Bakgrunn og aktiviteter

Jeg arbeider som professor i historie ved Institutt for historiske studier

Bakgrunn

Doktor philos 1998 ved NTNU. Hovedfag i historie fra Bergen 1975, med sosiologi mellomfag (Oslo), psykologi grunnfag (Trondheim) som andre fag.

Kortere perioder som vitenskapelig assistent ved Universitetet i Bergen og som arkivar ved Statsarkivet i Bergen.

Arbeidet som arkivar/førstearkivar ved Statsarkivet i Trondheim 1978-1998.

Undervisning og veiledning

Jeg underviser i lokalhistorie og generell historie, særlig perioden 1650-1900.

Interessefelt: Lokalhistorie, det lokale i en global sammenheng, sosialhistorie, økonomisk historie, kvinne- og kjønnshistorie, særlig perioden 1650-1900

Prosjekter

Grunnloven og regionene: hegemoni, kontinuitet og brudd. Finansiert av NFR. 2011-2013. http://www.ntnu.no/ihs/grunnloven

Opplæring og utdanning i 1700-tallets standssamfunn

Lokalhistorie som grensekryssende historie

Forbruk og det industriøse samfunn

Trøndelags historie

Trondhjemske handelshus

Enkelte publikasjoner

Avhandling for graden dr. philos.: De trondhjemske handelshusene på 1700-tallet; slekt, hushold og forretning. Akademisk avhandling. Nr. 26 i Skriftserie fra Historisk institutt, NTNU, Trondheim 1998

Andre bøker:

Riket og regionene. Grunnlovens regionale forutsetninger og konsekvenser, (Ida Bull og Jakob Maliks, red.), Akademika forlag 2014.

Kunnskap - hver etter sin stand og sitt kjønn. Utdanning i norske byer på 1700-tallet. Akademika forlag, Trondheim 2013. ISBN 978-82-321-0174-0. 206 sider.

Trøndelags historie, bd. 1-3 (red.), Trondheim 2005.

Handelskapitalismens tid, 1650-1850, Trøndelags historie, bd. 2, 2005.

Thomas Angell; kapitalisten som ble hjembyens velgjører, utg. Thomas Angells stiftelser 1992.

Bakklandet lever! Med Inga Næss. Universitetsforlaget 1985.

Verv

Preses for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 2017

Visepreses for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 2014-2016

Redaktør Historisk tidsskrift 2010-2014

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner