course-details-portlet

AAR4821 - Bærekraftig eiendomsforvaltning - FM

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Faglig innhold

Kurset tar utgangspunkt i fagområdet eiendomsutvikling og -forvaltning, og studerer bærekraftsbegrepet i forhold til dette.I emnet gis det innføring i bruk av ulike analysemetoder som livsløpsanalyser (LCC), gjenbruk, sirkuler økonomi, årskostnader (LCC) og sertifisering tilnærming BREEAM, Miljøfyrtårn og LEED, i tillegg relevante standarder for en bærekraftig utvikling. Viktige elementer i emnet vil være hva som legges i begrepet bærekraft, hvilke faktorer som innvirker på en bærekraftig eiendomsforvaltning - FM og strategier for hvordan dette kan håndteres for en virksomhet. Det legges spesielt vekt på et helhetlig perspektiv hvor man ser virksomhet, bygningsutforming, teknologibruk og støttefunksjoner i sammenheng. Kurset vil fokusere på aktuelle problemstillinger innen Eiendomsutvikling og Eiendomsforvaltning/FM som vil kunne være forskjellig fra år til år.

Læringsutbytte

KUNNSKAP: Kandidaten skal ha inngående kunnskap om hva som ligger i begrepet bærekraft, og ha spesialisert kunnskap om hvilke faktorer som innvirker på en bærekraftig facilitetsstyring og strategier for hvordan dette kan håndteres for en virksomhet. Kandidaten har grunnleggende kunnskap om forholdet mellom virksomhet, bygningsutforming, teknologibruk og støttefunksjoner og hvordan dette forstås i et helhetsperspektiv. Kandidaten har inngående kunnskap om analysemetoder som livsløpsanalyser (LCA), sirkulerøkonomi og årskostnader (LCC), og en generell teknisk forståelse av LCA'er og standarder. FERDIGHETER: Kandidaten kan gjennomføre selvstendige vurderinger og analyser av virksomheter og bygninger, og identifisere faktorer som har betydning for bærekraftig fasilitetsstyring. Kandidaten kan bruke relevant teori og empiri for å drøfte viktige forhold knyttet til bærekraftig eiendomsforvaltning/FM, og komme med anbefalinger om forbedringer av situasjonen i forhold til et bærekraftsperspektiv. Kandidaten kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset prosjektarbeid/casestudie under veiledning og i tråd med god praksis. GENERELL KOMPETANSE: Kandidaten kan formidle betydningen av et bærekraftsperspektiv og verdien av dette både i et samfunnsperspektiv og i forhold til de enkelte virksomheter innen eiendomsutvikling og forvaltning. Kandidaten kan formidle resultater fra selvstendig prosjektarbeid både skriftlig og muntlig på en strukturert og klar måte både til eksperter og til allmenheten, og kan bruke relevante fagtermer og faguttrykk knyttet til bærekraftig fasilitetsstyring på en profesjonell og vitenskapelig måte. Kandidaten har en godt utviklet forståelse av faglig og etisk integritet og kritisk refleksjon.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer er basert på relevant nasjonal og internasjonal litteratur om bærekraftig eiendomsforvaltning, samt å være praksisbasert og forskningsbasert. Det inngår også studiebesøk hos ulike organisasjoner og bedrifter. Det legges opp til casestudier hvor reelle prosjekter og problemstillinger blir analysert i samarbeid med bedriftene. I tillegg inngår ulike aktiviteter i klassensituasjon for å få studentene å jobbe sammen om bestemte problemstillnger og spørsmål. Dette følges opp gjennom presentasjon og diskusjon og er en del av korte øvinger og workshops.

Mer om vurdering

Oppgave 1: Individuell oppgave leveres som midt-term. Karakteren er individuell for studentens arbeid og er verdt 50% av den totale karakteren. Oppgave 2: Gruppeoppgave leveres ved semesteravslutning. Karakteren er felles for gruppen, slik at alle medlemmer forventes å samarbeide om oppgaven. Denne karakteren er 50% av den totale karakteren. Begge oppgaver må være bestått for at emnet som helhet skal være bestått. Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode.

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur, bygg, eiendomsfag / facilities management eller tilsvarende.

Kursmateriell

Litteraturliste blir utdelt ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bygningsforvaltning
  • Energiforsyning og klimatisering i bygninger
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU