Bakgrunn og aktiviteter

Geir Wenberg Jacobsen (f. 1945)
Institutt for samfunnsmedisin
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU

Utdanning

Cand med, Universitetet i Oslo, 1971
Doctor of Public Health, Yale University, 1992:
Avhandlingens tittel: A comparison between serial symphysis-fundus and ultrasound measurements to detect intrauterine growth deviations.

Forskningsinteresse

Epidemiologi og medisinsk statistikk med vekt på svangerskapet og barnets utvikling gjennom nyfødtperiode til ung voksenalder. Interessen er knyttet til en tidlig randomisert studie av nytten av ultralyd i svangerskapet (publisert i Lancet, 1984), senere til en stor skandinavisk multisenterstudie finansiert av det amerikanske NIH om årsaker til og senere konsekvenser av forsinket vekst i fosterlivet. Har ledet prosjektet de siste 12-14 år og står i spissen for pågående analyser av allerede innsamlete data fram til ung voksen alder. Oppfølging av et utvalg ved 25 års alder med fokus på somatisk og psykomotorisk utvikling, atferd, evner, utdanning, yrke og sosiodemografiske variable er under planlegging. I den forbindelse er det etablert et samarbeid med lokale (St Olavs hospital og Høgskolen i Sør-Trøndelag), nasjonale (Nasjonalt folkehelseinstitutt, Universitetene i Tromsø og Bergen) og internasjonale universitet og forskningsinstitusjoner(Yale University (USA). McGill University (Kanada), Vrije Universiteit (Nederland) og National Institutes of Health (USA))

Karriere

2006-7 Forskningsleder, St Olavs hospital Universitetssykehuset i Trondheim
2005 >>        Medisinsk redaktør, Tidsskrift for Den norske legeforening
1996-2000 Regional kurskoordinator, Den norske legeforening
1995 >>   Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU
1995-2000 Nasjonal medisinsk redaktør, Scandinavian Journal of Primary Health Care
1986-95 Førsteamanuensis, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU
1981-95 Tilsynslege, Bakklandet vernehjem, Trondheim
1979-86 Amanuensis, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU
1978-87    Tilsynslege, Trondheim alders- og sykehjem, Trondheim
1973-81 Allmennpraktiserende lege, Hallset legesenter, Trondheim

 Verv

2009 >>        Leder, Forskerlinjen i medisin, Det medisinske fakultet, NTNU
2004-5 Leder, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU
2003-7 Leder, organisasjonskomiteen for AMEE 2007, Det medisinske fakultet, NTNU
1999-2001 Prodekanus, Det medisinske fakultet, NTNU
1997-8 Leder av utvalg, Hovedoppgave i medisin, Det medisinske fakultet, NTNU
1995-2001 Nestleder/Fungerende leder, Regional komité for medisinsk forskningsetikk
1993-4 Leder, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Undervisning

Deltar i undervisningen på alle utdanningsnivå som Det medisinske fakultet har ansvar for. Medvirket til undervisning i embetsstudiet i medisin siden 1977 innen fagområdene allmenn- og samfunnsmedisin (praksistjeneste, sosialmedisin, epidemiologi og medisinsk statistikk). Utviklet tilbudet med hovedoppgave i medisinstudiet. Mangeårig (1975-2002) engasjement i legers videre- og etterutdanning i Norge (presentasjoner på kurs innen fagområdet allmennmedisin), helt eller delt ansvar for avvikling av nasjonale og internasjonale kurs, konferanser og kongresser (allmennmedisin, medisinsk forskning og utdanning). Initiativtaker og medansvarlig for kurs i nasjonale fag for leger utdannet i utlandet. Hoved- (2) og medveiledning (5) av doktorgrader (2000-9) og fem hovedoppgaver i medisin. For tiden veiledningsansvar for to phd-studenter (heltid/deltid), en student på forskerlinjen i medisin, to hovedoppgavestudenter og en forsker innen allmennmedisin.

Utenlandsopphold

2010 Yale University (USA): Forskningstermin (12 måneder)
2004 Syddansk universitet, Odense (Danmark): Forskningstermin (1 måned)
2003-4     Yale University: Forskningstermin (6 måneder)
2003 Syddansk universitet, Odense: Forskningstermin (2 måneder)
1988-92 Yale University: Doktorgradsprogram (20 måneder)

Publikasjoner

Nær 100 publikasjoner i nasjonale og internasjonale medisinske tidsskrift med fagfelleordning (1984-2011).

