Damsikkerhet I

Damsikkerhet I

Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer. Videre behandles temaene luker, ventiler, porter, grinder og rør, samt faremomenter og sikringstiltak ved anlegg i vassdrag. En praktisk befaring gjennomføres på kursets siste dag.

Målgruppe: Vassdragsteknisk ansvarlige (VTA) og andre tilsynspersonell. Anbefales også for ledere og andre som har nytte av å forstå vesentlige sikkerhetsutfordringer ved drift av vannkraftanlegg.

Arrangør: Energi Norge AS / EnergiAkademiet

Les mer om kurset (2020).

 

14 mai 2020

Damsikkerhet II (VM6001)

Damsikkerhet II (VM6001)

Damsikkerhet II gir et grunnlag for vurdere sikkerheten av damanlegg i planleggings-, bygge- og driftsfase. NVE har godkjent kurset som dekkende for spesifikk teoretisk opplæring som kreves av vassdragsteknisk ansvarlige i klasse 2, 3 og 4 i tråd med forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (2010). Kurset er utarbeidet i samråd med NVE og Energi Norge.
 
Målgruppe: Personell som sitter i funksjoner med vassdragsteknisk ansvar og andre som arbeider med damsikkerhet.
 
Kursbeskrivelse: I første kursuke gis det en innføring i en del grunnleggende damsikkerhetstema; generell hydrologi og flomberegninger, laster og dimensjonering, ingeniørgeologi, hydraulikk for flomløp og tappeløp samt luker, ventiler og trykkrør.

I andre kursuke er det størst fokus på utforming, prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold av forskjellige typer betong- og fyllingsdammer. Det foreleses også om mur- og tredammer. Sikkerhet, beredskap, tilsynsopplegg og formelle forhold som lover, forskrifter og internkontroll belyses i løpet av kurset.

Arrangør: Institutt for Vann og miljøteknikk. Kurset er utarbeidet i samråd med NVE og Energi Norge.

Les mer om kurset på NTNU Videre sine sider.

30 jan 2018

Damsikkerhet III

Damsikkerhet III

Kurset behandler damsikkerhet og vassdragsjuridiske spørsmål knyttet til erstatningskrav og forsikring. I tillegg berøres beredskapsplaner, dilemmaer ved utvikling til skadeflom, sikkerhetsfilosofi og mediehåndtering.

Kurset er hjemlet i damsikkerhetsforskriften og er obligatorisk for leder og normalt også for VTA i klasse 2, 3 og 4. Kvalifikasjonskravet til leder regnes som oppfylt når leder har gjennomført kurset Damsikkerhet III.
I tillegg vil andre med ansvar for sikkerhet og beredskap i tilknytning til vassdragsanleggene ha nytte av kurset.

Damsikkerhet III er rettet mot driftsmessige ansvars- og beredskapsmessige forhold. Det vil være en fordel å ha jobbet med dam-drift og ha et forhold til flommer og beredskapssituasjoner. Den som skal ha posisjonen Den Ansvarlige i forhold til Damsikkerhetsforskriften trenger kompetansen som Damsikkerhet III gir.

Arrangør: Energi Norge

Les mer om kurset (2020).

14 mai 2020

person-portlet

Kontakt NTNU

Fjola Gudrun Sigtryggsdottir
Førsteamanuensis
fjola.g.sigtryggsdottir@ntnu.no
73598388