Bakgrunn og aktiviteter

Jeg arbeider med økologi i kulturlandskap og på myr, inkludert plante- og populasjonsøkologi, regional variasjon, klimaspørsmål, overvåking og restaurering. Forskningen min er forvaltningsretta, og jeg har jobbet særlig mye med slåttemyr, rikmyr, høgmyr og slåttemark. Viktige samarbeidspartnere er Miljødirektoratet og Statsforvalteren i ulike fylker.

Jeg var medlem av ekspertrådet for økologisk tilstand (2016-17), med særlig ansvar for våtmark. I 2018 ledet jeg ekspertgruppen for våtmark i arbeidet med Norsk rødliste for naturtyper. Jeg sitter i Vitenskapelig råd for NiN 2018-22.

Undervisning: Botanisk artslære og Eksperter i team

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Lyngstad, Per Arvid; Kjølsvik, Idar; Lyngstad, Kari Andrea; Lyngstad, Anders; Lyngstad, Anne Berit; Lyngstad, Lars Martin. (2019) Bygdenes katedral. Alstadhaug kirke i Skogn. Embla Akademisk. 2019. ISBN 978-82-93689-01-0.

Del av bok/rapport

 • Lyngstad, Anders; Bjerke, Jarle W.; Brandrud, Tor Erik; Øien, Dag-Inge. (2017) God økologisk tilstand i hvert økosystem. Våtmark. Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand. Forslag fra et ekspertråd.
 • Moen, Asbjørn; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge. (2017) Norway. Mires and peatlands of Europe. Status, distribution and conservation.
 • Nybø, Signe; Arneberg, Per; Framstad, Erik; Ims, Rolf Anker; Lyngstad, Anders; Schartau, Ann Kristin; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Vandvik, Vigdis. (2017) Fagsystem for vurdering av god økologisk tilstand. Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand. Forslag fra et ekspertråd.
 • Nybø, Signe; Arneberg, Per; Framstad, Erik; Ims, Rolf Anker; Lyngstad, Anders; Schartau, Ann Kristin; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Vandvik, Vigdis. (2017) Forslag til videre arbeid. Fagsystem for fastsetting av god økologisk tilstand. Forslag fra et ekspertråd.

