Bakgrunn og aktiviteter

Professor i Nevrologi, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine, og styremedlem i stiftelsen "Lifting the Burden" med offisiell relasjon til WHO

Lars Jacob Stovner har vært professor i nevrologi siden 1995, leder for Norsk Migreneselskap (nå Norsk hodepineselskap) fra 1996.1999, avdelingsoverlege ved Nevrologisk avdeling ved St. Olavs Hospital i Trondheim 1999-2001, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine  siden opprettelsen i år 2000 til 2020, nestleder ved institutt for Nevromedisin fra 2007-2009, og leder for instituttet fra 2009 til 2016.

Fra 2008 har han vært styremedlem i den internasjonale stiftelsen "Lifting The Burden: The Global Campaign against Headache"  som har offisiell relasjon til Verdens helseorganisasjon. Fra 2007 til 2014 var han medredaktør (Co-editor) av tidsskriftet "The Journal of Headache and Pain" som er offisielt organ for European Headache Federation.

Stovner studerte medisin ved Universitetet i Oslo, og har doktorgrad fra Universitetet i Trondheim fra 1993 (The Chiari Type I malformation).

Forskning

Stovner startet sin forskning på hodepine under professor Ottar Sjaastad. På bakgrunn av Sjaastads innsats både for forskning og pasientbehandling, og med god hjelp av pasientforeningen Norges migreneforbund, fikk Stovner etablert en Nasjonalt kompetansetjeneste for hodepine i Trondheim, som han senere har ledet. 

Stovners gruppe har flere studier på behandling av migrene, medikamentoverforbrukshhodepine (MOH), klasehodepine og cervikogen hodepine, både med medikamenter og kirurgiske metoder. Bl.a. har de utviklet A II-blokkeren candesartan og ACE-hemmeren lisinopril som nyttige forebyggende migrenemedikamenter.

Epidemiologisk forskning på årsaker og konsekvenser av migrene og andre hodepiner, med bakgrunn i HUNT-undersøkelsene, har vært et av hovedområdene for Stovners gruppe. Han har også ledet en internasjonal gruppe som har arbeidet med å dokumentere hodepine som folkehelseproblem, i samarbeid med stiftelsen Lifting the Burden, med Verdens helseorganisasjon, som partner i et EU-prosjekt , og som bidragsyter til the Global Burden of Disase study 2010 og alle senere versjoner av GBD. Gruppa har også bidratt sterkt til å beregne de samfunnsøkonomiske kostnadene av migrene og hodepine i forhold til andre såkalte hjernesykdommer i samarbeid med European Brain Council.

Epidemiologiske studier over post-traumatiske hodepiner (etter hjernerystelse eller nakkesleng), i samarbeid med koleger i Litauen, har avfødt mye debatt. Med bakgrunn i denne forskningen har Stovner vært sakkyndig i to whiplash-saker for høyesterett i 2010 og 2018, og kjennelsene var i overensstemmelse med hans og andre sakkyndiges nokså restriktive holdning, noe som vil være av betydning for behandlingen av lignende saker i fremtiden.

I gruppa gjør man også studier med nevrofysiologiske metoder for å kartlegge hva som skjer i hjernen og nervesystemet før, under og etter hodepineanfall for bedre å forstå de underliggende mekanismene. Videre er det opprettet en hodepine biobank med blodprøver av pasienter som brukes til genetisk hodepineforskning.

 

Artikler på Pubmed