Styret

Styret

Styrets oppbygning reflekterer senterets kontakt med næringslivet samt dets tverrfaglige fokus.

 

Ivar Arne Børset Statkraft
Eivind Heløe Energi Norge
Alf Inge Berget E-CO
Rune Flatby NVE
Ole-Morten Midtgård NTNU
Terese Løvås NTNU
Carl Thodesen NTNU
   

 

Vara:  
Jan Helge Mårdalen Hydro Energi                                    
Erik Skorve BKK                                  
Arne Nysveen NTNU

 


Styrets beretning 2016

Styrets beretning 2016

Norsk Vannkraftsenter, NVKS, er et industridrevet samarbeidsprosjekt rettet mot å utvikle og sikre kompetanse og rekruttering innen vannkrafttekniske områder, primært ved NTNU. NVKS består av tre hovedpartnere: NTNU, Energi Norge og NVE. Senteret finansieres gjennom partnerkontingenter som er forpliktet gjennom Energi Norge, samt direkte finansiering til forskningsprosjekter fra industrien og virkemiddelapparatet. I tillegg har NVKS samarbeid med flere andre partnere innen forskning og utvikling. NVKS har definert fem strategiske målområder:

  • Styrke grunnutdanningen og rekrutteringen gjennom god forskningsbasert undervisning som er faglig og industrielt aktuell, både ved NTNU og samarbeidende institusjoner.

  • Tilrettelegge for samarbeid på tvers av de enkelte fagdisiplinene.

  • Sikre kommunikasjon, implementering og formidling av kunnskap mellom forskningsmiljøene på NTNU og medlemmer av NVKS.

  • Identifisere relevante og aktuelle forskningstema, samt sikre strategisk påvirkning.

  • Fremme forskning på høyt internasjonalt nivå og sikre god internasjonal kontakt.

 

I 2016 har Norsk Vannkraftsenter fortsatt sin høye aktivitet og det ble levert godt innenfor alle senterets målsetninger

Styret gleder seg over at det i 2016 var en fortsatt stabil og god rekruttering av masterstudenter til de vannkrafttekniske fagområdene. I løpet av året har mange PhD’er disputert og vi har ansatt nye stipendiater, der det i samarbeid med våre industripartnere har vært tett kobling til relevante og utfordrende problemstillinger i sektoren.

Styret er fornøyd med at NVKS i 2016 har satt i drift de fire nye forskningsprosjektene som ble innvilget av Forskningsrådet. Dette betyr at det nå er igangsatt viktig kunnskapsutvikling innenfor mange av senterets prioriterte forskningstema. De fire prosjektene utgjør en samlet portefølje på 63 millioner kroner med aktiv deltakelse, både finansielt og ressursmessig, fra enkeltselskaper og mange dyktige bransjemedlemmer.

Styret ser også aktivitetene er godt skalert i forhold til budsjettrammen med et regnskapsmessig tilfredsstillende resultat. Finansieringen av NVKS realiserer ansettelse og drift av stipendiater, gjennomføring og tilleggsmidler til prosjekter, gjennomføring av prosjektsøknader, bistand til studieturer, gjennomføring av stipendiatturer og –seminarer, samt sikrer kontakt mellom industri og FoU-miljøer og administrativ og faglig bistand til forsknings- og utdanningsmiljøene.

Alle fakta og nøkkeltall for senteret presenteres i egen del av årsrapporten.

NVKS sammen med NTNU har bidratt med en betydelig innsats for å få på plass Norges nye storsatsning på vannkraftforskning, HydroCen

I 2016 ble også mye arbeid fokusert mot overgangen til FME HydroCen. Norsk Vannkraftsenter vil i perioden for gjennomføringen av HydroCen (2017 – 2024) legge sin aktivitet inn under denne paraplyen, inkludert bidraget fra industripartnerne. Styret er tilfreds med at Norsk Vannkraftsenter sammen med NTNU har vært i førersetet for å få i land den omfattende søknaden for HydroCen, med påfølgende aksept og bevilgning fra Forskningsrådet på 192 millioner kroner. Totalt har HydroCen en ramme på 384 millioner kroner i perioden 2017 til 2024.

Det er også viktig å merke seg at Norsk Vannkraftsenter opprettholdes som formelt rammeverk i perioden med HydroCen, der et eget styre for NVKS videreføres men da med nedskalert aktivitet. I konsortieavtalen for HydroCen reguleres integrasjonen av NVKS slik:

“2.4 The contributions of the industry user partners to the centre is based on their previous commitment to Norsk Vannkraftsenter (NVKS). The relevant parts of the mandate of NVKS are integrated in the project description as set out in the strategy document (strategy document February 2016). The centre will therefore secure and maintain these parts of the mandate within the project description. During the project period the contribution from the industry partners in NVKS is integrated as part of the industry funding to the Center. Due to this, the contribution from the industry partners shall be identified as a contribution from NVKS.”

Daglig leder i Norsk Vannkraftsenter, Hege Brende, fortsetter i denne rollen samtidig med at hun også inntar senterledelsen i HydroCen.

Årsrapporten for 2016 vitner om at Norsk Vannkraftsenter har opprettholdt en sterk posisjon og bidratt til en historisk oppskalering av forskning og kompetansebygging i Norge

Styret mener at ledelsen og fagfolkene i NVKS har jobbet godt med å være tilstede i fagmiljøene, hos bransjen og på sentrale beslutningsarenaer for sikre måloppnåelse og resultater for senteret. I 2016 har vi også kunnet styrke staben; Kari Haugan har vært ansatt som faglig rådgiver og koordinator for å følge opp studentene, stipendiatene og koordinering av forskningsprosjektene i den daglige driften.

Styret kan med dette kvittere ut enda et godt driftsår for Norsk Vannkraftsenter. Det er flott å se at NVKS direkte har bidratt til en betydelig nasjonal oppskalering av forskning og kompetansebygging innen vannkraftsektoren! Styret takker senterledelsen, fagmiljøene og våre medlemmer for god innsats.

 

På vegne av styret i Norsk Vannkraftsenter, NVKS

Svein Ove Slinde

Styreleder 2016


brosjyre NVKS