Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er dosent i tverrprofesjonell læring og arbeider med mastergrad for avansert klinisk sykepleie. Tidligere var jeg dosent ved bioingeniørutdanningen og underviste medisinsk mikrobiologi.

Mitt forskningsområde er tverrprofesjonell samarbeidslæring og bioingeniørfag. I alt jar jeg deltatt i to prosjekt finansiert av Norgesuniversitet og i to EU søknader. Jeg har fått forskningsstipend fra Bioingeniørfaglig Insitutt.  

Doktorgraden min ble gjennomført ved UiB i 2007. Avhandlingen omhandler implementering av felles innholdsdel i rammeplan for helsefag, hvor jeg anvendte Bourieu sin teori om utdanningssystemet. Jeg har vært med å utvikle og evaluert ulike tverrprofesjonelle samarbeidslærings prosjekt. Jeg anvender både kvalitative og kvantitative forskningsdesign. I tillegg er jeg medlem i redaksjonskomiteen i Journal of Interprofessional care og Bioingeniøren. Jeg er fagfelle i ulike nasjonale og internasjonale tidsskrift.   

Publikasjoner:

Interprofessional education: An analysis of the introduction of a common core in curricula for selected health professions. Dr. gradsavhandling. Universitetet i Bergen 2007.

Almås, S. H. & Barr, H. (2008). Common curricula in Norway: Differential implementation and differential outcomes in undergraduate health and social care education. Journal of Interprofessional Care, 22(6), 650-657.

Almås, S.H. & Ødegård, A. (2010). The impact of Professional Cultures on Students’Perceptions of Interprofessional Experiences. Journal of Allied Health. Fall, 143-149 (Pris tildelt for artikkelen: J. Warren Perry Distinguised Author Award).

Almås, S.H. (2011). Bioingeniør- og sykepleierstudenter i tverrprofesjonell skyggepraksis.Erfaringer fra et pilotprosjekt. Bioingeniøren, 9, 14-19.

Almås, S.H. & Ødegård, A. (2012). Hva kjennetegner bioingeniørers kjernekompetanse? Vil den fungere i fremtidens helsevesen? Bioingeniøren, 9, 12-18.

Almås, S.H. & Ødegård, A. (2013). Bioingeniørens kjernekompetanse. En kvantitativ studie. Bioingeniøren 6/7. 24-30.

Vasset, F., Inderhaug, H., Bergum, I.E. og Almås, S.H. (2014). Tverrprofesjonell e-læring som pedagogisk verktøy i helse- og sosialfagutdanninger. Vård i Norden 34(1),19-23.

Almås, S.H. & Nilsen, R. (2015). Bioingeniørers forskningsområder i medisinsk biokjemi. Bioingeniøren 3. 14-18. 

Almås, S.H. & Vasset, F. (2015). Health and social care students pursuing different studies, and their written assignments from workshop and online interprofessional education. Nordic Journal of Nursing Research. DOI: 10.1177/0107408315606348.

Vasset, F.P. & Almås, S.H. (2015). Shadowing. Interprofessional Learning. Journal of Interprofessional Practice and Education. 5(2).

Almås,S.H. & Ødegård, A. (2015). Core competences – a mixed methods study in biomedical laboratory scientists in Norway. International Journal of Biomedical Laboratory Science. 4(2) 23-32.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Almås, Synnøve Hofseth. (2008) Interprofessional education : an analysis of the introduction of a common core in curricula for selected health professions. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. 2008. ISBN 9783639062144.

Del av bok/rapport

  • Almås, Synnøve Hofseth. (2014) Bourdieus teori om utdanningssystemet. Tverrprofesjonelt samarbeid : et samfunnsoppdrag.
  • Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny. (2014) Tverrprofesjonell uke med skyggepraksis: Sykepleierstudenter som følger andre helsefagprofesjoner i deres arbeid. Det mangfaldige kvalitetsomgrepet. Fjordantologien 2013.
  • Almås, Synnøve Hofseth. (2009) Tverrprofesjonell kapabilitet, sosialisering og helse- og sosialfaglig identitet. Tverrprofesjonelt samarbeid.
  • Almås, Synnøve Hofseth. (2009) Tverrprofesjonell utdanning og felles studiepoeng i rammeplaner for helse- og sosialfagene. Tverrprofesjonelt samarbeid.
  • Almås, Synnøve Hofseth. (2007) Identity and habitus within a field of interprofessional health care education. Professionals in Education: An Anthology. Festschrift for Anne-Lise Høstmark Tarrou.

Rapport/avhandling

  • Almås, Synnøve Hofseth; Kvilhaugsvik, Bente; Nilsen, Sigurd Roger; Bjørke, Gerd. (2016) Nettbasert tverrprofesjonell samarbeidslæring : Sluttrapport fra TPS-prosjektet :"Tverrprofesjonell samhandling. Utvikling og utprøving av nettbaserte tema i velferdsutdanninger". 2016.
  • Bjørke, Gerd; Kvilhaugsvik, Bente; Almås, Synnøve Hofseth; Nilsen, Sigurd Roger. (2015) Tverrprofesjonell samhandling. Utvikling av nettbaserte tema innan velferdsutdanning. Statusrapport pr januar 2015. 2015.

Kompetanseord