7VHS22 - Tenkningsgrunnlag og arbeidsmetoder i helsesøstertjenesten

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager ALLE

Faglig innhold

Studentene skal analysere eksisterende begreper, modeller og teorier som genererer fortolkninger strategier og arbeidsmetoder innen helsefremmende og forebyggende arbeid (tenkningsgrunnlag). I emnet blir det lagt vekt på hvordan dette kan gjøres relevant for helsestasjon og skolehelsetjenesten, i helsesøstertjenesten og arbeide praktisk og teoretisk med problemløsinger. Studenten skal tilby tjeneste til gravide, barn, unge og foresatte i tråd med myndighetskrav, nasjonale faglige retningslinjer, forskning og samfunnsendringer. Studenten skal videreutvikle sine kunnskaper og ferdigheter innen kommunikasjon, helsepedagogikk, brukermedvirkning, tverrprofesjonelt samarbeid, samt proffesjonell skriving.

• Helsesøstertjenesten i et historisk og fremtidsrettet perspektiv

• Aktuelle lover, forskrifter, faglige retningslinjer, veiledere, rundskriv, stortingsmeldinger etc.

• Begreper, strategier, metoder og satsningsområder i helsefremmende og forebyggende arbeid

• Planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten

• Helsepedagogikk

• Konsultasjonsformer og metoder i helsestasjon- og skolehelsetjenesten

• Veiledning og rådgivning

• Kommunikasjon - ulike teorier og modeller

• Foreldreprogram; Sammen foreldre og barn

• Gruppe og nettverksteorier

• Modeller og metoder for atferdsendring

• Foreldre fokusert arbeid med barn og unge

• Svangerskap, fødsel og barseltid

• Foreldreforberedende kurs

• Flerkulturelt perspektiv på familie og barndom

• Tvangsekteskap og omskjæring

• Journalføring og dokumentasjon

• Intern - kontroll og avviksmelding

• Barn og Ungdom og seksualitet

• Seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner

• Bruk av rusmidler og konsekvenser for barn og unge

• Under, over og feilernæring, med spesielt fokus på overvekt

• Gynekologiske og urologiske lidelser hos ungdom og seksuelt overførbare sykdommer

• Rekvirering av hormonell prevensjon i trå med gjeldende retningslinjer

• Eget verdigrunnlag og refleksjon over hvordan det virker inn på yrkesutøvelsen

• Barnets rettigheter

• Tverrfaglig- og tverrprofesjonelt samarbeid

• Taushetsplikten i tverrprofesjonelt samarbeid

• Brukermedvirkning

• Helsesøster som premissleverandør for ledere og politikere

• Folkehelse, kommunehelseprofiler, KOSTRA- registrering, nasjonale databaser

• Finansiering av tjenesten og sammenheng med planarbeid i kommunen

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne forventes det at studenten:
Kunnskap
• har inngående kunnskap om tenkningsgrunnlaget i helsefremmende og forebyggende arbeid
• har inngående kunnskaper om strategier og arbeidsmetoder i helstasjon og skolehelsetjenesten
• har inngående kunnskap om helsesøsters bidrag i kommunens folkehelsearbeid
• har inngående kunnskap om planlegging, organisering, styring og ledelse av helsestasjon og skolehelsetjseten
• har inngående kunnskap om tverrfaglig samarbeid
Ferdigheter
• kan anvende lover, forskrifter, faglige retningslinjer, rundskriv og stortingsmeldinger som regulerer helsesøsters arbeid
• kan anvende relevante kommunikasjons modeller/prinsipper i samhandling med gravide, barn, unge og deres foreldre/foresatte
• kan analysere og forholde seg kritisk til praktiske problemstillinger ved hjelp av sentrale teorier og begreper innen helsefremmende og forebyggende arbeid
• kan anvende relevant kunnskap for å gjennomføre av avanserte oppgaver og prosjekter knyttet til helsesøsters oppgave og funksjon i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
• kan analysere virksomheten med tanke på effektivitet, kvalitet og prioritering
• kan identifisere, analyser og kommunisere faglige og etiske utfordringer i tverrfaglig samarbeid

Generell kompetanse
• kan integrere helsefremmende prinsipper i sin yrkesutøvelse
• kan identifisere og analysere kritisk, etiske dilemma og vurderinger knyttet til helsefremmende og forebyggende arbeid til barn og unge
• kan med sine kunnskaper og erfaringer analysere barn og unges helseutfordringer og bidra i kommunens helseplanlegging
• kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å ivareta barns rettigheter og rett til helsehjelp
• kan kommunisere faglige problemstillinger, analysere og konkludere med hvilken funksjon og oppgaver helsesøstertjenesten har i forhold til andre offentlige- og private tjenesteytelser samt frivillige organisasjoner som arbeider for og med barn og unge

Læringsformer og aktiviteter

Arbeidsformene i 7VHS22 veksler mellom ressursforelesinger, obligatoriske arbeidskrav, temadager, seminarer, selvstudium, basisgruppe- og annet gruppearbeid, rollespill, simulering og ferdighetstrening, egenvurdering, respons til medstudenter, videoopptak, individuelle- og gruppeinnleveringer, samt fremlegg i grupper.

Nærmere spesifisering i obligatoriske arbeidskrav og tema for grupperefleksjon legges ut på Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav iht. emnebeskrivelse

Mer om vurdering

Arbeidskrav må godkjennes før studentene får bestått eksamen.

Studentene må delta på seminar før studentene får bestått eksamen.

 

Utsatt eksamen avvikles for studenter med gyldig fravær eller resultat ikke bestått høst 2018

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Helsesøster (SPVHS)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Helsesøster i Trondheim ved NTNU.

Eksamen i emne HSHS8001, emne 7VHS22 Helsestasjon og skolehelsetjenesten som arbeidsfelt og HMPH4007 Innføring i forskningsmetode må være bestått før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Kursmateriell

Publiseres i Blackboard

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100 ALLE

Utlevering
13.06.2018

Innlevering
16.06.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.