Bakgrunn og aktiviteter

Høsten 2018 begynte jeg på PhD-studiet ved instituttet for Kybernetikk. PhD'en er en del av et større prosjekt, BRU21 (Bedre Ressurs Utnyttelse i det 21-århundre) og vil omhandle produksjonsoptimalisering innen olje- og gass-industrien. 

Tittel: "En hybrid data-dreven og mekanistisk modell for produksjonsoptimalisering i olje- og gassindustrien".

Sammendrag: 

For at en petroleumsressurs skal gi økonomisk gevinst må operatørene daglig ta viktige beslutninger angående optimalisering av ressursen. En viktig faktor er da informasjon om multifaseflyten (olje, gass, vann) fra de ulike brønnene. En måte å få tak i denne informasjonen på er igjennom virtuelle flerfasemetere som utnytter nærliggende målinger for å beskrive inngang til utgang responsen for et system ved hjelp av en matematisk modell.

Det er ulike måter å modellere et virtuelt flerfasemeter og mest brukt i dagens olje- og gassindustri er mekanistiske modeller som benytter seg av fysiske lover for å beskrive et system. På den annen side, mekanistiske modeller trenger vanligvis flere forenklinger før de kan brukes i sanntidsoptimering ettersom de ofte er beregningskrevende, og dermed vil det alltid eksistere avvik fra den sanne prosessen. Et annet alternativ er data-dreven modellering hvor generiske matematiske modeller blir tilpasset inngangs/utgangsdata uten bruk av prior kunnskap om prosessen. Til gjengjeld, data-drevne modeller vil derfor ha lav tolkbarhet ettersom fysiske relasjoner ikke blir beskrevet, i tillegg til manglende ekstrapolasjonskraft.

Hybrid modellering prøver å benytte det beste av begge verdener ved å kombinere mekanistiske og data-drevne modeller. Denne PhD’en vil utforske mulige hybride modeller for bruk i optimalisering i olje- og gassindustrien. Lundin Norge er hovedsponsor og industripartner. Andre partnere er Solution Seeker og TechnipFMC.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner