course-details-portlet

AIS1001 - Introduksjon til mekatronikk

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet inneholder følgende tema:

 • Mikrokontrollere med komponenter og arkitektur .
 • Grunnleggende digitalteknikk, logikk, kombinatorikk og tallsystemer.
 • Grunnleggende elektronikk.
 • Grunnleggende måleteknikk, signalbehandling og statistikk.
 • Grunnleggende imperativ (prosedyrebasert) programmering.
 • Grunnleggende prosjekt- og laboratoriearbeid med vekt på beste praksis.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten kjenner til bruk av mikrokontrollere som sentral enhet innen IoT og automasjon og kan beskrive typiske komponenter og arkitektur, bruksområder, fordeler og begrensninger.
 • Kandidaten kan gjøre rede for grunnleggende teori, metoder og sammenhenger innen digitalteknikk, logikk, kombinatorikk og tallsystemer.
 • Kandidaten må vite forskjellen på veksel- og likestrøm, og kunne beskrive kvalitativt og kvantitativt grunnleggende aspekter innen elektronikk, som elektroniske komponenter (f.eks. leder, motstand, kondensator, spole, transistor, diode), omformere, energikilder, kretser, sensorer (f.eks. temperatur-, lys- eller lydsensor), og aktuatorer (f.eks. DC-motor og steppermotor).
 • Kandidaten kan belyse bruksområder, fordeler og begrensninger ved grunnleggende metoder innen måleteknikk og signalbehandling, herunder målefeil, støy, sampling, samplingsteoremet og aliasing.
 • Kandidaten kan forklare det imperative programmeringsparadigmet og grunnleggende programmeringskonsepter, og foreta en enkel sammenlikning med andre paradigmer (f.eks. objektorientert eller funksjonell programmering).

Ferdigheter

 • Kandidaten kan omforme analoge og digitale signaler, konvertere mellom ulike tallsystemer, og benytte og analysere logiske og kombinatoriske kretser.
 • Kandidaten kan lese og forstå kretsdiagrammer og koblingsskjema, herunder koble opp kretser etter spesifikasjoner, og analysere dem ved bruk av Ohms lov og Kirchhoffs lover.
 • Kandidaten kan utføre målinger med multimeter, oscilloskop, og sensorer; foreta enkel signalbehandling og -analyse (f.eks. sampling, filtrering, tidsforløp) og enkel statistikk (f.eks. gjennomsnitt, standardavvik, histogram); og styre steppermotorer eller styre turtall på DC-motorer ved hjelp av H-bro og pulsbreddemodulert utgang.
 • Kandidaten kan implementere imperative dataprogrammer som benytter datatyper, kontrollstrukturer, løkker, funksjoner, tilstandsmaskiner og biblioteker; analysere programflyt; samt skrive programmer som er lette å lese, utvide, vedlikeholde, og er godt dokumenterte.
 • Kandidaten kan designe og konstruere enkle kyberfysiske systemer bestående av mikrokontrollere, sensorer, aktuatorer, kretser og komponenter.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan benytte tverrfaglig kunnskap til å designe enkle systemer av programvare, maskinvare og elektronikk som til sammen utfører en ønsket oppgave.
 • Kandidaten kan utføre enkel testing og feilsøking i sammensatte systemer.
 • Kandidaten har et bevisst forhold til sikkerhet under laboratoriearbeid og kan håndtere komponenter og laboratorieutstyr på en trygg måte.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet benytter hovedsaklig en blanding av forelesninger, øvingstimer og praktisk rettet laboratoriearbeid/prosjektarbeid som læringsformer. Det benyttes en konstruktivistisk tilnærming til læring, med stort fokus på problemløsing og praktisk anvendelse av teori.

Mer om vurdering

Endelig karakter settes basert på en helhetlig vurdering av mappen. Mappen består av arbeid som utføres og dokumenteres gjennom digitale innleveringer gjennom semesteret. Både individuelt arbeid og gruppearbeid kan forekomme. Arbeidet er utformet for å bidra til at studentene oppnår de ønskede læringsmål i emnet, og det gis tilbakemeldinger underveis. Ved utsatt eksamen gjennomføres muntlig prøve.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Automatisering og intelligente systemer (BIAIS)

Forkunnskapskrav

Emnet har ikke forkunnskapskrav. Det er et krav at innrullerte studenter er tatt opp på teknologistudiet som emnet er tilknyttet.

Kursmateriell

En oppdatert oversikt over emnet, inkludert pensum, gjøres tilgjengelig innen oppstart av semesteret og vil typisk også inneholde engelskspråklig materiale.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IE100212 10.0 HØST 2022
AIS1104 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Anvendt elektroteknikk
 • Tverrfaglig elektroteknikk
 • Teknisk kybernetikk
 • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for IKT og realfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 08.12.2023 08:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår NY Muntlig eksamen (2) 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Siste gangs eksamen. Faglærer informerer om tidspunkt for eksamen i Blackboard
 • 2) Siste gangs eksamen. Eksamen avtales med faglærer.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU