Bakgrunn og aktiviteter

Jeg arbeider med økologi i kulturlandskap og på myr, inkludert plante- og populasjonsøkologi, regional variasjon, klimaspørsmål og restaurering. Forskningen min er forvaltningsretta, og jeg har jobbet særlig mye med slåttemyr, rikmyr, høgmyr og slåttemark. Viktige samarbeidspartnere er Miljødirektoratet og Fylkesmenn i ulike fylker.

Jeg var medlem av ekspertrådet for økologisk tilstand (2016-17), med særlig ansvar for våtmark. I 2018 ledet jeg ekspertgruppen for våtmark i arbeidet med Norsk rødliste for naturtyper. Jeg sitter i Vitenskapelig råd for NiN 2018-22. 

Undervisning: Botanisk artslære og Eksperter i team

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

 • Aarrestad, Per Arild; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Johansen, Line; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge; Evju, Marianne. (2017) Forslag til naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Reviderte naturtypebeskrivelser. 2017. ISBN 978-82-426-3073-5. NINA Kortrapport (72).
 • Evju, Marianne; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Bär, Annette; Johansen, Line; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge; Aarrestad, Per Arild. (2017) Verdisetting av naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. Forslag til metodikk. 2017. ISBN 978-82-426-3068-1. NINA rapport (1357).
 • Lyngstad, Anders. (2017) Overvåking og skjøtsel i Øvre Forra naturreservat 2015 og 2016. 2017. ISBN 978-82-8322-112-1. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (9).
 • Lyngstad, Anders. (2017) Skjøtselsplaner for seks voller i Øvre Forra naturreservat. 2017. ISBN 978-82-8322-111-4. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (8).
 • Lyngstad, Anders; Arnesen, Trond; Fandrem, Marte; Thingstad, Per Gustav. (2017) Sårbarhetskartlegging i Skarvan og Roltdalen. Fugl og vegetasjon. 2017. ISBN 978-82-8322-101-5. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (1).
 • Lyngstad, Anders; Fandrem, Marte. (2017) Kartlegging av typisk høgmyr ved hjelp av flybilder. Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder. 2017. ISBN 978-82-8322-103-9. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (3).
 • Lyngstad, Anders; Fandrem, Marte; Øien, Dag-Inge. (2017) Kartlegging av naturtyper på Fuglmyra, Postmyra, Gaddmyra og Svemyra, Klæbu kommune. 2017. ISBN 978-82-8322-095-7. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (4).
 • Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge; Fandrem, Marte. (2017) Forundersøkelser til myrrestaurering i Hildremsvatnet, Høydalmoan og Nordelva naturreservater, Sør-Trøndelag. 2017. ISBN 978-82-8322-097-1. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (5).
 • Øien, Dag-Inge; Fandrem, Marte; Lyngstad, Anders; Moen, Asbjørn. (2017) Utfasing av torvuttak i Norge - effekter på naturmangfold og andre viktige økosystemtjenester. 2017. ISBN 978-82-8322-114-5. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (6).
 • Aarrestad, Per Arild; Blom, Hans H.; Brandrud, Tor Erik; Johansen, Line; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge. (2016) Forslag til terrestriske forvaltningsprioriterte naturtyper FPNT. Ansvarsnaturtyper, levested for truede og prioriterte arter og viktige økologiske funksjonsområder. 2016. ISBN 978-82-426-2986-9. NINA Kortrapport (41).
 • Lyngstad, Anders. (2016) Kartlegging av typisk høgmyr ved hjelp av flybilder. Oppland og nordlige deler av Hedmark. 2016. ISBN 978-82-8322-067-4. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (1).
 • Lyngstad, Anders. (2016) Slåttemyrundersøkelser i Nord-Trøndelag 2013-2014. 2016. ISBN 978-82-8322-068-1. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (2).
 • Lyngstad, Anders; Hassel, Kristian. (2016) Kartlegging av karplanter og moser i Botn, Røkkesdalen – Skogndalen naturreservat. 2016. ISBN 978-82-8322-072-8. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (7).
 • Lyngstad, Anders; Moen, Asbjørn; Øien, Dag-Inge. (2016) Evaluering av naturtyper i Emerald network. Gjenvoksingsmyr, aapamyr, rikmyr, alpine rikmyrer og pionersamfunn. 2016. ISBN 978-82-8322-062-9. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (2).
 • Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge; Fandrem, Marte; Moen, Asbjørn. (2016) Slåttemyr i Norge. Kunnskapsstatus og innspill til handlingsplan. 2016. ISBN 978-82-8322-076-6. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (3).
