IDR3034 - Motivasjon i idrett og kroppsøving

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet tar for seg sentrale motivasjonsteorier for å forstå motivasjon til fysisk aktivitet generelt, og motivasjon til idrett og kroppsøving spesielt. Sentrale teorier omfatter blant annet Self-determination theory, Acheivement Goal Theory, og Self-Efficacy, med tilhørende sentrale måleinstrument. Det vil bli lagt vekt på forståelsen av motivasjon som dynamisk prosess, og hvordan det kan kobles til atferdsendring. Emnet vil ta for seg både elev/utøver- motivasjon og lærer/trener- motivasjon.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:
Studenten skal ha god kjennskap til sentrale motivasjonsteorier mht fysisk aktivitet, idrett og kroppsøving, samt tilhørende måleinstrumenter.

Ferdighetsmål:
Studenten skal kunne drøfte hvordan man kan forstå målrettet atferd innenfor fysisk aktivitet, idrett og kroppsøving i lys av motivasjonsteori.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninge 2 timer i uken og seminar inntil 2 timer i uken.

Obligatoriske aktiviteter

  • Paper med tilhørende seminar

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

90 poengs fordypning i samfunns- og idrettsvitenskap eller tilsvarende. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Opplyses ved semesterstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 06.12.2017 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.