Bakgrunn og aktiviteter

 

JON RAUNDALEN

Instituttleder ved Institutt for kunst- og medievitenskap i perioden 2017-2021. (Lenke til intervju ved ansettelsen)

Raundalen har sin utdannelse fra Universitetet i Bergen og NTNU, med medievitenskap, kunsthistorie og filmvitenskap i fagkretsen. Han har hovedfag og doktorgrad i filmvitenskap fra NTNU, og har siden 2005 undervist i filmvitenskap om de levende bildenes historie fra slutten av 1800-tallet til dagens film- og medieindustri, medier og miljø, filmhistoriografi, filmens fortellemåte og filmens plass i samfunn, kultur og politikk.

Siden 2011 har Jon Raundalen, sammen med kollega professor Nina Lager Vestberg, også forsket på og undervist i miljø, økologi og materialitet knyttet til forbruk av nye medieteknologier.

Siden 2016 har Raundalens forskning vært fokusert på filmbransjens karbonavtrykk og bransjens bærekraftinitiativer, under overskriften "Footprints and Brainprints of the Film Industry".

 

Coverage and materiality of new media technologies (Research project 2011-2016)

Investigating mass media coverage of the introduction of new media technology. There is a constant flow of new media technologies onto the market, and the main stream of media studies research has been focused on how this changes user patterns and media content. Both I and my colleague, professor Nina Lager Vestberg, regret the lack of a meta perspective on this development. To remedy this situation we have launched an investigation into how these technologies are marketed and how their introduction is covered by the mass media. As media scholars we are used to analyze the impact of the new media technologies on content and use, but we want to extend this perspective by focusing more directly on the material aspects of the new media technologies. The term "media ecology", understood both in its figurative and concrete sense, is a key phrase underpinning our project.

The project has received support from The Norwegian Media Authority (Council for Applied Media Studies, RAM) and a SAMKUL grant from the Norwegian Research Council.

 
 
MEDIEØKOLOGI-PROSJEKT 2011-2016
 
 
Mediedekning og materialitet ved nye medieteknologier
Høsten 2011 var mitt hovedanliggende å forske på medienes dekning av ny medieteknologi. Til å forske på dette fikk jeg og min kollega på dette feltet, Nina Lager vestberg, frikjøpsmidler for høsten 2011 og reisestipend fra Rådet for anvendt medieforskning (RAM). I februar 2012 fikk Vestberg og jeg tilslag på nok en søknad, denne gang til det nyopprettede SAMKUL-programmet. SAMKUL-midlene gikk til en workshop for det nyopprettede "Ecology, Environmet & Culture Network" (EECN). Se vår nettside her http://www.ntnu.edu/eecn.
 
EECN-workshopen fant sted den 24.-25. mai 2012. Den 24. mai holdt vi et symposium på Suhmhuset som var åpent for publikum, hvor våre nettverksmedlemmer fra inn og utland holdt innlegg om sitt arbeid på feltet, med påfølgende diskusjoner. Den 25. mai var viet nettverksinterne møter om arbeidet fremover. Workshop'en resulterte i antologien "Media and the Ecological Crisis" so kom ut i desember 2014 på forlaget Routledge. Planen fremover er å utnytte EECN-nettverket for å få til et større forskningsprosjekt på dette feltet.
 
 

 

OM TEMAET ETISK OG ØKOLOGISK MEDIEBRUK

 
Det kommer stadig nye teknologier på markedet og vi har savnet et metablikk fra medievitenskapen på hvordan disse teknologiene markedsføres og dekkes gjennom massemediene selv. Som medievitere er vi vant til å analysere de nye medieteknologienes innvirkning på selve innholdet i mediene, mens vi ønsker å utvide dette perspektivet til også å fokusere på de konkrete og materielle sidene ved de nye medieteknologiene. Medieøkologi, forstått både i overført og konkret betydning, er et nøkkelord for prosjektet.
 
