course-details-portlet

AAR8350 - Kunnskapsteori og arkitektens arbeidsmåte

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 50/100 D
Muntlig eksamen 50/100 D

Faglig innhold

Emnet skal introdusere til kunnskapsteoretiske spørsmål og behandlingen av dem. Det er delt i to deler.
I del 1 skal en orientere seg i ulike vesentlige retninger innen kunnskapsteorien i sentrale debatter/skillelinjer mellom retningene, i de ulike retningers viktigste problemstillinger og deres oppfatning av spørsmål som gyldig kunnskap, argumentasjon, begrunnelse og sannhet. Det legges spesiell vekt på diskusjonen av disse teorienes mulige anvendelse på den kunnskapen som er sentral for arkitektenes arbeide. Dette er en kunnskap som artikuleres i og gjennom arbeidet med å skape arkitektur. Målet er å gi grunnlag for et reflektert forhold til de krav som kan stilles til en gyldig framstilling av dette særegne kunnskapsområdet. Som grunnlag for denne diskusjonen undersøker faget også hvordan tilsvarende problemstillinger blir behandlet innenfor andre kunnskapsområder.
I del 2 studerer en ulike arkitekturteorier i lys av den almene kunnskapsteoretiske diskusjonen. Her ser en blant annet nærmere på de ulike arkitekturteorienes kunnskapsteoretiske egenart, hvordan de forstår seg selv, det skapende arbeidet, og den kunnskapen som artikuleres gjennom dette.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kunnskap om sentrale deler av kunnskapsteoriens historie og ulike former for kunnskap, især estetisk kunnskap, slik disse er relevante for arkitektfaget.
Ferdigheter: Å være i stand til å reflektere kritisk omkring kunnskapsteoretiske spørsmål og uttrykker dette skriftlig.
Generell kompetanse: Kunnskapsteoretisk kompetanse slik den er relevant for PhD arbeidet.

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer og øvinger.

Forkunnskapskrav

Mastergrad.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Planfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og teknologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 50/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 50/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU