course-details-portlet

AAR4821 - Bærekraftig eiendomsforvaltning - FM

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 40/100 6 uker
Arbeider 60/100 8 uker

Faglig innhold

Kurset tar utgangspunkt i fagområdet eiendomsutvikling og -forvaltning, og studerer bærekraftsbegrepet i forhold til dette.I emnet gis det innføring i bruk av ulike analysemetoder som livsløpsanalyser, gjenbruk, sirkuler økonomi, årskostnader og sertifisering tilnærming BREEAM og LEED, i tillegg relevante bærekraftige standarder.
Viktige elementer i emnet vil være hva som legges i begrepet bærekraft, hvilke faktorer som innvirker på en bærekraftig eiendomsforvaltning - FM og strategier for hvordan dette kan håndteres for en virksomhet.
Det legges spesielt vekt på et helhetlig perspektiv hvor man ser virksomhet, bygningsutforming, teknologibruk og støttefunksjoner i sammenheng.
Kurset vil fokusere på aktuelle problemstillinger som vil kunne være forskjellig fra år til år.

Læringsutbytte

KUNNSKAP - kandidaten:
- har inngående kunnskap om hva som ligger i begrepet bærekraft
- har spesialisert kunnskap om hvilke faktorer som innvirker på en bærekraftig facilitetsstyring og strategier for hvordan dette kan håndteres for en virksomhet.
- har grunnleggende kunnskap om forholdet mellom virksomhet, bygningsutforming, teknologibruk og støttefunksjoner og hvordan dette forstås i et helhetsperspektiv.
- har inngående kunnskap om analysemetoder som livsløpsanalyser, sirkuler økonomi og årskostnader
- En teknisk forståelse av LCAer og standarder.

FERDIGHETER - kandidaten:
- kan gjennomføre selvstendige vurderinger og analyser av virksomheter og bygninger, og identifisere faktorer som har betydning for bærekraftig fasilitetsstyring
- kan bruke relevant teori og empiri for å drøfte viktige forhold knyttet til bærekraftig eiendomsforvaltning / FM og komme med anbefalinger om forbedringer av situasjonen i forhold til et bærekraftsperspektiv.
- kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset prosjektarbeid/casestudie under veiledning og i tråd med god praksis

GENERELL KOMPETANSE - kandidaten:
- kan formidle betydningen av et bærekraftsperspektiv og verdien av dette både i et samfunnsperspektiv og i forhold til de enkelte virksomheter innen eiendomsutvikling og –forvaltning
- kan formidle resultater fra selvstendig prosjektarbeid både skriftlig og muntlig på en strukturert og klar måte både til eksperter og til allmenheten
- kan bruke relevante fagtermer og –faguttrykk knyttet til bærekraftig fasilitetsstyring på en profesjonell og vitenskapelig måte
- har en godt utviklet forståelse av faglig og etisk integritet og kritisk refleksjon

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer er basert på relevant bærekraftig teori, samt å være praksisbasert og forskningsbasert. Dessuten, er det en besøk på stedet i en organisasjon.
Det legges opp til casestudier hvor reelle prosjekter og problemstillinger blir analysert i samarbeid med praksis. I tillegg aktiviteter i klassen for studenter å jobbe sammen for å ta opp et bestemt spørsmål, som følges opp gjennom diskusjon.

Mer om vurdering

Oppgave 1: Individuell oppgave leveres som midt-term. Karakteren er individuell for studentens arbeid og er verdt 40% av den totale karakteren.
Oppgave 2: Gruppeoppgave leveres ved semesteravslutning. Karakteren er felles for gruppen, slik at alle medlemmer forventes å samarbeide om oppgaven. Denne karakteren er 60% av den totale karakteren.

Begge oppgaver må være bestått for at emnet som helhet skal være bestått.

Utsatt eksamen legges normalt til neste eksamensperiode.

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur, bygg, eiendomsfag / facilities management eller tilsvarende.

Kursmateriell

Litteraturliste blir utdelt ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bygningsforvaltning
  • Energiforsyning og klimatisering i bygninger
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 60/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 60/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU