Ingeniørgeologi for bygge- og anleggsledere i underjordsarbeider

Ingeniørgeologi for bygge- og anleggsledere i underjordsarbeider

Gode kunnskaper innenfor ingeniørgeologi er av avgjørende betydning for vellykket planlegging og bygging av tunneler og andre undergrunnsanlegg. Fra de senere år finnes det flere eksempler på at ingeniørgeologien ikke har vært tatt nok på alvor, med store problemer i form av ras og vanninnbrudd som resultat. I noen tilfeller har prosjekter endt i rettssalen, med ekstrakostnader på ti-talls millioner som resultat, fordi det har vært uenighet om hvorvidt de beskrevne ingeniørgeologiske forholdene har vært i overensstemmelse med realitetene. Dette kurset har som hovedmålsetting å bidra til bedring av sikkerhet og økonomi for fremtidige tunneler og undergrunnsanlegg.

 

Kursbeskrivelse:

Kurset er knyttet til ingeniørgeologiske undersøkelser, driving, sikring og rapportering av underjordsarbeider og er særlig rettet mot anleggs- og byggeledere samt kontrollingeniører med begrenset erfaring og kunnskaper innen faget ingeniørgeologi.

I tillegg til dette omhandler kurset også sprengningsteknikk, sikringsmetoder og rolle-/ansvarsdeling mellom byggherre og entreprenør, herunder krav til rapportering og dokumentasjon.

Kursinnholdet er utarbeidet i samarbeid med nøkkelpersonell både i konsulent- og entreprenørbransjen og hos offentlige byggherrer. Undervisningen gis i form av forelesninger, øvinger, feltkartlegging og demonstrasjoner. Det vil bli gitt hjemmeoppgaver knyttet til ingeniørgeologisk kartlegging i anlegg, og det blir lagt opp til rapportering mellom kursperiodene.

Kurset er et samarbeid mellom NTNU, Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF), Norsk Bergmekanikkgruppe (NBG) og Tekna.

Vertsfakultet ved NTNU er Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologi.

Les mer om kurset på NTNU Videre sine nettsider.


person-portlet

Kontakt

Bjørn Nilsen
Tilknyttet
bjorn.nilsen@ntnu.no
73594819
97716018