Bakgrunn og aktiviteter

Lege. Spesialist i nevrologi. Erfaring fra sykehus, allmennmedisin og samfunnsmedisin. Under spesialisering i samfunnsmedisin. Samfunnsviter.

Interessefelt:

Mitt vitenskapelige interessefelt strekker seg fra klinisk praksis i spesialisthelsetjenesten og allmennmedisin på den ene siden til samfunnsfag på den andre siden. Dette feltet bindes sammen av forståelsen av hvordan medisinsk kunnskap påvirker samfunnet og hvordan strukturer, strømninger og prosesser i samfunnet påvirker betingelsene for å utvikle og å praktisere medisinsk kunnskap. I dette feltet ligger det en rekke spenninger som rimeligvis ofte får stor offentlig oppmerksomhet.

Utdanning:

09.2013 - d.d.        Phd- student, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

08.2012 - d.d.        Spesialistutdanning samfunnsmedisin

08.2012 - 06.2014 Master (M.Sc.) i samfunnsendring, organisasjon og ledelse, Høgskolen i Molde
08.2011 - 06.2012 Ledelse i helse- og sosialtjenesten, 30 sp, Høgskolen i Molde
02.2002 - 01.2009 Spesialistutdanning nevrologi, godkjent spesialist i 2010.
08.1994 - 06.2000 Medisin, Cand. med., Universitetet i Bergen (Utveksling til Heidelberg i 1997)

 

Forskningsprosjekt:

«Oppfølging av pasienter med hjerneslag i allmennpraksis.»

Hjerneslag er en hyppig forekommende lidelse med omfattende personlige og samfunnsmessige konsekvenser. I den vestlige verden regnes hjerneslag som den tredje største årsak til død. I Norge rammes om lag 15000 personer av hjerneslag årlig. Grunnet demografiske endringer ventes antallet pasienter å vokse i de kommende år, og det er anslått en 50% økning de neste 20 år. I løpet av de første 5 årene etter første gangs hjerneslag vil 30% av en ellers uselektert populasjon oppleve recidivslag, en slagrisiko 9 ganger høyere enn normalbefolkningen. Risikofaktorer for nye cerebrovaskulære hendelser er vel kjent og det ble i april 2010 utgitt en nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. Det er ikke kjent hvorvidt pasienter som har hatt hjerneslag følges opp i allmennpraksis i henhold til retningslinjen.

Med dette prosjektet ønsker vi å undersøke hvordan pasienter med gjennomgått hjerneslag følges opp i primærhelsetjenesten. Det skal gi kunnskap om i hvilken grad slagpasientene følges opp i allmennpraksis, om Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag følges, og i hvilken grad man når behandlingsmål som anbefalt i retningslinjen. Prosjektet skal også belyse hvilken betydning multimorbiditet, definert som 2 eller flere kroniske eller langvarige sykdomstilstander, kan ha for oppfølgingen. For å undersøke dette identifiserer vi personer utskrevet med hjerneslagdiagnose fra sykehusene i Molde og Kristiansund i 2011.  I følgende delstudier undersøker vi:

1) I hvilken grad pasienter som har hatt hjerneslag blir fulgt opp i allmennpraksis og om pasientene oppnår de behandlingsmål som anbefales i Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. Design: analytisk observasjonsstudie. 2) Om og hvordan sykehusepikriser brukes som implementeringsverktøy for retningslinjen og samsvaret mellom innholdet i epikrisene og allmennlegenes praksis. Design: Eksplorerende sekvensielt. 3) Omfanget av multimorbiditet blant pasienter med gjennomgått hjerneslag med formål å etablere et empirisk grunnlag for å vurdere betydningen av multimorbiditet i oppfølgingen av pasienter som har gjennomgått hjerneslag. Design: Analyse.