Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområder:

Inkluderende arbeidsliv: rådgiving overfor ledere. Holder oversikt over når lederne må agere i forhold til sykmeldte medarbeidere. Deltar på dialogmøter ved behov. Kommunikasjon med SPK ved evnt. overgang til midlertidig uførepensjon. Deltaker i NTNUs mikronettverk for fravær og refusjon 

Pensjon: Melding til SPK ved overgang til AFP og alderspensjon. 

HMS: HMS-koordinator for fakultetet 

Beredskap: Inngår i fakultetets beredskapsgruppe. 

Arbeidsmiljøundersøkelsen (ARK): Kontaktperson ved fakultet. Rådgiving og opplæring overfor ledere. 

Utredninger innenfor HR-feltet.

Rådgiver innen juridiske spørsmål relatert til lov om statens ansatte. 

Lønnsforhandlinger: Rådgiving ved lokale forhandlinger og forhandlinger på særlig grunnlag 

Professoropprykk: Fakultetets saksbehandler  

Sekretær i Ansettelsesrådet (AR) og Ansettelsessutvalget for vitenskapelige stillinger (AU) 

Stepper inn i rekrutteringssaker ved behov. 

Superbruker i "Min Tid". Bistår ansatte som har spørsmål rundt "Min Tid". Legger inn nyansatte som nye brukere.

Administrator i forbindelse med valg til fakultetsstyret og instituttstyrene.