BØA8001 - Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

nnføring i regnskapslære behandler følgende emner:

Formålet og bruk av regnskap
Periodisering av inntekter og kostnader
Bokføring av lønn, skattetrekk, arbiedsgiveravgift og merverdiavgift
Avslutning av regnskapet
Det dobbelte bokholderisprinsipp

Bedriftsøkonomidelen behandler følgende emner:

Innledning til bedriftsøkonomi, økonomisk styring og økonomisk modellbegrep
Kostnader og kostnadsforløp
Etterspørsel, pristeori og markedstilpasning
Kalkulasjon, kalkylemodeller og kostnadsbasert prissetting
Kostnad, resultat og volumanalyse
Produktvalg og flaskehalsberegninger
Introduksjon til investerings- og prosjektanalyse

Læringsutbytte

Kunnskapsmål Studentene skal kunne forklare sentrale begreper og redegjøre for viktige metoder som brukes i analyser av bedriftsøkonomiske problemstillinger. Eksempler på begreper som skal kunne forklares: Alternativkostnad, sunk cost, beslutningsrelevante kostnader, dekningsbidrag, kontantstrøm, nåverdi, periodisering. Eksempler på verktøy som skal kunne forklares: Bidragskalkyler, nullpunktsomsetning, nåverdiberegninger, balanseligningen. Ferdighetsmål Etter endt emne skal studentene kunne (a) anvende tilegnede kunnskaper i analyser og diskusjoner av bedriftsøkonomiske problemstillinger, (b) skille mellom relevant og irrelevant informasjon, og (c) kunne kommunisere utførte analyser. Dette innebærer: 1)Når metoden er oppgitt, kunne anvende metoden 2)Ut fra enkle og uoversiktlige situasjonsbeskrivelser, kunne ta logiske forutsetninger om relevant informasjon og koble dette med riktig metode og anvende denne korrekt. Generell kompetanse Studentene skal kunne stille kritiske spørsmål til, og reflektere over, sentrale forutsetninger og antakelser innen det bedriftsøkonomiske fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppeøvinger, gjennomgang av oppgaver.

Innføring i regnskapslære (5 undervisningskvelder) består av et grunnkurs i regnskapslære. Kurset tar sikte på at studentene skal beherske manuell føring og avslutning av finansregnskap for enkeltpersonforetak.

Bedriftsøkonomidelen (9 undervisningskvelder) skal gi grunnleggende kunnskaper i bedriftsøkonomisk teori og metode, samt innsikt i bruk av sentrale bedriftsøkonomiske modeller. Videre skal det gis innføring i bruk av ulike kalkulasjonsmodeller som grunnlag for analyse og prissetting.

Mer om vurdering

Hjelpemidler til eksamen: godkjent kalkulator type B i henhold til gjeldende kalkulatorreglement ved NTNU Handelshøyskolen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon - Deltidsstudium (ØAEKSTØH)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Innføring i regnskapslære: Kristoffersen, Trond: Årsregnskapet en grunnleggende innføring. Fagbokforlaget, siste utgave. Kristoffersen, Trond: Oppgavesamling med løsninger. Fagbokforlaget, siste utgave. I bedriftsøkonomi er følgende pensum: Boye, K., Heskestad, T. og Holm E. (2011) Kostnads- og inntektsanalyse. 9. utgave. Oslo, Universitetsforlaget. Boye, K., Heskestad, T. og Holm E. (2011) Kostnads- og inntektsanalyse, Oppgavesamling med løsningsforslag. 9. utgave. Oslo, Universitetsforlaget.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BØA1001 5.0 01.08.2005
BØA1100 7.5 01.08.2008
TIØ4105 7.5 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 01.12.2017 09:00 D3 , R D1-185 Datasal
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.