Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

- Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge)Regionalt kunnskapssenter for barn og unge er et forsknings- og utviklingssenter som skal bidra til å øke kvaliteten på tjenestene rettet mot barn og unges psykiske helse og omsorg. Kompetansen ved senteret spres gjennom undervisning og formidling.

Studier - Forskning - Kontakt

 

Aktuelt


Nasjonal fagdag for ansatte ved Familiens hus og familiesentre.

RKBU Midt-Norge, Nord og Vest og RBUP Øst og Sør inviterer til Nasjonal fagdag for ansatte ved Familiens hus og familiesentre. Målgruppe: Ledere og ansatte ved familiesentre og Familiens hus. Representanter fra samarbeidende instanser med ansvar for tjenester til barn og unge. Pris: Kr. 400,-. Reise og evt. overnatting må dekkes av den enkelte deltager. Påmelding:...
../common/calendar Startdato: 11/27/14

Ny kunngjøring 2014 - Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Helsedirektoratet har foretatt en ny kunngjøring av  tilskuddsordningen «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene» kap 764.60 for 2014.

I denne tredje utlysningen er det 40 millioner kroner til fordeling. Dette er et restbeløp av de totalt 100 millioner kroner som er innvilget over ordningen.

Søknadsfrist: 01.11.2014. Søknader vil behandles fortløpende frem til 1.november 2014.​​

Ny kunngjøring 2014 - Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Helsedirektoratet har foretatt en ny kunngjøring av  tilskuddsordningen «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene» kap 764.60 for 2014.

I denne tredje utlysningen er det 40 millioner kroner til fordeling. Dette er et restbeløp av de totalt 100 millioner kroner som er innvilget over ordningen.

Søknadsfrist: 01.11.2014. Søknader vil behandles fortløpende frem til 1.november 2014.​​

Direktoratet ber med dette kompetansesentrene om bistand til å gjøre kunngjøringen kjent for kommunene. Landets fylkesmenn er også bedt om å bistå.

Noen hovedpunkter for ordningen:

• Helsefremmende og forebyggende arbeid, samt utredning, behandling og rehabilitering, innen kommunalt psykisk helse- og rusarbeid
• Tilbud rettet mot både hele befolkningen, enkeltindivider, grupper, familier og lokalmiljø
• Gratis tilbud uten henvisning – lett tilgjengelighet
• Bredt tverrfaglig samarbeid, eksempelvis med fastlegene, helsestasjon og skolehelsetjeneste, spesialisthelsetjenesten mv.
• Målgruppe er alle aldersgrupper, herunder barn og unge som står i fare for å falle ut, eller har falt ut av skolen.
• Oppfordrer til interkommunalt samarbeid der det er hensiktsmessig
• Oppfordrer kommunene til å vurdere å benytte psykologstilling for å understøtte Ny GIV satsingen.  
Helsedirektoratet arbeider med å legge til rette for et strukturert opplegg med opplæring og ulike fagtiltak for kommuner som knytter psykologen til dette formålet.
• Tilskudd kan gis for ett år av gangen i inntil 6 år
• Lokal tilpasning av psykologtilbudet

Her er kunngjøringen:
http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/psykologer-i-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestene-rekrutteringstilskudd-2014.aspx

Her er direktoratets nettsak om psykologer i kommunen:
http://www.helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/ny-utlysning-stor-satsning-pa-psykologer-.aspx

Ved behov, ta  gjerne kontakt med Jannicke Leknes, e-post jbl@helsedir.no telefon 24 16 32 52.


Nyhetsbrev TIM-studien - september 2014

04.09.2014

BAKGRUNN
Forskningsstudien TIM, startet vinteren 2014. Studien skal undersøke om barn som er mer engstelige eller triste enn andre har nytte av å delta i tiltaket Mestrende barn. Studien er et landsomfattende samarbeidsprosjekt, og etter planen skal 30 skoler og cirka 600 barn fra Østlandet, Nord-Norge og Trøndelag delta. Studien vil gå over 2 år.

Elever på 4.-6. trinn ved de aktuelle skolene vil få forespørsel om å være med.  Blant de elevene der foreldrene har gitt samtykke, vil det foregå en kartlegging i form av ulike elektroniske spørreskjema til eleven, foreldrene og læreren. Halvparten av skolene som deltar blir tiltaksskoler og den andre halvparten blir kontrollskoler i studien.

Les nyhetsbrevet som pdf

Nyhetsbrev TIM-studien - september 2014

04.09.2014

BAKGRUNN
Forskningsstudien TIM, startet vinteren 2014. Studien skal undersøke om barn som er mer engstelige eller triste enn andre har nytte av å delta i tiltaket Mestrende barn. Studien er et landsomfattende samarbeidsprosjekt, og etter planen skal 30 skoler og cirka 600 barn fra Østlandet, Nord-Norge og Trøndelag delta. Studien vil gå over 2 år.

Elever på 4.-6. trinn ved de aktuelle skolene vil få forespørsel om å være med.  Blant de elevene der foreldrene har gitt samtykke, vil det foregå en kartlegging i form av ulike elektroniske spørreskjema til eleven, foreldrene og læreren. Halvparten av skolene som deltar blir tiltaksskoler og den andre halvparten blir kontrollskoler i studien.

Les nyhetsbrevet som pdf

Vi har nå gjennomført første del av TIM-studien der 16 skoler fra Østlandet og Bodø deltok våren 2014. Interessen var stor og etter kartleggingen ble 141 barn invitert til studien.  Ved tiltaksskolene har barn og foresatte deltatt i Mestrende barn grupper.  De aller fleste barn og foreldre har gjennomført hele tiltaket. Vi har erfart at god informasjon er avgjørende for deltakelse, og vi jobber kontinuerlig for å forbedre dette.

På kontrollskolene har alle lærere og helsesøstre som har ønsket dette, fått tilbud om å delta i et seminar som handler om hvordan støtte engstelige og triste barn og unge i skolehverdagen. De fleste skolene som deltar i studien var representert på seminaret, og tilbakemeldingene var positive.

Vi er nå i gang med å starte opp studien i høstsemesteret. Samtykke fra foresatte er samlet inn i mai/juni, og i denne runden deltar også skoler fra Trøndelag og Tromsø. Totalt vil 30 skoler være med i studien fra høsten 2014.

I Trondheim er skolene Byåsen, Ranheim, Kolstad og Åsvang med i studien. I Melhus er skolene Brekkåsen, Høyeggen, Lundamo, Gimse, Rosmælen og Hovin med. 177 barn fra 5. og 6. trinnet har samtykket til å delta i høst. Vi er svært fornøyde med den store oppslutningen.  

Det er holdt informasjonsmøter på skolene og det er rekruttert og kurset gruppeledere fra ulike deler av kommunale tjenester for barn og unge og fra Barne- og Ungdoms Psykiatrisk  klinikk (BUP) i Sør-Trøndelag.

HVA SKJER VIDERE i Midt-Norge?

Høsten 2014 vil vi gjennomføre nye Mestrende barn grupper for tiltaksskolene og seminar for kontrollskolene.  Barna som har fått samtykke til å delta, vil gjennomføre en kartlegging i form av ulike elektroniske spørreskjema i begynnelsen av september i uke 36.  Loddtrekning av hvilke skoler som blir tiltaks- og kontrollskoler blir trukket etter det. Gruppestart vil bli i uke 39.

Vi i prosjektgruppen vil benytte anledningen til å takke alle som har deltatt så langt, og som gjør prosjektet mulig. Tusen takk!

Hilsen alle oss i TIM studien og TIM Midt Norge.

 

Anne Mari Sund                                                       Marit Løtveit Pedersen
Lokal prosjektleder                                                  Lokal koordinator

 

Ønsker du mer informasjon om studien, kan du gå inn på: www.ntnu.no/rkbu/mestrendebarn

Blogg

Ledig stilling

28.08.2014
Professor / førsteamanuensis i barne- og ungdomspsykiatri ved RKBU

Les mer og søk her


Kontaktinformasjon

E-post: rkbu@medisin.ntnu.no
Telefon: +47 73 55 15 00
Faks: +47 73 55 15 39

Besøksadresse:
Klostergata 46, 3. etg.  Se kart

Postadresse:
NTNU, Det medisinske fakultet
Regionalt kunnskapssenter for
barn og unge (RKBU)
Pb 8905, MTFS
7491 Trondheim

 

Studier og kurs

Vi tilbyr undervisning for fagpersoner som møter barn, unge og deres familier i sitt arbeid. Les mer om våre:

Forskning og utvikling

Synlige små - felles innsats

"Synlige små – felles innsats" er en tverretatlig satsing for å gi kommunene god nok bistand i deres arbeid med de minste barna og deres familier. Kommunene skal kunne søke råd hos et konsultasjonsteam i sitt fylke når de er usikre på et barns utvikling og/ eller omsorg.
Informasjon
 

Følg oss: