytte

Kunnskap
Du skal ha kunnskap om tilstandskontroll av et jernbanespor, vedlikehold av over- og underbygningen på en jernbane og vinterdrift.

Ferdighet
Du kan bruke resultater fra kontroller med målevogner og visitasjoner til å planlegge nødvendig vedlikehold av sporgeometri, overbygningskomponenter og underbygningskonstruksjoner.

Kompetanse
Du kan forstå vedlikehold og drifting av jernbanens kjørevei både under sommer- og vinterforhold.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset består av ulike forelesninger og øvinger, og vi forsøker å arrangere en ekskursjon/befaring. Forbehold om tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres.
Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte på undervisning
  • Godkjente innleveringsoppgaver

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen. Eksamenskrav: obligatorisk oppmøte på samling og godkjente innleveringsoppgaver.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Veg og jernbane (MVEGJERNB)

Forkunnskapskrav

Bachelor innen teknologiske fag, samt to års praksis i relevante tekniske fag.

Kursmateriell

Kompendium utgitt av Institutt for bygg- og miljøteknikk samt Jernbaneverket.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 03.06.2021

Innlevering 03.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU