Adaptiv formativ testing

Adaptiv formativ testing

Hvorfor?

Eksperimentelle studier på menneskers læring og hukommelse de siste 100 årene har gitt oss god innsikt i hvordan mennesker lærer best. Tre forhold har vist seg spesielt viktig for å lære: Det å gjennomføre tester, at læringsaktivitetene kommer i intervaller og det at fagene ikke presenteres i bolker, men stokkes om hverandre. På tross av denne forskningen, fortsetter undervisningen i klassiske universitetsfag som medisin stort sett uendret. Undervisningen organiseres i bolker, det er sjelden testing og ulike fag stokkes sjelden om hverandre.

Studenter i Norge vurderer hvert år sine studier gjennom Studiebarometeret. Et av de forholdene medisinstudenter er misfornøyd med er fraværet av kontinuerlig tilbakemelding gjennom studiet. 

Med formativ progresjonstesting har CAME ønsket å ta tak i dette gjennom å gi studentene flere og bedre faglige tilbakemeldinger i løpet av studieåret, og undersøke hvorvidt testing, intervaller og stokking øker læring blant medisinstudentene.

Hvordan?

Fra vårsemesteret 2019 til høstsemesteret 2020 har alle medisinstudentene ved NTNU fått tilbud om å delta i det formative testprosjektet. 702 studenter har deltatt. Gjennom prosjektet har studentene fått 5 eller 6 tester i semesteret bestående av 30 flervalgsoppgaver i fag som blir testet på eksamen. Testene har vært tilgjengelige gjennom flervalgsoppgavedatabasen. For å få tilgang til påfølgende tester måtte deltakerne oppnå minst 80% riktig, med et ubegrenset antall forsøk i løpet av uken testen var tilgjengelig.

Etter en test fikk studentene tilbakemelding på hvilke oppgaver de svarte rett og galt på, samt en begrunnelse for hvorfor det rette svaret var mest riktig. I tillegg ble studentene gjort oppmerksomme på oppgaver de svarte galt på, men som de underveis oppga at de var sikre på. Slik kan deltakerne få avdekket temaer og konsepter som de har misforstått.

Resultater

I etterkant av eksamen våren 2019 og våren 2020 besvarte 588 studenter en evaluering. Alt i alt var studentene særdeles fornøyd med det formative testprosjektet. Studentene var godt fornøyd med formatet og rammene for prosjektet, kvaliteten på testene og den digitale databasen. 93% mener at formativ testing bør videreføres i medisinstudiet. Foreløpig resultater viser at man gjør det bedre på eksamen i fag man har blitt testet i regelmessig gjennom året. Dette har ført til at formativ progresjonstesting nå er innført ved medisinstudiet ved NTNU.

 

person-portlet

Kontakt oss