TPK4185 - Industriell systemdesign

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: 
Karakter: 

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 25/100
Skriftlig eksamen 75/100 4 timer D

Faglig innhold

Utvikling og produksjon av produkter skjer i stadig mer komplekse systemer. Helhetsforståelse og systemtenkning er derfor viktig i moderne produksjon. Emnet presenterer et metodisk rammeverk basert på systems engineering prosessen for å planlegge, analysere og utvikle industrielle systemer, for eksempel produkter, fabrikker og prosessanlegg, driftsprosesser, informasjonssystemer og verdikjeder. Det gis en grunnleggende innføring i de ulike fasene i systemets livsløp, med fokus på systemdesign, fra konseptfase til produksjonsfase. Sentrale tema i emnet vil være: Interessentanalyse, utvikling av kravspesifikasjon, funksjonsanalyse, konseptuel design, detaljert design og planlegging for produksjon, systemtesting, drift, systemsikkerhet, vedlikehold og gjenbruk. I tillegg presenteres analysemetoder, referansemodeller og prestasjonsmål som kan benyttes i de ulike livsfasene. Emnet omfatter også begrepet bærekraftighet og hvordan miljøaspekter kan integreres i systemutviklingen.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Bred og dyp kunnskap om systemteknikk anvendt i industriell virksomhet.

Ferdigheter:
Studentene skal lære å forstå, analysere, planlegge og utvikle produkter, tjenester og prosesser i moderne produksjonsvirksomheter.

Generell kompetanse (holdninger):
Forstå systemteknikkens sin rolle i et helhetlig samfunnsperspektiv, og kunne samarbeide og bidra til tverrfaglig samhandling.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppeøvinger basert på relevant teori, metoder og industrielle case. Undervisningsspråk er engelsk, men dersom alle studenter behersker norsk, gis undervisningen på norsk. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. For adgang til avsluttende eksamen kreves 2/3 av de avholdte øvingene godkjent. De godkjente øvingene teller 25 % av karakteren og skriftlig eksamen 75 % av karakteren i emnet. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Timeplan

Eksamensinfo

Vurderingsordning: 

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Sommer KONT Arbeider 100/100
Sommer KONT Skriftlig eksamen 100/100 D

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 25/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 75/100 D 20.05.2017 09:00 JB31 , JB30
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.