Marek Thue Kretschmer

Professor i latin Institutt for historiske studier Det humanistiske fakultet
73596443
Velg bygning, Office address from 15 January to 15 December 2018: Maison Suger, Studio 635, 16-18, Rue Suger, 75006 Paris

Bakgrunn og aktiviteter

Marek Thue Kretschmer har en tre-årig pedagogisk høyskoleutdanning fra Italia (1994-97) og er cand. mag. (1999) og cand. philol. (2001) i klassisk filologi fra Universitetet i Bergen hvor han var tilknyttet forskningsgruppen Construction of the Past (2003-12) ledet av professor Lars Boje Mortensen som også var veileder på Kretschmers doktoravhandling Rewriting Roman History in the Middle Ages (2006). Kretschmer var forsker ved Fondation Maison des Sciences de l'Homme i Paris i 2008 og ble tilsatt ved NTNU som førsteamanuensis i latin i 2006 og som professor i 2011. Han har en bred vitenskapelig produksjon innenfor den latinske litteraturen og har presentert sin forskning i flere sammenhenger både nasjonalt og internasjonalt, blant annet ved Universitetet i Bergen (2005, 2010, 2011, 2014), Göteborg (2007), York (2009, 2016), Napoli (Suor Orsola Benincasa, 2010), Sofia (2011), London (King’s College, 2012), Uppsala (2012), Madrid (Complutense, 2012), Paris (FMSH 2012, IHA 2014, Nanterre 2017, Sorbonne Nouvelle 2018), Siena (2013), Odense (2015, 2017), Stockholm (2016), Roma (Universitá degli Studi Internazionali, 2017), Leeds (2018) og Praha (2018). Han har hatt flere akademiske verv og ble i 2013 innvalgt som medlem av Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino og av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i 2017. Han er redaksjonsrådsmedlem i de internasjonale tidsskriftene TroianalexandrinaRivista di Cultura Classica e Medioevale og Interfaces: A Journal of Medieval European Literatures.

Kretschmer skriver for tiden en bok om middelalderens allegoriske tolkninger av Ovids Metamorfoser, samt en kommentar av det elegiske kjærlighetsdiktet Versus Eporedienses (ca. 1080). I høstsemesteret 2017 var han gjesteprofessor ved Centre for Medieval Literature ved Syddansk Universitet og kalenderåret 2018 tilbringer han i Frankrike ved forskningsinstitusjoner i Paris og Lyon.

Utvalgte publikasjoner 

Om kjærlighetselegi og Ovid i middelalderens litteratur

"The Love Elegy in Medieval Latin Literature (Pseudo-Ovidiana and Ovidian Imitations)", kapittel i T. S. Thorsen (red.), The Cambridge Companion to Latin Love Elegy, Cambridge 2013, 271-289.

"The Elegiac Love Poems Versus Eporedienses and De Tribus Puellis and the Ovidian Backdrop”, The Journal of Medieval Latin 23 (2013), 35-47.

The Play of Ambiguity in the Medieval Latin Love Letters of the Ovidian Age”, kapittel i Ch. Høgel og E. Bartoli (red.), Medieval Letters  between Fiction and Document, (Utrecht Studies in Medieval Literacy 33), Brepols, Turnhout 2015, 247-263.

"Amores 3.6 and the Versus Eporedienses", The Journal of Medieval Latin 26 (2016), 31-42.

Om kommentartradisjonen til Ovid

"L’Ovidius moralizatus de Pierre Bersuire : essai de mise au point", Interfaces: A Journal of Medieval European Literatures 3 (2016), 221-244.

Om det trojanske sagnstoff i middelalderens litteratur

"Aeneas without the Gods: a 10th-century Abbreviation and Paraphrase of the Excidium Troie", Studi Medievali 51 (2010), 307-327.

"Bourgueil, la nouvelle Athènes (ou Troie), et Reims, la nouvelle Rome - La notion de translatio studii chez Baudri de Bourgueil", Latomus 70 (2011), 1102-1116.

Literary Appropriations of the Matter of Troy in Medieval Latin Poetry ca. 1070-1170", Mittellateinisches Jahrbuch 48 (2013), 41-54 og 49 (2014), 383-392.

Om Terents i middelalderens litteratur (Hrotsvita av Gandersheim)

"Autorità e no - Alcune considerazioni sul progetto antiterenziano di Rosvita di Gandersheim", kapittel i E. D'Angelo og J. Ziolkowski (red.), Auctor et Auctoritas in Latinis Medii Aevi Litteris - Proceedings of the Sixth Congress of the International Medieval Latin Committee, Firenze 2014, 555-565.

"The Anti-Terentian Dramas of Hrotsvit of Gandersheim", kapittel i M. Dinter (red.), The Cambridge Companion to Roman Comedy, Cambridge (under utgivelse).

Om den middelalderlatinske historieskrivningen

"Rewriting Roman History in the Middle Ages - the Historia Romana and the Manuscript Bamberg, Hist. 3", (Mittellateinische Studien und Texte 36), Brill, Leiden 2007.

"Un recueil pour connaître l’homme et le monde : Savoir géographique, historique et moral dans le manuscrit Madrid, Biblioteca Nacional 8816", kapittel i M. J. Muñoz, P. Cañizares & C. Martín (red.), La compilación del saber en la edad media, (Textes et Études du Moyen Âge 69), Brepols, Turnhout 2013, 301-313.

"Historiographical Rewriting", Filologia Mediolatina 15 (2008), 283-306.

"Some Remarks on a 10th-Century Paraphrase of the Epitome de Caesaribus", Symbolae Osloenses 83 (2008), 84-95.

"Una versione abbreviata e parafrasata della Historia Romana di Landolfo Sagace: Edizione del codice Paris, Bibliothèque Nationale, n. a. lat. 1523-II", Symbolae Osloenses 78 (2003), 71-128.

Om middelalderens historieskriving og bibelsk typologi

La Typologie biblique comme forme de pensée dans l'historiographie médiévale, (Textes et Études du Moyen Âge 75), Brepols, Turnhout 2014.

‘Drinking of the Golden Cup of Babylon’ : Biblical Typology and Imagery in the Chronicle of Otto of Freising”, Viator 47 (2016), 67-84.

Undervisning våren 2017

LAT1002 og LAT1004

Veiledning

Kretschmer veileder studenter som ønsker å skrive en master- eller doktoravhandling med utgangspunkt i latinsk litteratur. Hans forskningsfelt gjelder først og fremst tre hovedområder: 1) den klassiske latinske litteraturens resepsjonshistorie 2) middelalderlatinsk litteratur 3) middelalderfransk litteratur. Ta gjerne kontakt for å diskutere emne ved å skrive til marek.kretschmer@ntnu.no eller banke på døren til kontor 6429A på Campus Dragvoll.