 • Øien, Dag Inge; Fandrem, Marte; Lyngstad, Anders; Moen, Asbjørn. (2016) Myr i Nord-Norge. Kunnskapsstatus og kartleggingsbehov. 2016. ISBN 978-82-8322-079-7. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (4).
 • Joosten, Hans; Barthelmes, Alexandra; Couwenberg, John; Hassel, Kristian; Moen, Asbjørn; Tegetmeyer, Cosima; Lyngstad, Anders. (2015) Metoder for å beregne endring i klimagassutslipp ved restaurering av myr. 2015. ISBN 978-82-8322-059-9. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (10).
 • Lyngstad, Anders. (2015) Botaniske registreringer på setervoller i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark. 2015. ISBN 978-82-8322-057-5. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (8).
 • Lyngstad, Anders. (2015) Overvåking og skjøtsel i Øvre Forra naturreservat 2014. 2015. ISBN 978-82-8322-043-8. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (4).
 • Lyngstad, Anders; Barneveld, Robert; Grønlund, Arne; Hassel, Kristian; Weldon, Simon. (2015) Kartlegging av vegetasjon og torvmengder i Sætremyrane naturreservat. Forslag til overvåking og restaurering. 2015. ISBN 978-82-8322-047-6. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (5).
 • Lyngstad, Anders; Jordal, John Bjarne. (2015) Kulturmark i Øvre Forra naturreservat. 2015. ISBN 978-82-8322-017-9. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (2).
 • Lyngstad, Anders; Vold, Else Marte. (2015) Kartlegging av typisk høgmyr ved hjelp av flybilder. Østfold, Akershus og sørlige deler av Hedmark. 2015. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (3).
 • Øien, Dag-Inge; Lyngstad, Anders; Moen, Asbjørn. (2015) Rikmyr i Norge. Kunnskapsstatus og innspill til faggrunnlag. 2015. ISBN 978-82-8322-020-9. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (1).
 • Lyngstad, Anders. (2014) Evaluering av naturtyper i Emerald Network. Høgmyr, terrengdekkende myr og palsmyr. 2014. ISBN 978-82-7126-993-7. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (8).
 • Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge; Vold, Else Marte; Moen, Asbjørn. (2013) Slåttemyrlokaliteter i Sør-Norge. A. Prioritering av lokaliteter for skjøtsel og overvåking. B. Kartlegging av slåttemyr på Østlandet 2012-2013. 2013. ISBN 978-82-7126-980-7. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (8).
 • Lyngstad, Anders. (2012) Kartlegging av vegetasjon og skjøtselsplan for slåttemyr ved Rosåsen på Høylandet. 2012. ISBN 978-82-7126-948-7. Rapport (2).
 • Lyngstad, Anders; Fremstad, Eli; Solem, Thyra Lise; Hassel, Kristian. (2012) Botanisk kartlegging og vurdering av konsekvenser i forbindelse med foreslått utvidelse av kalkbrudd i Tromsdalen, Verdal kommune. 2012. ISBN 978-82-7126-940-1. Rapport (1).
 • Lyngstad, Anders; Holm, Knut Ragnar; Moen, Asbjørn; Øien, Dag-Inge. (2012) Flybildetolking av høgmyr i Solørområdet, Hedmark. 2012. ISBN 978-82-7126-953-1. Rapport (3).
 • Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge; Moen, Asbjørn. (2012) Slåttemyrundersøkelser i Nord- og Sør-Trøndelag. 2012. ISBN 978-82-7126-961-6. Rapport (6).
 • Høitomt, Torbjørn; Lyngstad, Anders. (2011) Naturtypekartlegging i Kvamsfjellet, Steinkjer kommune - kalkskog og slåttemyr. 2011. ISBN 978-82-8209-131-2.
 • Moen, Asbjørn; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge. (2011) Faglig grunnlag til handlingsplan for høgmyr i innlandet (typisk høgmyr). 2011. ISBN 978-82-7126-929-6. Rapport (3).
 • Moen, Asbjørn; Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge. (2011) Kunnskapsstatus og innspill til faggrunnlag for oseanisk nedbørmyr som utvalgt naturtype. 2011. ISBN 978-82-7126-939-5. Rapport (7).
 • Lyngstad, Anders; Moen, Asbjørn; Pedersen, Bård. (2010) Population Ecology of Eriophorum latifolium, a Clonal Species in Rich Fen Vegetation. 2010. ISBN 978-82-471-2332-4.
 • Lyngstad, Anders; Øien, Dag-Inge. (2003) Verdifull kulturmark i Levanger kommune, Nord-Trøndelag. 2003. ISBN 82-7126-660-8. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (1).
 • Moen, Asbjørn; Lyngstad, Anders. (2003) Botaniske verneverdier i Sylan. 2003. ISBN 82-7126-676-4. Rapport (5).

Andre

 • Lyngstad, Anders; Pedersen, Bård; Moen, Asbjørn. (2016) How does climate and mowing affect flowering in Eriophorum latifolium in hay-fens?. SER Europe Conference 2016 . Society for ecological restoration; Freising. 2016-08-22 - 2016-08-26.