 Guiyu eletronic waste town, China

Bilde: Innehaveren av en primitiv "gjenvinningsbedrift" i Kina, foran et berg av elektronisk avfall som skal smeltes og på andre skadelige måter destrueres for å gjenvinne de verdifulle materialene de inneholder. © Greenpeace / Natalie Behring

På området medieøkologi har jeg samarbeidet med professor i visuell kultur Nina Lager Vestberg.
 
Det at vi har forsket på dette temaet har også resultert i endel presseoppslag:
 
Dagbladet 22/12-2011 Kronikk "Julegavene som varer helt til påske"
 
 
GEMINI 5/12-2012 "Mobilens mørke sider"
 
Dagens Næringsliv 7/12-2012 Kronikk "Mobilens bakside"
 
Dagsavisen 28/1-2013 "Et voksende luksusproblem"
(denne artikkelen stod også på trykk i Østlandets Blad, Rogalands Avis, Agderposten, Haugesunds Avis, Moss Avis og Gjengangeren, og bl.a. på nettstedet ABCnyheter)
 
 

MINE ØVRIGE FORSKNINGSINTERESSER

Jeg har siden 1999 vært et aktivt medlem av NTNUs tverrfaglige forskningsmiljø for østeuropastudier (Program on East European Cultures and Societies, PEECS). Min forskning har rettet seg mot filmens kår i Øst-Europa, og da særlig under kommunistregimet i DDR. Jeg fikk en del oppmerksomhet for min hovedoppgave hvor jeg gjorde den første seriøse studien av en rekke kommunistiske westernfilmer som ble laget i DDR. I min doktoravhandling jobbet jeg videre med et bredere utvalg av populære genrefilmer i DDR.

Det interessante med å studere disse filmene har vært å oppdage og dokumentere en kultur innenfor filmindustrien, i et tilsynelatende lukket land som DDR, som både speilet og konkurrerte med strømmen av kommersielle genrefilmer fra vest. Gjennom å studere disse underholdningsfilmene og deres produksjonsbetingelser åpner det seg ny kunnskap om DDR-samfunnet og livet i Øst-Europa som bidrar til en nyansert forståelse av hvordan livet "bak jernteppet" egentlig fortonet seg.

Sammen med en kollega ved Universitetet i Stavanger ga jeg i 2009 ut en bok med tittelen "DDR – Det det var. Østtysk kultur- og hverdagshistorie", som viderefører prosjektet med å berike vårt bilde av livet i kommunistrepublikken. Det handler ikke om å underslå diktaturets grusomheter, men å fastslå at det var mange fasetter ved DDR-samfunnet mellom ytterlighetene Stasi og Jon Blund.

 

VEILEDNINGSOMRÅDER

Som veileder må man kunne håndtere de fleste typer prosjekter, men mine spesialområder fra egen forskning er knyttet til medier og miljø, filmgenre, populærfilm, film og historie, ideologi/politikk i film og filmen i Øst-Europa. I tillegg har jeg veiledet mange kandidater på teoridelen av deres praktisk-teoretiske masteroppgaver. Disse oppgavene har dreiet seg om teoretiske vurderinger av fortellemåter, karaktertegning og ulike estetiske løsninger i kandidatenes praktiske produksjoner.

 

VERV

Styremedlem og leder av publiseringsutvalget, Nasjonalt fagorgan for mediestudier.

Styremedlem i Cinemateket i Trondheim.

 

UTVALGTE PUBLIKASJONER

2015: "Media and the Ecological Crisis", med Richard Maxwell og Nina Lager Vestberg.

 

Boken DDR - Det det var. Østtysk kultur- og hverdagshistorie ble lansert i forbindelse med 20-årsjubileet for Berlinmurens fall den 9. november 2009.

 

Fra omslagsteksten: 

"DDR eksisterte i 40 år. Om lag 17 millioner mennesker levde sine liv i dette landet og gjorde det beste de kunne ut av situasjonen. Dette allmennmenneskelige perspektivet på DDR har gitt opphav til både de hjerteskjærende historiene om undertrykkelse og de nostalgiske oppvekstminnene som preger vår oppfattning av DDR i dag. Med få unntak har den siste tidens bøker og filmer om DDR-fortiden ensidig rettet søkelyset mot enten Stasi og undertrykkelsesapparatet, eller dyrket DDR-hverdagens særegenheter i det forskjønnende lyset som har fått betegnelsen "Ostalgie".

DDR – Det det var. Østtysk kultur- og hverdagshistorie etablerer et blikk for det store og interessante området som befinner seg mellom disse ytterpunktene. Boken inneholder bidrag fra en rekke norske og tyske forfattere med ekspertise på DDR-historien. Gjennom kapitler om blant annet teater, film, litteratur og musikkliv, med perspektiver på forbruk, oppvekst, kjønnsrelasjoner og idrettens betydning i samfunnet, blir leseren tatt med på en reise gjennom DDRs kultur- og hverdagshistorie som aldri før har blitt presentert på norsk."

Dagbladets gjennomgang av høydepunkter fra boka:

http://www.dagbladet.no/2009/11/05/magasinet/historie/utenriks/8809771/

Intervju på Dagsnytt18 med forfatterne på utgivelsesdagen:
 
 

DOKTORGRAD

Jeg disputerte 3. april 2009 over avhandlingen "Mellom Ersatzprodukt og Massenwirksamkeit - Genren som kulturelt felt i DDR 1966-1976", under prosjektet "Discourses of Global Ambitions and Global Failures: Transnational and Transsystemic Tendencies in State Socialist Russia and Central Europe"
 
Dette prosjektet ble til innenfor Program on East European Cultures and Societies (PEECS) som er det tverrfaglige forskningsfellesskapet for østeuropaforskning ved NTNU.
 
UNDERVISNING
Bachelor: Filmhistorie, filmfortelling, nye industrielle perspektiv, bacheloroppgaven etc. (FILM1010, FILM1011, FILM1013, FILM1014, FILM2001, KM2000)
Master: Film og historie, film og nasjonsperspektiv, medieøkologi, western, teoretiske posisjoner i filmvitenskapen, introduksjon til masterstudiet etc. (FILM3014, FILM3013, FILM3012, KM/FILM3090, KM3010)
 
Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Raundalen, Jon. (2005) A Communist Takeover in the Dream Factory - Appropriation of Popular Genres by the East German Film Industry. Slavonica. vol. 11 (1).

Bøker

Del av bok/rapport

 • Maxwell, Richard; Raundalen, Jon; Vestberg, Nina Lager. (2015) Media Ecology Recycled. Media and the ecological crisis.
 • Raundalen, Jon. (2015) Tech Support: How Technological Utopianism in the Media Is Driving Consumption. Media and the ecological crisis.
 • Raundalen, Jon. (2015) The End of the World Revisisted. Nuclear War Films and their Reception in Norwegian Media. The Nordic Media and the Cold War.
 • Raundalen, Jon. (2009) Filmen i DDR. DDR: Det det var. Østtysk Kultur- og hverdagshistorie.
 • Raundalen, Jon. (2009) Radio og fjernsyn i DDR. DDR: Det det var. Østtysk Kultur- og hverdagshistorie.
 • Raundalen, Jon. (2009) Westernfilmen i DDR. DDR: Det det var. Østtysk Kultur- og hverdagshistorie.
 • Raundalen, Jon; Jager, Benedikt. (2009) Innledning. DDR: Det det var. Østtysk Kultur- og hverdagshistorie.
 • Raundalen, Jon. (2004) Fabrikken som musikal. Fabrikken.

Rapport/avhandling

 • Péteri, György; Raundalen, Jon. (2009) Mellom Ersatzprodukt og Massenwirksamkeit. Genrefilmen som kulturelt felt i DDR 1966-1976. 2009. ISBN 9788247114995.
 • Raundalen, Jon. (2000) Indianere som westernhelt. En studie av den østtyske westernfilmen. 2000.