Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er professor i nordisk språkvitenskap ved Institutt for språk og litteratur. Hovedfag tok jeg ved Universitetet i Oslo i 1984, og i 1991 disputerte jeg for graden doctor philos. ved Universitetet i Tromsø. Jeg underviser i ulike emner på alle nivåer her ved instituttet; de fleste av dem knyttet til sosiolingvistikk i vid forstand.

Faglige interesser

 • dialektbruk og dialektendring
 • minoritetsspråk, med særlig vekt på samisk
 • forholdet nasjonalspråk–"globalspråk"
 • språkhistorie
 • språklige ideologier
 • vitenskapsteori & faghistorie

Utvalgte forskningsprosjekter & faglige nettverk

 • medlem av redaksjonskomiteen, redaktør og forfatter i Norsk språkhistorie I–IV (publiseres 2016–2017), hovedredaktører Helge Sandøy & Agnete Nesse
 • medlem og tidligere leder av det nasjonale nettverket SONE (=Sosiolingvistisk nettverk), som stod bak det NFR-finansierte prosjektet UPUS (=Utviklingprosesser i Urbane Språkmiljøer) (2005–2010)
 • medlem av Advisory Board til LaPUR-prosjektet (=Language and Place – Linguistic Variation in Urban and Rural Denmark) ved Københavns Universitet
 • medlem av prosjektgruppen LCIS (=Språklig kompleksitet i individ og samfunn), spydspiss ved Det humanistiske fakultet, leder Terje Lohndal
 • medlem av det nordiske nettverket Sprog- og kulturkontakt i Vestnorden, ved Vigdís Finnbogadóttir Instituttet for Fremmedsprog, Universitetet i Reykjavík

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner