Bakgrunn og aktiviteter

Min bakgrunn:

Jeg er utdannet sosionom og har mastergrad i sosialt arbeid. De siste 8 årene har jeg vært ansatt i Nav og Trondheim kommune hvor jeg blandt annet har hatt fagansvar for kvalifiseringsprogrammet og arbeidet som fagutvikler. For tiden har jeg permisjon fra denne stillingen for å ta phd. ved institutt for sosialt arbeid.

Phd. prosjektet:

Digitalisering av offentlig tjenester påvirker sosialfaglig yrkesutøvelse i økende grad og målet med prosjektet er å undersøke hvordan digitaliserte tjenester som tar sikte på å styrke sosialfaglige intervensjoner påvirker behovet for kunnskap innen feltet. Spørsmål som ønskes belyst er blant annet hvilke nye intervensjoner og metoder det er behov for som følge av digitalisering av tjenester, på hvilken måte de digitale verktøyene påvirker de relasjonelle aspektene i hjelpearbeidet og hvordan datastrukturer og digitale hjelpemidler påvirker skjønnsutøvelsen i sosialt arbeid.

Phd. prosjektet gjennomføres som en casestudie av tre ulike digitaliseringsprosjekter som på hver sine måter påvirker yrkesutøvelsen innen feltet. To av casene er hentet fra Nav: Digisos, som er innføringen av digital økonomisk sosialhjelpssøknad og den digitale kommunikasjonsplattformen, Digital aktivitetsplan. Det siste caset er Digibarnevern-prosjektet som jobber med å utvikle nytt fagsystem til barnevernsfeltet. Datainnsamlingen i prosjektet består av en blanding av individuelle intervjuer, fokusgruppeintervju og deltagende observasjon.

Forskningsgrupper:

Tilknyttet forskningsprosjektet DICE og forskningsgruppene Digitalization and social life og Kunnskapsutvikling i sosialt arbeid (KUPSA)

Undervisningserfaring:

Emneansvar:

  • ISA2500 -Tverrprofesjonelt samarbeid og Innovasjon

Undervisning på andre emner:

  • BSA1001 - Sosialt arbeid som fag og profesjon
  • BBV1003 - Barnevernspedagogen og samfunnsoppdraget
  • ISA6003 – Kollegaveiledning i Nav

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

Andre

  • Spilker, Hendrik Storstein; Reutter, Lisa Marie; Broomfield, Heather; Aasback, Anne Wullum; Dahl-Jørgensen, Tangni Cunningham. (2020) DATAFICATION IN THE PUBLIC SECTOR: EXPLORING THE BORDERS BETWEEN PUBLIC SERVICES AND CITIZENS. Association of Internet Researchers Conference 2020 . AoIR; Dublin/digital. 2020-10-27.
  • Aasback, Anne Wullum; Kiik, Riina. (2019) Information and communication technologies in social work practice. European social work research conference . European Social Work Research Association; Leuven. 2019-04-10 - 2019-04-12.
  • Aasback, Anne; Jakobsen, Klara. (2016) Arbeidsinkludering av unge døve- hva gjøres i Sverige og Danmark?. Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming (NNFF) ; Trondheim. 2016-05-09 - 2016-05-10.
  • Jakobsen, Klara; Aasback, Anne. (2016) Arbeidsdeltakelse for unge tegnspråklige. Hva kan være virksomme virkemidler. Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming (NNFF) ; Radisson Blue, Værnes. 2016-05-09 - 2016-05-10.
  • Pedersen, Heidi; Aasback, Anne. (2014) Arbeidsevnevurdering i NAV. Kvalifiseringsprogrammet - veien ut av fattigdom . Jobbaktiv; Gardemoen. 2014-06-12 - 2014-06-13.