BØKLED3 - Bacheloroppgave -Økonomi og ledelse

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Semesteroppgave 100/100

Faglig innhold

Studenten velger selv temaer ut fra godkjent problemstilling.

Læringsutbytte

Bacheloroppgaven avslutter studentens studieprogram og skal integrere viktige deler av studieprogrammets faglige innhold. Etter gjennomført bacheloroppgave har studenten tilegnet seg:
Kunnskaper:
-kunnskap om teori innen en selvvalgt del av sitt fagområde
-kunnskap om vitenskapelig metodisk arbeid
-kjenne til forskning- og/eller utviklingsarbeid innenfor valgt fagområde
Ferdigheter:
-kunne utarbeide, avgrense og gå i dybden på konkrete problemstillinger og analysere disse med utgangspunkt i teoretisk og empirisk materiale
-kunne analysere og reflektere over eget materiale og komme fram til en konkret løsning på problemstillingen
-kunne identifisere og vurdere litteratur som er relevant for problemstillingen, under veiledning
-kunne å gjennomføre, dokumentere og formidle resultatene fra prosjektarbeidet på en systematisk/vitenskapelig måte
Generell kompetanse:
-ha innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske utfordringer av relevans for problemstillingen
-ha bevissthet om problemstillingens og arbeidets konsekvenser i et helhetlig perspektiv

Læringsformer og aktiviteter

Veiledning

 Obligatoriske arbeidskrav:

 Problemdefinisjon

 Prosjektplan/ forskningsskisse

 Skriftlig rapport underskrevet av alle prosjektmedlemmer/ eventuelt produkt

 Individuelt refleksjonsnotat

 Poster

 Abstract på engelsk

 Logg

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav-se emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:

Ved ikke bestått bacheloroppgave gis det anledning til å levere forbedret oppgave til kontinuasjon innen utgangen av påfølgende semester.

 

Vurderingsformer:

Skriftlig rapport og muntlig presentasjon, hvor den muntlige presentasjonen kan føre til justering av karakteren på rapporten med én karakter opp eller ned. Det kreves at rapporten skal være bestått (bedre enn F) for at studenten kan fremstille seg for muntlig presentasjon.Se ellers Supplerende opplysninger.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi, ledelse og bærekraft (BØKLED)
Økonomi, ledelse og bærekraft (BØKLED-F)

Forkunnskapskrav

Innen 01.09 det studieåret bacheloroppgaven skal utføres, må minimum 100 studiepoeng fra studieprogrammet være bestått:
For studenter på heltid skal disse studiepoengene være fra 1.-4. semester
For studenter på fleksible løp/deltid skal disse studiepoengene være fra 1.-6. semester

Kursmateriell

Faglige læremidler avhengig av oppgavens tema.
 Anbefalte metode-, forsknings- og vitenskapelige læremidler:
- K. Halvorsen. Å forske på samfunnet. En innføring i vitenskapelig metode. ISBN: 9788202281946
- A. Johannessen, L. Christoffersen og P. A. Tufte. Forskningsmetode for økonomisk-administrative fag, ISBN: 9788279353195
- M. Stene. Vitenskapelig forfatterskap. ISBN: 9788246300252
- H. Westhagen. Prosjektarbeid: Utviklings- og endringskompetanse. ISBN: 9788205383616
 

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Semesteroppgave** 100/100

Innlevering
16.05.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Muntlig 4-6/6-18
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.