AR100708 - Statistikk for samfunnsfag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

- Beskrivende statistikk: Beliggenhetsmål, spredningsmål.
- Sannsynlighetsregning og kombinatorikk: Sannsynlighetsbegrepet, sannsynlighetsmodeller, regning med sannsynligheter, betingede sannsynligheter.
- Diskrete stokastiske variabler. Beregning av forventning og varians, binomisk fordeling, hypergeometrisk fordeling, poissonfordeling.
- Kontinuerlige stokastiske variabler: Normalfordeling/normaltilnærming, t-fordeling.
- Estimering: Punktestimering og intervallestimering.
- Hypotesetesting.
- Korrelasjon
- Lineær regresjonsanalyse.
- Bruk av regneark.

Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskap:
Kandidaten skal
- ha det nødvendige metodegrunnlaget i sannsynlighetsregning og statistikk for andre emner i studiet.
- kunne knytte anvendelser av statistisk metode til problemstillinger knyttet til det økonomisk-administrative fagområdet.

Læringsutbytte - Ferdigheter:
Kandidaten skal
- kunne presentere og tolke statistiske data ved hjelp av sentral- og spredningsmål, frekvensfordelinger og grafiske metoder.
- beherske grunnleggende sannsynlighetsregning, inkludert sannsynlighetsmodeller, kombinatorikk, utvalgsmodeller, betingede sannsynligheter, lov om total sannsynlighet, Bayes lov og uavhengighet.
- kunne analysere sannsynlighetsfordelinger og beregne forventning og varians til en stokastisk variabel, videreføre dette til lineærkombinasjoner av stokastiske variable.
- kunne forstå simultane sannsynlighetsfordelinger, inkludert beregning av forventning, varians og kovarians.
- kunne velge sannsynlighetsmodell og regne med diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger, inkludert binomisk fordeling, hypergeometrisk fordeling, poissonfordeling, normalfordeling/normaltilnærming og t-fordeling.
- kunne estimere ukjente parametre, både punktestimering og intervallestimering.
- beherske hypotesetesting i målemodell og binomisk modell og vurdere ulike testmetoder; tolke signifikansnivå, signifikanssannsynlighet og teststyrke.
- kunne anvende og tolke regresjonsanalyse, både ved estimering og hypotesetest av regresjonskoeffisienten, og kunne beregne og tolke korrelasjonskoeffisienten.
- kunne foreta kjikvadrattester, både modelltesting og test av uavhengighet.

Læringsutbytte - Kompetanse:
Kandidaten skal
- kunne bruke statistikk til å kommunisere om økonomiske sammenhenger.
- kunne bruke statistikk til å uttrykke og analysere økonomiske sammenhenger.
- ha en statistikkforståelse som kan danne basis for videre studier og livslang læring.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:
Forelesninger. 

Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatoriske arbeider kreves godkjent for at studenten skal få gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler til eksamen:
- lærebok (det er tillatt med egne notater i læreboken)
- kalkulator uten kommunikasjonsmuligheter

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Eksportmarkedsføring (473EK)
Handels- og serviceledelse (485HS)
Innovasjonsledelse og entreprenørskap (895IE)
Internasjonal logistikk (600ML)
Shipping Management (SL432)
Shippingledelse (SØ160)
Økonomi og administrasjon (ØA369)
Økonomi og ledelse (162AL)

Kursmateriell

Jan Ubøe: Statistikk for økonomifag, Gyldendal Akademisk (siste utgave), Kapittel 1-11

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.