course-details-portlet

BA6009 - Transportanalyse

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Reisevaner og andre data til transportanalyser; nettverksdata, sonedata og reisevanedata.
Beregningsmetoder og forutsetninger i firetrinnsmetodikken
Oppbygging og virkemåte av RTM, også hvordan kollektivtiltak, sykkeltiltak og tiltak for gående representeres
Elastisitetsmodeller, spesielt rettet inn mot bompengeprosjekter eller kollektivtiltak
Benytte en etablert transportmodell til enkle analyser
Kunne vurdere resultater og analyser produsert av andre

Læringsutbytte

Etter kurset vil du ha tilegnet deg følgende kunnskaper:
Reisevaner; hvilke drivkrefter og faktorer som påvirker reisevanene, og hvordan reisevanedata innhentes og benyttes.
Matematisk modellering av transportetterspørsel med hovedvekt på persontransport.
Oppbygging og virkemåte av en etablert transportanalysemodell.
Analysere resultater fra en reisevaneundersøkelse.
Estimere virkninger av infrastrukturtiltak og andre transportpolitiske tiltak, herunder parkeringstiltak og vegprising.
Benytte en etablert transportmodell til enkle analyser.
Sette seg raskt inn i et transportfaglig tema for deretter presentere dette for andre.
Dokumentere systematisk gjennomføring av prosjektarbeid gjennom rapportskriving.
Håndtere større datamengder.
Tilnærme seg den faglige debatten innen transportplanlegging, både den offentlige og den faginterne, med kritisk nysgjerrighet.

Læringsformer og aktiviteter

To obligatoriske samlinger i Trondheim.
Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilstedeværelse
  • Oppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVE0)
Veg og jernbane (MVEGJERNB)

Forkunnskapskrav

Bachelor innen teknologiske fag, samt to års praksis i relevante tekniske fag.

Kursmateriell

Mer informasjon kommer ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Veg, transport og geomatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU