Green Move - Sustainable movement and restoration of natural and and productive soils in important infrastructure projects

​​​​​​​

Sammendrag

Sammendrag

Presset for å bygge på landbruksjord er stadig økende. Selv om matjord er beskyttet av lover og de fleste politikere i prinsippet ønsker å beskytte matjorden ser vi stadig oftere at større arealer blir brukt spesielt I nærheten av store byer.

En mulighet for å redusere tapet av matproduksjon er å flytte jorda til et nytt sted. Dette her blitt gjort i flere prosjekter, men det er begrenset med forskning som har blitt utført på dette området. Green move har en helhetlig tilnærming til problemet ved å undersøke med hensyn til jordbruk, miljø, politikk, ingeniørfag og geologi. Partnerne i prosjektet hele verdikjeden fra eiere av infrastrukur (veg og bane), entreprenører, konsulenter, kommune, statsforvalter, bondelaget og Jordvern Norge. Dette sikrer at ulike hensyn blir vektlagt i prosjektet. I prosjektet har vi med to universitet (5 institutt) og SINTEF for å sikre en tverrfaglig forskergruppe som kan jobbe med denne komplekse utfordringen.

Det vil være ca 20 forskere og fem PhD-studenter som jobber sammen med ti partnere i prosjektet.