Bakgrunn og aktiviteter

 Bakgrunn:

 • Cand.med.1971 (Universitetet i Oslo)
 • Spesialist i samfunnsmedisin i 1988
 • Dr. med. (Universitetet i Tromsø) 1992
 • 4 år indremedisin (UNN)
 • Distriktslege i Balsfjord i 3 år
 • Ass fylkeslege i N-Trøndelag i 4 år
 • Amanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin, Tromsø, fra 1978
 • Stipendiat og senere førsteamanuensis og professor i allmennmedisin (1996) ved Institutt for samfunnsmedisin, Tromsø
 •  Professor i samfunnsmedisin, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU 1997 -
 • Professor II i helsetjenesteforskning, Institutt for samfunnsmedisin, Tromsø, 1997 -

Utviklingsarbeid

Sammen med kollegaer i Balsfjord og Universitetet i Tromsø utviklet vi det første EDB  baserte pasientjournalsystem i 1979/1981, Balsfjordsystemet, som var forløper for Profdoc.

Sammen med kollega Arnulf Eide utviklet den første studieplan for 8 ukers utplassering i distriktslegetjeneste i 1978 Universitetet i Tromsø og var fagansvarlig de første 3 år. (Se Knutsen SF, Johnsen R, Forsdal A)

Deltatt i utviklingen av Folkehelseutdanningen i Tromsø (styreleder i 5 år), initiert og deltatt i utviklingen av Kurs i nasjonale fag for leger fra tredje land sammen med Tromsø, deltatt i utviklingen av Master i anvendt helsevitenskap, og utviklet sammen med Nils Fleten, Tromsø, et undervisningsopplegg i trygdemedisin som brukes både i Tromsø og ved NTNU.

Deltatt i utviklingen av flere store prosjekt som Sørreisaundersøkelsen, Tromsø, Tromsø 3, Finnmark 3, Troms 1, HUNT 3, Barneallergistudien i Trondheim, Ung-Trygd (utviklet og etablert Forskningsnettevrk sammen med Nils Flegten, Tromsø) og Evalueringen av Hysnes.

Forskning

Egen doktorgrad var basert på studier av dyspepsia og magesår i Tromsø 2 og på Sørreisa undersøkelsen:  "Population studies on dyspepsia and peptic ulcer disease: Occurrence, aetiology, and diagnosis. From The Tromsø Heart Study and The Sørreisa Gastrointestinal Disorder Study.# ISMs skriftserine nr. 23, ISM 1992.

Sørreisastudien har siden vært utgangspunkt for 2 andre doktorgrader, Bjørn Bernesen, "The Sørreisa gastrointestinal disorder study. Dyspepsia, peptic ulcer and endoscopic findings in a population" 1996, Anne Mette Asfeldt, "Sørreisa II – The effects ogf long standing H. pylori infections" IKM 2009.

Pågående forskning

Prosjektleder for Barneallergistudien i Trondheim (Prevention of allergy among children in Trondheim, PACT), en populasjonsbasert, kontrollert, intervensjonsstudie for å forebygge allergi hos små barn. To avlagte doktorgrader, Torbjørn Øien og Ingeborg Smidesang, 2010. Ytterligere tre stipendiater vil levere i løpet av 2011-12. Prosjektet har og fire hovedoppgaver i medisin.

Prosjektleder for Ung-Trygd, Årsaker til sykemelding og uførepensjonering blant unge. Finansiert av NFR (10 mill Nkr) og har tre stipendiater og en post doc. Det er et samarbeidsprosjekt primært mellom NTNU, Tromsø og Århus, men med deltakelse fra Oslo. Prosjektet har medført utvikling av nye problemstillinger som er grunnlaget for tre nye stipendiater finansiert av NTNU og Samarbeidsorganet for Midt-Norge.

Prosjektleder for Evalueringen av Hysnes Helsefort, en randomisert, kontrollert forsøk med mestringsstrategier, fysisk trening og arbeidsplassintervensjon for pasienter med langvarig sykemeldinger eller Arbeidsavklairngspenger, sammenliknet med ulike alternativer i poliklinikk og med vanlig behandling i primær helsetjenesten. Tilbakeføring til arbeid. Primært endepunkt er Prosjektet er finansiert av St. Olavs Hospital med 18 mill og har foreløpig tilsatt 3 stipendiater og en post doc.

Prosjektleder for evaluering av ulike helsetjeneestetilbud, Distriktsmedisinsk senter (1 stipendiat), Pilotsykehus ved St.Olavs Hospital (1 mastergradsstudent), intermediær enhet (Søbstad, 1 doktorgrad i 2007 (Helge Garåsen))

Undervisning:

 • Profesjonsstudiet i medisin ved NTNU i samfunnsmedisin (hovedsakelig trygdemedisin), og i PBL i IIa.
 • Profesjonsstduiet i medisin ved Universitetet i Tromsø i samfunnsmedisin (hovedsakelig trygdemedisin)
 • Masterstudiet i Klinisk helsevitenskap, NTNU, Evaluering og forskning i forebyggende medisin
 • Kurs i nasjonale fag (prosjektleder og underviser)

Publikasjoner

I overkant av 140 publikasjoner i peer review baserte tidsskrifter og med tre artikler i BMJ, en i Lancet og en i JAMA.

Siste år:

Do early intake of fish and fish oil protect against eczema and doctor-diagnosed asthma at 2 years of age? A cohort study.  Oien T, Storrø O, Johnsen R. J Epidemiol Community Health. 2010 Feb;64(2):124-9..

Complementary and alternative medicine practitioner consultations among those who have or have had cancer in a Norwegian total population (Nord-Trøndelag Health Study): prevalence, socio-demographics and health perceptions.Steinsbekk A, Adams J, Sibbritt D, Johnsen R. Eur J Cancer Care (Engl). 2010 May;19(3):346-51.

Stressful psychosocial factors and symptoms of gastroesophageal reflux disease: a population-based study in Norway.Jansson C, Wallander MA, Johansson S, Johnsen R, Hveem K. Scand J Gastroenterol. 2010;45(1):21-9.

Allergy related disorders among 2-yrs olds in a general population. The PACT Study.Smidesang I, Saunes M, Storrø O, Oien T, Holmen TL, Johnsen R, Henriksen AH. Pediatr Allergy Immunol. 2010 Mar;21(2 Pt 1):315-20.

Probiotics in pregnant women to prevent allergic disease: a randomized, double-blind trial.Dotterud CK, Storrø O, Johnsen R, Oien T. Br J Dermatol. 2010 Sep;163(3):616-23.

A primary health-care intervention on pre- and postnatal risk factor behavior to prevent childhood allergy. The Prevention of Allergy among Children in Trondheim (PACT) study.Storrø O, Oien T, Dotterud CK, Jenssen JA, Johnsen R. BMC Public Health. 2010 Jul 28;10:443.

Effect of in-hospital comprehensive geriatric assessment (CGA) in older people with hip fracture. The protocol of the Trondheim Hip Fracture Trial.Sletvold O, Helbostad JL, Thingstad P, Taraldsen K, Prestmo A, Lamb SE, Aamodt A, Johnsen R, Magnussen J, Saltvedt I. BMC Geriatr. 2011 Apr 21;11(1):18.

 

 [Se fullstendig liste i Cristin]

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner