course-details-portlet

AH200208 - Detaljhandel

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet. Se tidligere studieår for fullstendig emnebeskrivelse.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Strategier med hensyn til marked, finansiering, økonomistyring, lokalisering og personalledelse
Informasjonssystemer og Supply Chain Management
Informasjonssystemer og kunderelasjoner
Planleggingssystemer rettet mot vareutvalg
Styring av vareutvalget
Innkjøp og leverandørvalg
Detaljistens prising
Detaljistens utforming av kommunikasjonsmiks
Merkevarebygging

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Studenten forventes å ha grunnleggende kunnskap i etablering og drift av foretak innen detaljhandelsvirksomheter.
- studenten skal kunne oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
studenten har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter:
- Studenten kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
- Studenten kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

Kompetanse:
- Studenten har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
- Studenten kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsning både skriftlig og muntlig.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og diskusjoner.
Obligatoriske arbeidskrav:
Det er krav til enten praksis (15 dager) eller at studentene skriver en prosjektoppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Godkjent obligatorisk arbeidskrav skal ikke leveres på nytt ved senere forsøk på eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Obligatorisk:

Jan Ivar Fredriksen: Detaljhandelsledelse, BI Forlag (2006), ISBN: 978-82-7042-774-1
Levy & Weitz: Retailing Management, McGraaw-Hill/Irwin (2007), ISBN: 0-07-110688-x

Tillegg:

: notater/artikler/forelesninger i semesteret

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Økonomi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for internasjonal forretningsdrift

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 30.11.2020

Innlevering 30.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU