Bakgrunn og aktiviteter

Ansatt som professor siden 2006, fra høsten 1998 arbeidet som forsker i en rekke prosjekter ved Norsk senter for barneforskning. Tidligere arbeidet 4 år som amanuensis og universitetslektor ved pedagogisk insitutt, NTNU og stipendiat ved Senter for samfunnsforskning, ALLFORSK (nå NTNU Samfunnsforskning).


Forskningsinteresser

Barne- og barndomsforskning (Barndomssosiologi), teoretiske perspektiver og forskningsmetodologiske spørsmål, kulturanalytiske innfallsvinkler, barns hverdagsliv, barns og voksnes praksiser og barnehagen som pedagogisk-kulturell institusjon, sosialisering og prosesser av kulturell (re)produksjon, makt, motstand og barns ’agency’, barn og barndom i relasjon til natur, sosiale og materielle kontekster, konstruksjoner av barn og barndom, majoritets – minoritets relasjoner, normaliseringsprosesser. 


Utdanning

2000 Dr.polit fra NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Dr.polit.avhandling Livet i barnehagen. En etnografisk studie av sosialiseringsprosessen.

1988 Hovedfag i førskolepedagogikk, NTNU, pedagogisk institutt.


Pågående Undervisning

Norsk senter for barneforskning sitt internasjonale masterprogram Childhood Studies:

•Koordinator og hovedforeleser på BARN 3101 Social Studies of Children and Childhood: Research Perspectives.

 •Leder av Masteroppgave seminar for 2.års studenter

Veiledet mer enn 20 masterstudenter

Koordinator for Norsk senter for barneforskning sitt Phd program Tverrfaglig barneforskning.

For tiden veieldes 3 Phd studenter, tidligere veiledet 2 Phd studenter som har disputert.


Vitenskapelige arbeider (utvalg)

Nilsen, R. Dyblie (2012): Flexible spaces – flexible subjects in ’Nature’. Transcending the ‘fenced’ childhood in day-care centres? I: A.T. Kjørholt og J. Qvortrup (red.) The modern Child and the Flexible Labour Market: Exploring Early Childhood Education and Care. London: Palgrave.

Nilsen, R. Dyblie (2011): Født med ski på beina? På ski i et fargerikt fellesskap. I: T. Korsvold (red.) Barndom – Barnehage – Inkludering. Bergen: Fagbokforlaget.

Nilsen. R. Dyblie (2009): Barndomssosiologiens kritikk av sosialiseringsbegrepet og en alternativ forståelse. I: A-M Markström, M. Simonsson, I. Söderlind, E. Änggård (red.) Barn, barndom och föreldraskap. Stockholm: Carlssons Bokförlag

Nilsen, R. Dyblie (2009): Friluftsliv i naturbarnehagen – et norsk eksempel. I: G. Halldén (red.) Naturen som symbol för den goda barndomen. Stockholm: Carlssons Bokförlag.

Nilsen, R. Dyblie (2008): Children in nature: cultural ideas and social practices in Norway. I: Allison James og Adrian L. James (red.) European childhoods. Culture, politics and participation. London: Palgrave.

Nilsen, Randi Dyblie (2006): Dyrene i skogen. Om kunnskap, barn og voksne i naturbarnehagen. Barn, vol. 24, nr. 3, s. 61-81.

Nilsen, R. Dyblie (2005): Searching for analytical concepts in the research process. Learning from children. International Journal of Social Research Methodology 8(2): 117-135.

Nilsen, R. Dyblie and Rogers, B.J. (2005):”That’s not a good idea, mom”: Negotiating children’s subjectivity while constructing ‘home’ as a research site. Children’s Geographies, 3(3): 345-362).

Nilsen, R. Dyblie (2003) Barn og kvinner, barndom og kjønn. En barneforskers blikk på to forskningsfelt. Kvinneforskning 27(3): 94-115.

Gulbrandsen, L., Johansson, J-E., Nilsen, R. D. (2002): Forskning om barnehager. En kunnskapsstatus. Oslo: Norges forskningsråd.

Nilsen, R.Dyblie (2000): Livet i barnehagen. En etnografisk studie av sosialiseringsprosessen. Trondheim: Dr.avh. ved NTNU. SVT-fak.

Nilsen, R. Dyblie (2000) Metoder og begreper i barndomssosiologiske studier av sosialiseringsprosessen. En diskusjon med utgangspunkt i barnet som sosial aktør. Barn 18(1): 57-76.

Nilsen, R. Dyblie (2000): "Her ska æ aldri fløtt fra!" Fysiske og sosiale aspekter ved barns "gode hus". Barn 18(3-4): 133-157.

 

Forskningsprosjekter

’Barn med nedsatt funksjonsevne’. Praksis og verdier i barnehagen. Finansiering (2.7 mill. NOK): Norges forskningsråd. PraksisFoU programmet. Prosjektleder (1.11.08-1.31.05.13).

Barnehagen i endring. Inkludering i praksis. Finansiering (6 mill. NOK): Norges forskningsråd. PraksisFoU  programmet. (2008-2011). Prosjektleder.

’Natural childhoods’ in Norwegian day-care institutions? Et delprosjekt i The modern child and the flexible labour market: Institutionalisation and individualisation of children in the light of changes in the welfare state. (2003-2009). Finansiering: Norges forskningsråd. Velferdsprogrammet – samfunn, familie, oppvekst. Prosjektmedarbeider.

Jenter og gutters konstruksjon av sosiale relasjoner, kjønn og identitet. (2000-2004). Finansiering: Norges forskningsråd. Velferdsprogrammet – samfunn, familie, oppvekst. Prosjektleder.

Kunnskapsstatus forskning om barnehager. (2002). Finansiering: Norges forskningsråd,  Velferdsprogrammet – samfunn, familie, oppvekst. Prosjektleder.

Barn i husene, et delprosjekt i Barn i og mellom husene. (1999-2000). Finansiering: Norges forskningsråds program Bolig og levekår.

Evaluering av informasjonsprosjektet ’Barn i bevegelse’, og en undersøkelse av foreldres innstilling til barn og fysisk aktivitet. (1999). Finansiering: Sosial- og helsedepartementet. prosjektleder

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Nilsen, Randi Dyblie. (2015) Vi-fellesskap i barnehagen. Skiftende og situasjonsbestemt relasjonsbygging i barns sosiale rom. Barndom i barnehage: Vennskap.
  • Nilsen, Randi Dyblie. (2012) Flexible spaces - flexible subjects in nature : transcending the fenced childhood in daycare centres?. The modern child and the flexible labour market. Early childhood education and care.
  • Nilsen, Randi Dyblie. (2011) Født med ski på beina? På ski i et fargerikt fellesskap. Barndom Barnehage Inkludering.
  • Nilsen, Randi Dyblie. (2009) Barndomssosiologiens kritikk av 'sosialiseringsbegrepet' og en alternativ forståelse. Sosialisering som tilpasning og motstand. Barn, barndom och föräreldraskap.
  • Nilsen, Randi Dyblie. (2009) Friluftsliv i naturbarnehagen - et norsk eksempel. Naturen som symbol för den goda barndomen.
  • Nilsen, Randi Dyblie. (2008) Children in Nature: Cultural Ideas and Social Practices in Norway. European Childhoods: Cultures, Politics and Childhoods in the European Union.

Rapport/avhandling

  • Naper, Linn Renée; Haugum, Margrete Hembre; Nilsen, Randi Dyblie; Sivertsen, Håkon; Stene, Morten; Ekmann, Lisa. (2017) Spørsmål til Barnehage-Norge 2016. TFoU-rapport 2017:1. 2017. ISBN 978-82-7732-250-6.
  • Haugset, Anne Sigrid; Nilsen, Randi Dyblie; Haugum, Margrete Hembre. (2015) Spørsmål til Barnehage-Norge 2015. 2015. ISBN 978-82-7732-225-4.
  • Sivertsen, Håkon; Haugset, Anne Sigrid; Haugum, Margrete Hembre; Carlsson, Espen; Nilsen, Randi Dyblie; Nossum, Gunnar. (2015) Spørsmål til Barnehage-Norge 2014. 2015. ISBN 978-82-7732-207-0.