MonitorX

MonitorX

Hovedmålet i MonitorX-prosjektet er å utvikle en modell og tilhørende programvareprototyp for optimal levetidsutnyttelse av komponenter i vannkraftanlegg. Prosjektet er basert på idéen om at en integrering av avanserte systemer for tilstandsovervåking og klassiske metoder for vedlikeholds- og reinvesteringsanalyser resulterer i en bedre modell som gir optimal levetidsutnyttelse til komponenter i vannkraftanlegg. MonitorX-prosjektet retter seg mot temaområder som er prioritert i den nye Energi21 hovedstrategien (2014).

Systemer for avansert tilstandsovervåking som bruker data fra vern- og kontrollanlegget (SCADA) og fra ulike typer sensorer for å oppdage trender i den tekniske degraderingen brukes i dag i liten grad til å estimere restlevetid og sviktsannsynlighet for komponentene og til å ta beslutninger om vedlikehold og reinvesteringer. Den foreslåtte integreringen av slike systemer med modeller og verktøy for vedlikeholds- og reinvesteringsplanlegging utviklet i forutgående prosjekter vil resultere i en ny modell (MonitorX) som gir et bedre og mer nyansert grunnlag for prioritering av vedlikeholds- og reinvesteringstiltak enn når de ulike modellene og systemene brukes hver for seg.

 

MonitorX Flowchart

 

Med MonitorX oppnår selskapene optimal levetidsutnyttelse fordi MonitorX overvåker behovet for vedlikehold og reinvesteringer. Dette vil bidra til at kraftselskapene reduserer kostnader gjennom redusert sannsynlighet for svikt, bedre utnyttelse av utstyr i vannkraftanlegg, forbedret risikostyring og optimert bruk av finansielle ressurser, arbeidskraft og materiell.

De mest sentrale FoU-utfordringene i MonitorX-prosjektet er knyttet til manglende kunnskap og modeller om å benytte avansert tilstandsovervåking til levetidsmodellering, risikovervåking og planlegging av vedlikehold og reinvesteringer. Det er generelt lite erfaring med avanserte systemer for tilstandsovervåking i vannkraftanlegg. Dette gir behov for å videreutvikle tilgjengelige systemer og algoritmer.

 


Kontakt

Kontakt

Thomas Welte

Forsker, SINTEF Energi AS

Send email