Rapport/avhandling

 • Evju, Marianne; Brandrud, Tor Erik; Bratli, Harald; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Hassel, Kristian; Lyngstad, Anders; Mjelde, Marit; Olsen, Siri Lie; Stabbetorp, Odd Egil; Stokke, Bård Gunnar; Svalheim, Ellen; Sverdrup-Thygeson, Anne; Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri; Øien, Dag-Inge; Pedersen, Bård; Sydenham, Markus A. K.; Framstad, Erik; Vassvik, Linn. (2021) Overvåking av effekter av tiltak for prioriterte arter og utvalgte naturtyper. Bakgrunnsdokumenter. 2021. ISBN 978-82-426-4752-8. NINA rapport (1974).
 • Kyrkjeeide, Magni Olsen; Lunde, Linn Marie Foldnes; Lyngstad, Anders; Molværsmyr, Sindre. (2021) Restaurering av myr. Overvåking av tiltak i 2021. 2021. ISBN 978-82-426-4834-1. NINA rapport (2051).
 • Lyngstad, Anders. (2021) Overvåking og skjøtsel i Øvre Forra naturreservat 2020. 2021. ISBN 978-82-8322-280-7. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (8).
 • Lyngstad, Anders. (2021) Overvåking og skjøtsel i Øvre Forra naturreservat 2021. 2021. ISBN 978-82-8322-305-7. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (14).
 • Lyngstad, Anders. (2021) Sårbarhetsvurdering av stilei mellom Heglesvollen og Roknesvollen, Øvre Forra naturreservat. 2021. ISBN 978-82-8322-273-9. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (5).
 • Lyngstad, Anders; Davidsen, Anette Sophie Grimsrud. (2021) Kartlegging av typisk høgmyr ved hjelp av flybilder. Helgeland i Nordland. 2021. ISBN 978-82-8322-272-2. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (5).
 • Lyngstad, Anders; Grenne, Synnøve; Øien, Dag-Inge. (2021) Skjøtselsplaner for ti kulturmarkslokaliteter i Trøndelag 2020-2021. 2021. ISBN 978-82-8322-303-3. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (12).
 • Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge. (2021) Skjøtselsplaner for fire slåttemyrer i Stjørdal og Lierne kommuner. 2021. ISBN 978-82-8322-292-0. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (10).
 • Øien, Dag-Inge; Fandrem, Marte; Lyngstad, Anders. (2021) Potensiell karbonmengd i ulike areal- og naturtypar i Kinn kommune, Vestland. 2021. ISBN 978-82-8322-291-3. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (9).
 • Evju, Marianne; Hegre, Hanne; Lyngstad, Anders; Svalheim, Ellen; Thorvaldsen, Pål; Tingstad, Lise; Velle, Liv Guri; Øien, Dag-Inge; Framstad, Erik. (2020) Overvåking av effekter av tiltak for truede arter og naturtype. 2020. ISBN 978-82-426-4575-3. NINA rapport (1816).
 • Kolstad, Anders Lorentzen; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge. (2020) Uttak av fremmede treslag i verneområder. Etablering av overvåking. 2020. ISBN 978-82-8322-253-1. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (13).
 • Lyngstad, Anders. (2020) Kulturmark i Kvelia utvalgte kulturlandskap – forslag til prioriteringer. 2020. ISBN 978-82-8322-240-1. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (9).
 • Øien, Dag-Inge; Lyngstad, Anders; Kolstad, Anders Lorentzen. (2020) Naturtypekartlegging i fire områder i Trøndelag med vekt på de utvalgte naturtypene slåttemark og slåttemyr. 2020. ISBN 978-82-8322-250-0. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (10).
 • Haugen, Inger Marie Aalberg; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Bjerke, Jarle W.; Brandrud, Tor Erik; Hegre, Hanne; Jokerud, Mari; Vange, Vibekke; Westergaard, Kristine Bakke; Øien, Dag-Inge; Myklebost, Heidi Elin; Hanssen, Oddvar; Hassel, Kristian; Järnegren, Johanna; Endrestøl, Anders; Lyngstad, Anders; Nordén, Jenni; Dervo, Børre Kind; Evju, Marianne; Mjelde, Marit; Nordén, Björn; Christie, Hartvig C; Gjershaug, Jan Ove; Pedersen, Bård; Austrheim, Gunnar; Mattisson, Jenny; Ødegaard, Frode; Handberg, Øyvind Nystad; Magnussen, Kristin; Dombu, Siri Voll; Ruano, Monica Montalvan; Daverdin, Marc; Jackson, Craig Ryan; Hanssen, Frank Ole; Dervo, Bjørnar; Singsaas, Frode Thomassen. (2019) Tiltak for å ta vare på truet natur. Kunnskapsgrunnlag for 90 truete arter og 33 truete naturtyper. 2019. ISBN 978-82-426-3389-7. NINA rapport (1646).
 • Lyngstad, Anders. (2019) Botaniske undersøkelser ved kalkbruddet i Tromsdalen, Verdal kommune. Fremmedartskartlegging og tiltaksplan for botanisk mangfold. 2019. ISBN 978-82-8322-197-8. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (2).
 • Lyngstad, Anders. (2019) Kulturmarkslokaliteter i Frostating utvalgte kulturlandskap. Kartlegging og skjøtselsplaner. 2019. ISBN 978-82-8322-215-9. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (6).
 • Lyngstad, Anders. (2019) Reviderte skjøtselsplaner for kystlynghei på Kalvøya, Vikna i Trøndelag. 2019. ISBN 978-82-8322-190-9. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (6).
 • Lyngstad, Anders; Grenne, Synnøve; Thorvaldsen, Pål; Velle, Liv Guri; Øien, Dag-Inge. (2019) Revidering av skjøtselsplaner for kulturmark i Trøndelag i 2019. 2019. ISBN 978-82-8322-220-3. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (17).
 • Nybø, Signe; Framstad, Erik; Jakobsson, Simon; Evju, Marianne; Lyngstad, Anders; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Töpper, Joachim Paul; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Aarrestad, Per Arild. (2019) Test av fagsystemet for økologisk tilstand for terrestriske økosystemer i Trøndelag. 2019. ISBN 978-82-426-3419-1. NINA rapport (1672).
 • Øien, Dag-Inge; Lyngstad, Anders. (2019) Bevaringsstatus for fire naturtyper listet under Bernkonvensjonen. 2019. ISBN 978-82-8322-206-7. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (12).
 • Evju, Marianne; Nybø, Signe; Framstad, Erik; Lyngstad, Anders; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Aarrestad, Per Arild. (2018) Arealrepresentativ overvåking av terrestriske naturtyper. Indikatorer for økologisk tilstand. 2018. ISBN 978-82-426-3209-8. NINA rapport (1478).
 • Fandrem, Marte; Speed, James David Mervyn; Lyngstad, Anders. (2018) Typisk høgmyr som indikator i Naturindeks for Norge. 2018. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (5).
 • Kyrkjeeide, Magni Olsen; Lyngstad, Anders; Hamre, Øyvind; Jokerud, Mari. (2018) Overvåking av restaureringstiltak i myr Aurstadmåsan, Kaldvassmyra og Hildremsvatnet. 2018. ISBN 978-82-426-3315-6. NINA rapport (1576).
 • Lyngstad, Anders. (2018) Forundersøkelser til myrrestaurering i Kvamsfjellet naturreservat, Trøndelag. 2018. ISBN 978-82-8322-168-8. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (13).
 • Lyngstad, Anders; Brandrud, Tor Erik; Moen, Asbjørn; Øien, Dag-Inge. (2018) Norsk rødliste for naturtyper 2018 - Våtmark. 2018. ISBN 978-82-8322-170-1. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (15).
 • Nybø, Signe; Evju, Marianne; Framstad, Erik; Lyngstad, Anders; Pedersen, Christian; Sickel, Hanne; Sverdrup-Thygeson, Anne; Töpper, Joachim Paul; Vandvik, Vigdis; Velle, Liv Guri; Aarrestad, Per Arild. (2018) Operasjonalisering av fagsystem for økologisk tilstand for terrestriske økosystemer. Forslag til referanse- og grenseverdier for indikatorer som er klare eller nesten klare til bruk. 2018. ISBN 978-82-426-3274-6. NINA rapport (1536).
 • Pedersen, Bård; Bjerke, Jarle W.; Pedersen, Hans Christian; Brandrud, Tor Erik; Gjershaug, Jan Ove; Hanssen, Oddvar; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge. (2018) Naturindeks for Norge – fjell og våtmark. Evaluering av eksisterende indikatorsett, dets datagrunnlag og behovet for ytterligere tilfang av datakilder. 2018. ISBN 978-82-426-3193-0. NINA rapport (1462).
 • Øien, Dag-Inge; Pedersen, Bård; Moen, Asbjørn; Lyngstad, Anders. (2018) Naturindeks for slåttemyr (semi-naturlig myr). Referansetilstand og mulige indikatorer. 2018. ISBN 978-82-8322-128-2. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (2).
 • Aarrestad, Per Arild; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Johansen, Line; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge; Evju, Marianne. (2017) Forslag til naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Reviderte naturtypebeskrivelser. 2017. ISBN 978-82-426-3073-5. NINA Kortrapport (72).
 • Evju, Marianne; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Bär, Annette; Johansen, Line; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge; Aarrestad, Per Arild. (2017) Verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Forslag til metodikk. 2017. ISBN 978-82-426-3068-1. NINA rapport (1357).
 • Evju, Marianne; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Bär, Annette; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge; Aarrestad, Per Arild. (2017) Naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Revidert forslag til vurdering av lokalitetskvalitet. 2017. ISBN 978-82-426-3157-2. NINA rapport (1428).
 • Lyngstad, Anders. (2017) Skjøtselsplaner for seks voller i Øvre Forra naturreservat. 2017. ISBN 978-82-8322-111-4. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (8).
 • Lyngstad, Anders; Arnesen, Trond; Fandrem, Marte; Thingstad, Per Gustav. (2017) Sårbarhetskartlegging i Skarvan og Roltdalen. Fugl og vegetasjon. 2017. ISBN 978-82-8322-101-5. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (1).
 • Lyngstad, Anders; Fandrem, Marte. (2017) Kartlegging av typisk høgmyr ved hjelp av flybilder. Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder. 2017. ISBN 978-82-8322-103-9. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (3).
 • Lyngstad, Anders; Fandrem, Marte; Hassel, Kristian; Øien, Dag-Inge. (2017) Forprosjekt for restaurering av Høstadmyra, Trondheim kommune. 2017. ISBN 978-82-8322-120-6. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (7).
 • Lyngstad, Anders; Fandrem, Marte; Øien, Dag-Inge. (2017) Kartlegging av naturtyper på Fuglmyra, Postmyra, Gaddmyra og Svemyra, Klæbu kommune. 2017. ISBN 978-82-8322-095-7. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (4).
 • Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge; Fandrem, Marte. (2017) Forundersøkelser til myrrestaurering i Hildremsvatnet, Høydalmoan og Nordelva naturreservater, Sør-Trøndelag. 2017. ISBN 978-82-8322-097-1. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (5).
 • Øien, Dag-Inge; Fandrem, Marte; Lyngstad, Anders; Moen, Asbjørn. (2017) Utfasing av torvuttak i Norge - effekter på naturmangfold og andre viktige økosystemtjenester. 2017. ISBN 978-82-8322-114-5. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (6).
 • Aarrestad, Per Arild; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Johansen, Line; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge. (2016) Forslag til terrestriske forvaltningsprioriterte naturtyper FPNT. Ansvarsnaturtyper, levested for truede og prioriterte arter og viktige økologiske funksjonsområder. 2016. ISBN 978-82-426-2986-9. NINA Kortrapport (41).
 • Lyngstad, Anders. (2016) Kartlegging av typisk høgmyr ved hjelp av flybilder. Oppland og nordlige deler av Hedmark. 2016. ISBN 978-82-8322-067-4. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (1).
 • Lyngstad, Anders. (2016) Slåttemyrundersøkelser i Nord-Trøndelag 2013-2014. 2016. ISBN 978-82-8322-068-1. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (2).
 • Lyngstad, Anders; Moen, Asbjørn; Øien, Dag-Inge. (2016) Evaluering av naturtyper i Emerald network. Gjenvoksingsmyr, aapamyr, rikmyr, alpine rikmyrer og pionersamfunn. 2016. ISBN 978-82-8322-062-9. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (2).
 • Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge; Fandrem, Marte; Moen, Asbjørn. (2016) Slåttemyr i Norge. Kunnskapsstatus og innspill til handlingsplan. 2016. ISBN 978-82-8322-076-6. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (3).
 • Øien, Dag Inge; Fandrem, Marte; Lyngstad, Anders; Moen, Asbjørn. (2016) Myr i Nord-Norge. Kunnskapsstatus og kartleggingsbehov. 2016. ISBN 978-82-8322-079-7. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (4).
 • Joosten, Hans; Barthelmes, Alexandra; Couwenberg, John; Hassel, Kristian; Moen, Asbjørn; Tegetmeyer, Cosima; Lyngstad, Anders. (2015) Metoder for å beregne endring i klimagassutslipp ved restaurering av myr. 2015. ISBN 978-82-8322-059-9. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (10).
 • Lyngstad, Anders. (2015) Botaniske registreringer på setervoller i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark. 2015. ISBN 978-82-8322-057-5. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (8).
 • Lyngstad, Anders; Barneveld, Robert; Grønlund, Arne; Hassel, Kristian; Weldon, Simon. (2015) Kartlegging av vegetasjon og torvmengder i Sætremyrane naturreservat. Forslag til overvåking og restaurering. 2015. ISBN 978-82-8322-047-6. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (5).
 • Lyngstad, Anders; Jordal, John Bjarne. (2015) Kulturmark i Øvre Forra naturreservat. 2015. ISBN 978-82-8322-017-9. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (2).
 • Lyngstad, Anders; Vold, Else Marte. (2015) Kartlegging av typisk høgmyr ved hjelp av flybilder. Østfold, Akershus og sørlige deler av Hedmark. 2015. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (3).
 • Øien, Dag-Inge; Lyngstad, Anders; Moen, Asbjørn. (2015) Rikmyr i Norge. Kunnskapsstatus og innspill til faggrunnlag. 2015. ISBN 978-82-8322-020-9. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (1).
 • Lyngstad, Anders. (2014) Evaluering av naturtyper i Emerald Network. Høgmyr, terrengdekkende myr og palsmyr. 2014. ISBN 978-82-7126-993-7. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (8).
 • Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge; Vold, Else Marte; Moen, Asbjørn. (2013) Slåttemyrlokaliteter i Sør-Norge. A. Prioritering av lokaliteter for skjøtsel og overvåking. B. Kartlegging av slåttemyr på Østlandet 2012-2013. 2013. ISBN 978-82-7126-980-7. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (8).
 • Lyngstad, Anders. (2012) Kartlegging av vegetasjon og skjøtselsplan for slåttemyr ved Rosåsen på Høylandet. 2012. ISBN 978-82-7126-948-7. Rapport (2).
 • Lyngstad, Anders; Fremstad, Eli; Solem, Thyra Lise; Hassel, Kristian. (2012) Botanisk kartlegging og vurdering av konsekvenser i forbindelse med foreslått utvidelse av kalkbrudd i Tromsdalen, Verdal kommune. 2012. ISBN 978-82-7126-940-1. Rapport (1).
 • Lyngstad, Anders; Holm, Knut Ragnar; Moen, Asbjørn; Øien, Dag-Inge. (2012) Flybildetolking av høgmyr i Solørområdet, Hedmark. 2012. ISBN 978-82-7126-953-1. Rapport (3).
 • Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge; Moen, Asbjørn. (2012) Slåttemyrundersøkelser i Nord- og Sør-Trøndelag. 2012. ISBN 978-82-7126-961-6. Rapport (6).
 • Høitomt, Torbjørn; Lyngstad, Anders. (2011) Naturtypekartlegging i Kvamsfjellet, Steinkjer kommune - kalkskog og slåttemyr. 2011. ISBN 978-82-8209-131-2.
 • Moen, Asbjørn; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge. (2011) Faglig grunnlag til handlingsplan for høgmyr i innlandet (typisk høgmyr). 2011. ISBN 978-82-7126-929-6. Rapport (3).
 • Moen, Asbjørn; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge. (2011) Kunnskapsstatus og innspill til faggrunnlag for oseanisk nedbørmyr som utvalgt naturtype. 2011. ISBN 978-82-7126-939-5. Rapport (7).
 • Lyngstad, Anders; Moen, Asbjørn; Pedersen, Bård. (2010) Population Ecology of Eriophorum latifolium, a Clonal Species in Rich Fen Vegetation. 2010. ISBN 978-82-471-2332-4.
 • Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge. (2003) Verdifull kulturmark i Levanger kommune, Nord-Trøndelag. 2003. ISBN 82-7126-660-8. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (1).
 • Moen, Asbjørn; Lyngstad, Anders. (2003) Botaniske verneverdier i Sylan. 2003. ISBN 82-7126-676-4. Rapport (5).

Andre

 • Borge, Laila; Lyngstad, Anders. (2019) Vindkraft kan gi klimatap. Aftenposten innsikt [Avis]. 2019-09-01.