Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsområder:

 • Førskolebarns psykiske helse
 • Forløpere til utvikling av barns psykososiale vanskeligheter
 • Foreldre-barn interaksjon
 • Barns tilknytningsstil
 • Videobaserte foreldreintervensjoner
 • Kvalitet i barnehager

Pågående forskningsprosjekter:

 • "Trygg før 3" en universelt forebyggende, helsefremmende kvalitetsutvikling for småbarnsavdelinger med ett- og toåringer i barnehage. Samarbeidspartnere: Professor May Britt Drugli ved NTNU,forsker Elisabet Solheim ved RBUP øst/sør og førsteamanuensis Ratib Lekhal ved BI. Barnehager i 8 kommuner/bydeler i Oslo og omegn og Midt-Norge cluster-randomiseres. Effekt måles etter ett års intervensjon på observert kvalitet i avdelingene,observert sampill mellom ansatte og barn, barns psykiske helse, utvikling og kortisolnivå. Ansatte og foreldre rapporterer om barnet og seg selv. Finansiert av NFR, BedreHelse programmet.  
 • "Tidlig trygg i Trondheim" - TtiT-studien. En longitudinell befolkningsstudie av risiko og beskyttelsesfaktorer hos førskolebarn for utvikling av senere psykososiale vanskeligheter. PhD: Kristine R. Viddal og Trude H. Sveen. Samarbeidspartnere Professor Lars Wichstrøm, NTNU og professor Jay Belsky, University of California, Davis. Finansieringskilder: NFR og Samarbeidsorganet Helse Midt og NTNU.
 • "Latter, tårer og bleier". En randomisert kontrollert behandlingsstudie av videobasert foreldreveiledning til barn under 2 år og effekt måles på bl.a. foreldres indre representasjoner målt ved Working Model of the Child Interview. PhD: Kjersti Sandnes. Samarbeidspartnere, Dr.med Magnhild S. Høivik ved St. Olavs Hospital, Professor May Britt Drugli ved RKBU Midt, NTNU, avdelingssjef Marit Bergum Hansen, RBUP øst/sør og spesialpsykolog Ragnhild Onsøien, NTNU. Finansieringskilder: Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering og Nasjonalt nettverk for sped- og småbarns psykiske helse.
 •  "Too much too soon?" En multi-informant, prospektiv undersøkelse av prediktorer, moderatorer og effekt av vedvarende stress hos ett-åringer i barnehagen på utvikling av psykisk helse. Samarbeidspartnere: Professor May Britt Drugli, NTNU; Forskningsleder og førsteamanuensis Vibeke Moe, RBUP øst/sør og UiO; Professor Lieselotte Ahnert, Universität Wien og Professor Jay Belsky, University of California. Finansieringskilder: Samarbeidsorganet Helse Midt og NTNU og NFR.
 • " Hva er viktig for deg?" (HEVD) En randomisert studie av ungdommers brukermedvirkning i møte med kommunale psykiske helsetjenester. PhD: Thomas Kristian Tollefsen ved RBUP, samarbeidspartnere Professor Tine Jensen UiO og forsker Simon Peter Neumer, RBUP. Finansiert av Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner