Bakgrunn og aktiviteter

Eg er førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk og dr.art. i historie. Stillinga mi ved PLU har eg hatt sidan 2009. Året 2008-09 arbeidde eg ved lærarutdanninga på HiST, og mellom 1992 og 2008 var eg knytt til Institutt for tverrfaglege kulturstudiar/senter for teknologi og samfunn og Historisk institutt ved NTNU.

Det meste eg har forska på og skrive om sidan 1994, er ulike emne om samanhengar mellom fagkunnskap, vitskap, politikk og samfunn. Slike samanhengar er stendig like aktuelle, m.a. når det gjeld legitimitet for og kunnskapsinnhaldet i historiefaget. 

Pr i dag har eg ulike faglege oppgåver og verv. Eg er seksjonsredaktør for samfunnsfag- og historiedidaktikk i Acta Didactica Norge (ADNO), styremedlem i Den norske historiske forening (HIFO), medlem i programrådet for 5-årig lektorutdanning ved Institutt for historiske studier (NTNU), og norsk utsending til the International Comittee of Historical Sciences (ICHS/CISH). Eg sit i referansegruppa for utvilking av nasjonale prøver i historie for VK1 i Sverige og er med i arbeidsgruppa for det internasjonale forskings- og utviklingsprosjektet CLEAR (Concept Learning for Empowerment through Analysis and Reflection).

Av pågåande arbeid er eg m.a. medredaktør for eit spesialnr av Nordidactica (nr 2/15) om ulike utfordringar knytt til historieundervisning i fleirkulturelle klasserom og medredaktør (med Claudia Lenz og Sanna Brattland) for antologien Crossing Borders - Combining Human Rights Education and Historical Learning som kjem ut på LIT Verlag vinteren 2015-16.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Lenz, Claudia; Brattland, Sanna Ø.; Kvande, Lise. (2016) Crossing Borders. Combining Human Rights Education and History Education. LIT Verlag. 2016. ISBN 978-3-643-90731-8.
 • Lenz, Claudia; Brattland, Sanna Ø.; Kvande, Lise. (2016) Crossing borders: Combining human rights education and historical learning. LIT Verlag. 2016. ISBN 978-3-643-90731-8.
 • Kvande, Lise. (2014) Faglig kunnskap i skole og lærerutdanning. Nordiske bidrag til samfunnsfag- og historiedidaktikk. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-321-0404-8.
 • Kvande, Lise; Naastad, Nils E.. (2013) Hva skal vi med historie? Historiedidaktikk i teori og praksis. Universitetsforlaget. 2013. ISBN 978-82-15-02171-3.

Del av bok/rapport

 • Kvande, Lise. (2016) Concepts in Contexts: Fostering Skills in Political Analysis through Historicization and Conceptual Learning. Crossing Borders. Combining Human Rights Education and History Education.
 • Kvande, Lise. (2014) Grenser for viten? Perspektiver på "kunnskap" og fagdidaktikk. Faglig kunnskap i skole og lærerutdanning. Nordiske bidrag til samfunnsfag- og historiedidaktikk.
 • Kvande, Lise. (2014) Samfunnsfagdidaktikk i, om og for samfunnet. Faglig kunnskap i skole og lærerutdanning. Nordiske bidrag til samfunnsfag- og historiedidaktikk.
 • Kvande, Lise; Levold, Nora. (2014) Klinisk bruk av ultralyddiagnostikk på 1970 og 80-tallet: Medisin, politikk eller etikk?. Biopolitikk. Kropp, kunnskap og teknologi.
 • Kvande, Lise. (2008) Til beste for pasienten eller samfunnet? Kontroversen om ultralyd som svangerskapsdiagnostikk. Vitenskap som dialog - kunnskap i bevegelse. Tverrfaglighet og kunnskapskulturer i forskning.
 • Kvande, Lise. (2003) Helse, miljø og tryggleik. JERNVERK OG SAMFUNNSENDRING. Tretten bidrag til historien om jernverket og Mo i Rana, red. Per Maurseth, Håkon With Andersen og Anne Kristine Børresen.
 • Kvande, Lise. (2002) Når medisin blir historie: Utfordringar for eit fleirfagleg forskingsfelt. Sunnhetens apostler. Kultur og ukultur i helsefeltet.
 • Kvande, Lise. (2000) Screening through the Media: The Public Presentation of Science and Technology in the Ultrasound Diagnostics Controversies. BODIES OF TECHNOLOGY. Women's Involvement with Reproductive Medicine.

Rapport/avhandling

 • Kvande, Lise; Naastad, Nils. (2011) Historiedidaktiske skisser 1-2. 2011.
 • Kvande, Lise; Østby, Per. (2008) Bilete av svangerskap - bilete av foster. Ultralyd-diagnostikk i norsk svangerskapsomsorg 1970-1995. 2008. ISBN 978-82-471-8057-0.