Siste 5 år:

 • Harstad I, Jacobsen GW. Poor follow-up after screening for tuberculosis.Tidsskr Nor Laegeforen. 2012;132:14-6. English, Norwegian
 • Martinussen MP, Risnes KR, Jacobsen GW. Bracken MB. Folic acid supplementation in early pregnancy and asthma in children aged six. Am J Obstet Gynecol. 2012 Jan; 206(1):72.e1-7. Epub 2011 Jul 29
 • Jacobsen GW. Kliniske registre må utnyttes bedre [Patient registers must be utilised better]. Tidsskr Nor legeforen 2011;131: 1539 (Editorial) Norwegian
 • Hem E, Jacobsen GW. [Fatality, lethality, mortality]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2011;131:2374. Norwegian. No abstract
 • Risnes KR, Vatten LJ, Baker JL, Jameson K, Sovio U, Kajantie E, Osler M, Morley R, Jokela M, Painter RC, Sundh V, Jacobsen GW, Eriksson JG, Sørensen TI, Bracken MB. Birthweight and mortality in adulthood: a systematic review and meta-analysis.Int J Epidemiol. 2011 Jun; 40(3):647-61. Epub 2011 Feb 15. (Review)
 • Villandré L, Hutcheon JA, Trejo, MEP, Abenhaim H, Jacobsen G, Platt RW. Modeling fetal weight for gestational age: A comparison of a flexible multi-level spline-based modell with other approaches. Int J Biostat 2011:7(1):32 (DOI: 10.2202/1556-46179.1305)
 • Jacobsen GW, Hem E, Sigurdsson JA. «No doubt this childhood disease on Vestmannö can be prevented» - neonatal tetanus on the Westman Islands.  Tidsskr Nor Legeforen nr. 7, 2011; 131: 701–6  Norwegian & English
 • Stene LE, Dyb G, Jacobsen GW, Schei B. Psychotropic drug use among women exposed to intimate partner violence: A population-based study.Scand J Public Health. 2010 Nov; 38(5 Suppl):88-95
 • Harstad I, Jacobsen GW, Heldal E, Winje BA, Vahedi S, Helvik AS, Steinshamn SL, Garåsen H. The role of entry screening in case finding of tuberculosis among asylum seekers in Norway.BMC Public Health. 2010 Nov 4; 10:670.
 • Harstad I, Winje BA, Heldal E, Oftung F, Jacobsen GW. Predictive values of QuantiFERON®-TB screening for tuberculosis disease in asylum seekers Int J Tuberc Lung Dis 2010; 14(9):1209-11
 • Rückinger S, Beyerlein A, Jacobsen G, von Kries R, Vik T. Growth in utero and body mass index at age 5 years in children of smoking and non-smoking mothers.Early Hum Dev. 2010 Dec;86(12):773-7. Epub 2010 Sep 25.
 • Hutcheon JA, Egeland GM, Morin L, Meltzer SJ, Jacobsen G, Platt RW. The predictive ability of conditional fetal growth percentiles.Paediatr Perinat Epidemiol. 2010 Mar; 24(2):131-9
 • Harstad I, Heldal E, Steinshamn SL, Garåsen H, Winje BA, Jacobsen GW. Screening and treatment of latent tuberculosis in a cohort of asylum seekres in Norway. Scand J Public Health Scand J Public Health. 2009 Nov 13. [Epub ahead of print]
 • Carlsen SM, Jacobsen G, Vanky E.Mid-pregnancy androgen levels are negatively associated with breastfeeding.Acta Obstet Gynecol Scand. 2009 Nov 10. [Epub ahead of print]
 • Harstad I, Heldal E, Steinshamn SL, Garåsen H, Jacobsen GW. Tuberculosis screening and follow-up of asylum seekers in Norway. A cohort study. BMC Public Health 2009; 9: 141
 • Helvik AS, Arnesen H, Wennberg S, Jacobsen G. [Use of hearing aid – coping and functional disability] Tidsskr Nor Laegeforen 2008;128:2715-8. Norwegian
 • Jacobsen G. [Largest within medical education] Tidsskr Nor Laegeforen 2008;128:1850-1. Norwegian
 • Steinsbekk A, Adams J, Sibbrit D, Jacobsen G, Johnsen R. Socio-demographic characteristics and health perceptions among male and female visitors to CAM practitioners in a total population study. Forsch Komplementmed 2008;15:146-51.
 • Steinsbekk A, Adams J, Sibbritt D, Jacobsen G, Johnsen R.The profiles of adults who consult alternative health practitioners and/or general practitioners. Scand J Prim Health Care. 2007;25:86-92.
 • Helvik AS, Thürmer H, Jacobsen GW, Bratt M, Hallberg LR. Psychometric evaluation of a Norwegian version of the Communication Strategies Scale of the Communication Profile for the Hearing Impaired. Disabil Rehabil. 2007;29:513-20.
 • Helvik AS, Jacobsen G, Svebak S, Hallberg LR. Hearing impairment, sense of humour and communication strategies. Scand J Disabil Res 2007; 9: 1-13.

Se flere forskningsresultater for Geir Jacobsen i Cristin

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner