Bakgrunn og aktiviteter

Jeg arbeider spesielt med interaksjoner mellom invertebrater og fisk i ferskvann og har hovedinteresse knyttet til effekter av vassdragsreguleringer, eutrofiering og langtidspåvirkning på planktonsamfunnet av den introduserte arten Mysis relicta.

Jeg er i tillegg generelt interessert i faunistikk og biodiversitet hos littorale og planktoniske krepsdyr samt bunndyr (spesielt Ephemeroptera og Plecoptera).

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Jensen, John W.; Koksvik, Jan Ivar. (1996) Fiskerisakkyndig uttalelse om reguleringens virkninger på den lakseførende strekning av Altaelva. 1996.

Del av bok/rapport

  • Davidsen, Jan Grimsrud; Daverdin, Marc; Sjursen, Aslak Darre; Rønning, Lars; Arnekleiv, Jo Vegar; Koksvik, Jan Ivar. (2014) Gir redusert fôrmengde bedre vandringsvillighet hos klekkeriprodusert ørretsmolt?. Årbok og fiskeguide 2013-2014.
  • Davidsen, Jan Grimsrud; Arnekleiv, Jo Vegar; Koksvik, Jan Ivar. (2013) Vandringsatferd hos sjøørret i Nidelva. Årbok og Fiskeguide 2012-2013.
  • Kjærstad, Gaute; Dolmen, Dag; Olsen, Kjell Magne; Koksvik, Jan Ivar. (2011) Naturlig fisketomme innsjøer og tjern (E10). Naturfaglig evaluering av norske verneområder. Dekning av naturtyper og arter.
  • Kjærstad, Gaute; Koksvik, Jan Ivar. (2011) Sydlig tusenbeinkreps - Tanymastix stagnalis (L., 1758). Naturfaglig evaluering av norske verneområder. Dekning av naturtyper og arter.
  • Koksvik, Jan Ivar; Arnekleiv, Jo Vegar. (2010) Vassdragsvern. I midtnorsk naturarv.
  • Koksvik, Jan Ivar. (1998) Endringer i laksungenes næringsopptak. Altalaksen. Kultur, kraftutbygging og livsmiljø.
  • Koksvik, Jan Ivar. (1997) Utsetting av Mysis relicta. Natur 97/98.