course-details-portlet

AAR6044 - Strategisk arealforvaltning, Statsbygg

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Strategisk arealforvaltning (space management) er en del av FM der man er spesielt opptatt av hvordan arealer støtter opp under organisasjonens primære aktiviteter gjennom definering, programmering, design, forvaltning og evaluering av areal. I strategisk arealforvaltning tar vi utgangspunkt i virksomhetens behov, verdier, arbeidsformer, mål og strategier. Herunder ser vi også på virksomhetenes bærekraft med hensyn til areal- og ressursbruk. Vi bruker metoder og tilrettelegger prosesser som fremmer dialog mellom de som driver virksomhetsplanlegging og -utvikling og eiendomsforvaltere/eiere. I emnet vurderes hvordan rom og arkitektur påvirker enkeltindivider og organisasjoners effektivitet, måloppnåelse og tilfredshet. Dette er et tverrfaglig emne, hvor arkitektur og plan, digitalisering og teknologi, og organisasjon og ledelse sees i sammenheng for å studere forvaltning, utvikling og endring. Emnet skal bidra til å trene studentene til å rapportere skriftlig og muntlig om disse temaene

Læringsutbytte

Kunnskap - kandidaten:

 • Har inngående kunnskap om areal som strategisk virkemiddel
 • Har kunnskap om teori, metoder og verktøy for evaluering av brukskvalitet
 • Har kunnskap om teori, metoder og verktøy for programmering
 • Har kunnskap om sammenhengene mellom arkitektonisk kvalitet og omgivelser, og brukskvalitet og trivsel
 • Har et kunnskapsbasert forhold til hvordan samfunnsmessige endringer som klima og digitalisering inngår i strategiske diskusjoner om areal og eiendom

Ferdigheter - kandidaten:

 • Kan anvende metoder for å analysere arealbruk og brukskvalitet i bygninger
 • Kan gjennomføre en strategisk prosess med riktig grad av involvering og medvirkning
 • Kan utvikle og beskrive målsetninger knyttet til bruk av areal
 • Kan formulere behov og målsetninger som input til et program for nybygg eller ombygging, og gjøre grunnleggende vurderinger av bærekraft og sirkulærøkonomi i valg av nybygg eller rehabilitering
 • Kan utvikle forslag til forbedring av arealbruk eller arealforvaltning
 • Kan identifisere endringsbehov i bruk gjennom byggets livsløp, og byggets tilpasningsdyktighet for rehabilitering og endring til andre formål

Generell kompetanse- kandidaten:

 • Har forståelse for hvordan areal kan brukes som et strategisk virkemiddel for en virksomhet, og hvordan arkitektonisk kvalitet påvirker brukerorganisasjon og -individ
 • Har en god forståelse av sammenhengen mellom programmering og evaluering, og hvordan bruke erfaringer fra bygninger i bruk
 • Har en tverrfaglig forståelse av hvordan endringer i samfunn, organisering og digital teknologi inngår i utviklingen av arealer, eiendommer og steder
 • Kan bruke relevante fagtermer og -faguttrykk og formidle resultater fra prosjektarbeid både skriftlig og muntlig på en strukturert og klar måte

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres med tre obligatoriske samlinger à to dager med forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på erfaringsoverføring mellom deltakerne.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oblig

Mer om vurdering

Karakter i emnet gis på grunnlag av innlevert prosjektoppgave som teller 100%. Oppgaven utføres i grupper på 2.

Det skal også leveres 1 obligatoriske øving som skal være godkjent. Dette er et forarbeid til prosjektoppgaven, som leveres på Blackboard før andre samling.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Eiendomsutvikling og -forvaltning (MEIENDOM)

Kursmateriell

Videoforelesninger/Forelesningsnotat / kompendium Diverse lærebøker og artikkelsamlinger.

Litteraturliste legges ut i forkant av første samling

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Arkitektur
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU