Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn

Psykiatrisk sykepleier, Mastergrad i helsevitenskap, NTNU (2009), PhD i helsevitenskap, NTNU (2018). Jeg har klinisk erfaring fra ulike psykiatriske avdelinger i spesialisthelsetjenesten, og er spesielt interessert i hvordan man kan yte god psykisk helsehjelp til personer som har forsøkt å ta livet sitt og/eller som har tanker om selvmord. 

Forskningsinteresser

Selvmord, suicidalitet og selvmordsforebygging

Ulike tema knyttet til psykisk helse og psykisk helsearbeid

Forskningsprosjekt

Postdoktorprosjekt: "Behandling og omsorg for pasienter i selvmordsfare - feltstudie i psykiatrisk akuttpost". Formålet med studien er å bidra til nye perspektiver knyttet til helsearbeideres møte med og oppfølging av selvmordstruede pasienter i psykiatrisk akuttpost, med fokus på samhandlingen mellom helsearbeidere og pasienter.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Hagen, Julia. (2018) Care and control - Exploring experiences and perceptions of treatment and care of suicidal inpatients in psychiatric wards. PhD thesis. 2018. ISBN 978-82-326-2893-3.
  • Hagen, Julia. (2009) Erfaringer knyttet til akuttpsykiatrisk behandling etter selvmordsforsøk eller alvorlige selvmordstanker - en kvalitativ studie. Masteroppgave i helsevitenskap. 2009.