AFR1110 - Stat og samfunn

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Kurset fokuserer på den afrikanske staten og forholdet mellom staten og det sivile samfunn. Emnet har en bred samfunnsvitenskapelig tilnærming med stor vekt på teori. Kurset presenterer og diskuterer sentrale perspektiv på den afrikanske staten og viser hvordan disse har endret seg med skiftende politiske strømninger. Det legges stor vekt på å utvikle en selvstendig, kritisk forståelse av de aktuelle teoriene, dels ved å kontrastere de ulike teoretiske perspektivene og dels gjennom det empiriske materialet. De politiske systemene på Afrikas Horn får særskilt oppmerksomhet.

Læringsutbytte

Studenten skal få god oversikt over moderne afrikansk samfunnsteori, med vekt på statens rolle i utviklingsprosessen, teorier om neo-patrimonialisme og personlig styre, sosial ulikhet, statlig kollaps, legitimitet, og mulighet for demokrati. Studenten skal kunne diskutere ulike teorier kritisk og kunne presentere teori og empiri både skriftlig og muntlig.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid. Kursets hovedtema presenteres i forelesninger. Gjennom grupparbeid skal studentene arbeide videre med stoffet. Gruppene tjener også som forum for å gi tilbakemelding på øvingsoppgaven.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 godkjente øvingsoppgaver

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Se pensumliste for afrikastudier.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.