ALIT1101 - Litteraturen fra antikken til 1500

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Emnet skal gi studentane ei grunnleggjande innføring i den vestlege historia til litteraturen frå antikken til renessansen.

Emnet omfattar fleire av dei klassiske verka frå denne perioden, som Homers Odysseen, Sofokles Kong Ødipus, Sapfos kjærleikslyrikk, Vergils Aeneiden, bibelske tekstar, Dantes Den guddomlege komedien og Boccaccios Dekameronen.

Undervisninga tek for seg opphavet, utveklinga og poetikken til dei klassiske sjangrane i ein estetisk, historisk og kulturell samanheng og viser korleis denne litteraturen gir nøklar til å forstå både litteratur og andre kulturformer i vår eiga tid.

Den siste delen av emnet tek for seg den italienske renessansen på 1300- og 1400-talet, som er utgangspunktet for den moderne litterære tradisjonen.

Læringsutbytte

Kvalifikasjonar etter gjennomført emne:
- kjenner hovudlinene i den vestlege litteraturen frå antikken til 1500
- har spesiell kunnskap om sentrale enkeltverk innanfor sjangrane epikk, lyrikk og dramatikk, og generell kunnskap om opphavet, utviklinga og poetikken til sjangrane
- forstår litteraturen i ein større estetisk, historisk og kulturell samanheng
- har ei grunnleggjande forståing for funksjonen til dei litterære hovedsjangrane
- kjenner til og kan bruke grunnleggjande litteraturvitskapelege analyseverktøy
- kan presentere og drøfte den tileigna kunnskapen i munnleg form

Læringsformer og aktiviteter

Førelesingar og gruppeundervisning med oppgåveskriving.

Emnet blir undervist som blokkundervisning i 6 uker fra august til oktober.

Obligatorisk aktivitet:

1-2 obligatoriske aktivitetar, inkludert minst ei godkjend skriftleg oppgåve (4-5 sider) med tilbakemelding.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1-2 obligatoriske aktivitetar

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Ei eiga pensumliste med pensumlitteratur for emnet, som er tilgjengeleg ved semesterstart.

Studentar som vil leggje opp eit pensumforslag frå eit tidlegare semester kan gjere det ved å levere ei pensumliste til godkjenning ved instituttet innen gitte fristar.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ALIT1111 7.5 01.09.2018
ALIT1112 7.5 01.09.2018
HFALIT101 15.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 11.10.2017 09:00 H3 Rom 511 , H3 Datalab 524 (Fraggle)
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 08.06.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+eksamen
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.