Bakgrunn og aktiviteter

Stadig voksende byer sette krav til transportsystemet, både på grunn av økende ønske om personlig mobilitet og økende krav til næringstransport og varelevering. Økende trafikkmengder fra personbiler, lastebiler og fra myke trafikanter påvirker bruken av eksisterende infrastruktur, og det vil bli en stor utfordring å møte behovene fra disse brukergruppene i fremtiden. Disse urbane utfordringer, spesielt for lastebil og myke trafikanter, danner grunnlaget for min forskningsagenda som førsteamanuensis ved Institutt for bygg, anlegg og transport (BAT) ved NTNU.

 

Forskningstema:

  • bytransport
  • godstransport
  • vegplanlegging og geometrisk utforming
  • ingeniørutdanning

Undervisning:

  • TBA 4203 Vegplanlegging

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner