Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

– Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge)Regionalt kunnskapssenter for barn og unge er et forsknings- og utviklingssenter under det Det medisinske fakultet ved NTNU som skal bidra til å øke kvaliteten på tjenestene rettet mot barn og unges psykiske helse og omsorg. Kompetansen ved senteret spres gjennom undervisning og formidling. Tilsvarende regionale senter finnes også i regionene Øst og Sør, Nord og Vest.


Studier |  Forskning |  KontaktKurs


BloggAktuelt

Oppstartsmøte for nytt RHAB

Torsdag 8. januar var det oppstartsmøte i prosjektgruppa for nytt RHAB (Regionalt kunnskapssenter innen habilitering) i Midt-Norge.

Oppstartsmøte for nytt RHAB

Torsdag 8. januar var det oppstartsmøte i prosjektgruppa for nytt RHAB (Regionalt kunnskapssenter innen habilitering) i Midt-Norge.

Det er Helse Midt-Norge RHF som har gitt RKBU i oppdrag å etablere en ressursenhet for forskning, fagutvikling, kompetanseheving og innovasjon innen habilitering, både for barn/unge og voksne. Den nye ressursenheten har som viktigste oppgave å støtte opp under helseforetakenes arbeid med oppgaver gitt i linjen fra Helse Midt-Norge RHF og skal ha særlig ansvar for:

 • Forskning og fagutvikling
 • Kompetansehevende tiltak
 • Generering av regionale virksomhetsdata

Det overordnede målet er å arbeide systematisk og langsiktig med tverrfaglig forskning, fagutvikling og kunnskapsutvikling. Man skal bidra til åå sikre kompetanse i spesialisthelsetjenesten og kommunalt, slik at pasienter i alle aldersgrupper får tjenester av høy faglig kvalitet.

Ett av flere delmål er et tett og systematisk samarbeid med brukerorganisasjoner og fagmiljø.

 


Frode Jørum

Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene for 2015

Kunngjøring av tilskudd til Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene for 2015

Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene for 2015

– Fra Helsedirektoratet
Kunngjøring av tilskudd til Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene for 2015

Først vil vi takke dere dere så mye for bistanden dere har gitt i forbindelse med tilskuddsordningen i 2014. Det har vært en stor økning i antall søknader og tildelinger i år.  Det er gitt tilskudd til 273 stillinger fordelt på 165 kommuner/bydeler. Alle landets fylker er representert. Det er en positiv utvikling som vi er godt fornøyde med. Samtidig står fortsatt over halvparten av landets kommuner utenfor ordningen.  Det er derfor viktig å fortsette innsatsen med å stimulere flere kommuner til å søke i 2015.

Helsedirektoratet har lagt ut kunngjøring av  tilskuddsordningen «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene» kap 765.60 for 2015.

Søknadsfrist: 1. mars 2015

Bevilgning: 100 millioner kroner

Med henvisning til tilskuddsbrevene til kompetansesentrene ber vi med dette kompetansesentrene om bistand til å gjøre kunngjøringen kjent for kommunene gjennom relevante kanaler. Landets fylkesmenn er også bedt om å bistå.

Noen hovedpunkter for ordningen:

 • Psykologtilbudet skal forankres i helse- og omsorgstjenesten
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid,  utredning, behandling og rehabilitering, innen kommunalt psykisk helse- og rusarbeid
 • Tilbud rettet mot både hele befolkningen, enkeltindivider, grupper, familier og lokalmiljø
 • Gratis tilbud uten henvisning – lett tilgjengelighet
 • Psykologen skal inngå i flerfaglig og tverrsektorielt samarbeid
 • Målgruppe er alle aldersgrupper, herunder barn og unge som står i fare for å falle ut, eller har falt ut av skolen.
 • Oppfordrer til interkommunalt samarbeid der det er hensiktsmessig
 • Oppfordrer kommunene til å vurdere å benytte psykologstilling for å understøtte programmet «Økt gjennomføring i videregående opplæring»
 • Tilskudd kan gis for ett år av gangen i inntil 6 år
 • Lokal tilpasning av psykologtilbudet
 • Solid ledelsesforankring

Vedlagt følger også en fylkesvis oversikt over tildeling av tilskudd for 2014. Dette er et arbeidsdokument, så dere bes om å ikke distribuere denne til andre.

Her er kunngjøringen med all nødvendig informasjon:

http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/psykologer-i-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestene-rekrutteringstilskudd-2015.aspx

Ved behov, ta  gjerne kontakt med Jannicke Berg Leknes, jbl@helsedir.no og tlf 24 16 32 52 eller Tine Sveen, tin@helsedir.no og tlf 25 16 34 82

På forhånd takk for bistand og støtte. Vi håper på riktig mange søknader!

Nyhetsbrev PsykTestBarn

Nyhetsbrevet fra PsykTestBarn-redaksjonen har denne gangen gode nyheter og godt innhold.

Nyhetsbrev PsykTestBarn

Nyhetsbrevet fra PsykTestBarn-redaksjonen har denne gangen gode nyheter og godt innhold.

Det er med glede vi i PsykTestBarn-redaksjonen kan ende dette innholdsrike året med å presentere åtte nye PsykTestBarn-artikler:

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF)

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Strengths and Difficulties Questionnaire, lærerrapport (SDQ-T)

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Leyton Obsessional Inventory Child Version (LOI-CV)

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Child Session Rating Scale (CSRS)

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Alarm Distress Baby Scale (ADBB)

Måleegenskaper ved den norske versjonen av KIDSCREEN

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Vineland Adaptive Behavior Scales

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Child Outcome Rating Scale (CORS)

I år har vi hatt en sterk økning i antall unike besøkende fra 8 870 i fjor, til 12 704 besøkende i år. Vi gleder oss over økningen og tar gjerne imot tilbakemeldinger på nettstedet på vår mailadresse  psyktestbarn@r-bup.no

Lurer du på hvor du kan få tak i tester? Gå inn på RBUPs nye testoversikt. Her finner du alle kartleggingsverktøy for barn og unges psykiske helse som vi kjenner til grovsortert i hovedtema, samt lenker til hvor du kan få tak i testene. Oversikten inneholder ca. 120 tester. Noen av testene kan fritt lastes ned, mens andre kan bestilles fra en forhandler. Vi håper oversikten bidrar til å gjøre verden av tester mer oversiktlig for alle som jobber med barn og unge!

Vi ønsker dere alle en god jul og et godt nytt år!


Fri, 12 Dec 2014 13:38:45 +0100

Barne- og ungdomspsykiatri mellom linjene

Barne- og ungdomspsykiatri mellom linjene

– Emnekurs i barne-og ungdomspsykiatri for allmennleger vår 2015

Målgruppe:

Leger i allmennmedisin, helsestasjon og skolehelsetjeneste.

Formål:

 • Kurs i barnepsykiatri for fastleger i møte med BUP
 • Belyse ressurser og mulige samarbeidspartnere i førstelinja

Innhold:

 • Barne- og ungdomspsykiatrisk forståelsesramme. Barn i sorg og krise. (kurskveld)
 • Nevropsykiatri (kursdag)
 • Barn som pårørende (kursdag)
 • Affektive vansker. Angst. Psykisk helse i skolen. (kursdag)
 • Spiseforstyrrelser. Psykose. Kommunikasjon. Forsterket helsestasjon/skolehelsetjeneste. (kursdag)

Kursmateriell:

Psykiske vansker hos barn og unge, en veileder for fastleger og andre i første linje; Ida Garløv og Ole Rikard Haavet.

Program:

Last ned program for komplett oversikt.

Forelesere:

 • Line Knutsen Lund, lege/førsteamanuensis BUP/RKBU
 • Ida Garløv
 • Janne Amundsen, psykologspesialist
 • Kristine Asmervik, Kommunelege
 • Miriam Espevik, kommunepsykolog
 • Bernhard Weidle, overlege BUP/RKBU
 • Ingrid Morken, PPT
 • Kjersti Sandnes, psykologspesialist RKBU
 • Nina Osen, psykiatrisk sykepleier
 • Marit Overvik, psykiatrisk sykepleier
 • Mona Andersen, fagleder mottak barnevern
 • Kari Gårdvik, overlege BUP
 • Marte Stornes, psykologspesialist
 • Trine Malvik, helsesøster
 • Jan Fredrik Pindsle, miljøterapeut
 • Gørild Sagen, miljøterapeut
 • Turid Nistad, Barnehuset i Trondheim
 • Cathrine Schare, forsterket helsestasjon (repr. psykososialt team)

Pris:

kr 600 (kursmateriell + liten matbit på kurskveldene)

Påmeldingsfrist:

Onsdag 14. januar 2015

Påmelding:

Kurset er dessverre fullt!

Fri, 16 Jan 2015 09:01:04 +0100

Tilknytning som grunnlag for forståelse og tiltak i barnevernet

Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse i samarbeid med RKBU Midt-Norge inviterer til fylkesvise informasjonsdager om tilknytning.

Fagdager for ansatte i kommunalt og statlig barnevern i Møre og Romsdal:

Tilknytning som grunnlag for forståelse og tiltak i barnevernet

Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse i samarbeid med RKBU Midt-Norge inviterer til fylkesvise informasjonsdager om tilknytning.

Fagdagene vil gi innsikt i oppdatert teori på feltet samt gi anledning til refleksjon over hvordan teorien kan legge grunnlag for handlinger som fremmer barn og ungdoms tilknytning, relasjon til andre og innvirkning på psykisk helse. Det blir anledning til å ta med egne problemstillinger til drøfting/konsultasjon/veiledning.

Tid:
Onsdag 25. februar 2015, kl. 10.00-16.00
Torsdag 26. februar, kl. 09.00-15.00

Sted:
Ålesund, informasjon om sted kommer senere

Målgruppe:
Kommunalt og statlig barnevern i Møre og Romsdal med samarbeidspartnere

Kursholdere:
Ragnhild Onsøien, Psykologspesialist 
Kjersti Sandnes, universitetslektor/psykologspesialist

Meld deg på her

Påmeldingsfrist: Fredag 13. februar 2015

Fagdagene er gratis. Reise- og oppholdsutgifter må dekkes av deltakerne.


Ny kunngjøring 2014 - Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Helsedirektoratet har foretatt en ny kunngjøring av  tilskuddsordningen «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene» kap 764.60 for 2014.

I denne tredje utlysningen er det 40 millioner kroner til fordeling. Dette er et restbeløp av de totalt 100 millioner kroner som er innvilget over ordningen.

Søknadsfrist: 01.11.2014. Søknader vil behandles fortløpende frem til 1.november 2014.​​

Ny kunngjøring 2014 - Tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Helsedirektoratet har foretatt en ny kunngjøring av  tilskuddsordningen «Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene» kap 764.60 for 2014.

I denne tredje utlysningen er det 40 millioner kroner til fordeling. Dette er et restbeløp av de totalt 100 millioner kroner som er innvilget over ordningen.

Søknadsfrist: 01.11.2014. Søknader vil behandles fortløpende frem til 1.november 2014.​​

Direktoratet ber med dette kompetansesentrene om bistand til å gjøre kunngjøringen kjent for kommunene. Landets fylkesmenn er også bedt om å bistå.

Noen hovedpunkter for ordningen:

• Helsefremmende og forebyggende arbeid, samt utredning, behandling og rehabilitering, innen kommunalt psykisk helse- og rusarbeid
• Tilbud rettet mot både hele befolkningen, enkeltindivider, grupper, familier og lokalmiljø
• Gratis tilbud uten henvisning – lett tilgjengelighet
• Bredt tverrfaglig samarbeid, eksempelvis med fastlegene, helsestasjon og skolehelsetjeneste, spesialisthelsetjenesten mv.
• Målgruppe er alle aldersgrupper, herunder barn og unge som står i fare for å falle ut, eller har falt ut av skolen.
• Oppfordrer til interkommunalt samarbeid der det er hensiktsmessig
• Oppfordrer kommunene til å vurdere å benytte psykologstilling for å understøtte Ny GIV satsingen.  
Helsedirektoratet arbeider med å legge til rette for et strukturert opplegg med opplæring og ulike fagtiltak for kommuner som knytter psykologen til dette formålet.
• Tilskudd kan gis for ett år av gangen i inntil 6 år
• Lokal tilpasning av psykologtilbudet

Her er kunngjøringen:
http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/psykologer-i-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestene-rekrutteringstilskudd-2014.aspx

Her er direktoratets nettsak om psykologer i kommunen:
http://www.helsedirektoratet.no/Om/nyheter/Sider/ny-utlysning-stor-satsning-pa-psykologer-.aspx

Ved behov, ta  gjerne kontakt med Jannicke Leknes, e-post jbl@helsedir.no telefon 24 16 32 52.


Nyhetsbrev TIM-studien - september 2014

04.09.2014

BAKGRUNN
Forskningsstudien TIM, startet vinteren 2014. Studien skal undersøke om barn som er mer engstelige eller triste enn andre har nytte av å delta i tiltaket Mestrende barn. Studien er et landsomfattende samarbeidsprosjekt, og etter planen skal 30 skoler og cirka 600 barn fra Østlandet, Nord-Norge og Trøndelag delta. Studien vil gå over 2 år.

Elever på 4.-6. trinn ved de aktuelle skolene vil få forespørsel om å være med.  Blant de elevene der foreldrene har gitt samtykke, vil det foregå en kartlegging i form av ulike elektroniske spørreskjema til eleven, foreldrene og læreren. Halvparten av skolene som deltar blir tiltaksskoler og den andre halvparten blir kontrollskoler i studien.

Les nyhetsbrevet som pdf

Nyhetsbrev TIM-studien - september 2014

04.09.2014

BAKGRUNN
Forskningsstudien TIM, startet vinteren 2014. Studien skal undersøke om barn som er mer engstelige eller triste enn andre har nytte av å delta i tiltaket Mestrende barn. Studien er et landsomfattende samarbeidsprosjekt, og etter planen skal 30 skoler og cirka 600 barn fra Østlandet, Nord-Norge og Trøndelag delta. Studien vil gå over 2 år.

Elever på 4.-6. trinn ved de aktuelle skolene vil få forespørsel om å være med.  Blant de elevene der foreldrene har gitt samtykke, vil det foregå en kartlegging i form av ulike elektroniske spørreskjema til eleven, foreldrene og læreren. Halvparten av skolene som deltar blir tiltaksskoler og den andre halvparten blir kontrollskoler i studien.

Les nyhetsbrevet som pdf

Vi har nå gjennomført første del av TIM-studien der 16 skoler fra Østlandet og Bodø deltok våren 2014. Interessen var stor og etter kartleggingen ble 141 barn invitert til studien.  Ved tiltaksskolene har barn og foresatte deltatt i Mestrende barn grupper.  De aller fleste barn og foreldre har gjennomført hele tiltaket. Vi har erfart at god informasjon er avgjørende for deltakelse, og vi jobber kontinuerlig for å forbedre dette.

På kontrollskolene har alle lærere og helsesøstre som har ønsket dette, fått tilbud om å delta i et seminar som handler om hvordan støtte engstelige og triste barn og unge i skolehverdagen. De fleste skolene som deltar i studien var representert på seminaret, og tilbakemeldingene var positive.

Vi er nå i gang med å starte opp studien i høstsemesteret. Samtykke fra foresatte er samlet inn i mai/juni, og i denne runden deltar også skoler fra Trøndelag og Tromsø. Totalt vil 30 skoler være med i studien fra høsten 2014.

I Trondheim er skolene Byåsen, Ranheim, Kolstad og Åsvang med i studien. I Melhus er skolene Brekkåsen, Høyeggen, Lundamo, Gimse, Rosmælen og Hovin med. 177 barn fra 5. og 6. trinnet har samtykket til å delta i høst. Vi er svært fornøyde med den store oppslutningen.  

Det er holdt informasjonsmøter på skolene og det er rekruttert og kurset gruppeledere fra ulike deler av kommunale tjenester for barn og unge og fra Barne- og Ungdoms Psykiatrisk  klinikk (BUP) i Sør-Trøndelag.

HVA SKJER VIDERE i Midt-Norge?

Høsten 2014 vil vi gjennomføre nye Mestrende barn grupper for tiltaksskolene og seminar for kontrollskolene.  Barna som har fått samtykke til å delta, vil gjennomføre en kartlegging i form av ulike elektroniske spørreskjema i begynnelsen av september i uke 36.  Loddtrekning av hvilke skoler som blir tiltaks- og kontrollskoler blir trukket etter det. Gruppestart vil bli i uke 39.

Vi i prosjektgruppen vil benytte anledningen til å takke alle som har deltatt så langt, og som gjør prosjektet mulig. Tusen takk!

Hilsen alle oss i TIM studien og TIM Midt Norge.

 

Anne Mari Sund                                                       Marit Løtveit Pedersen
Lokal prosjektleder                                                  Lokal koordinator

 

Ønsker du mer informasjon om studien, kan du gå inn på: www.ntnu.no/rkbu/mestrendebarn

Video: Ettåringen i barnehagen

26.08.2014

Her kan du se professor May Britt Drugli gi noen muntlige råd om når ettåringen begynner i barnehagen:

 

Video: Ettåringen i barnehagen

26.08.2014

Her kan du se professor May Britt Drugli gi noen muntlige råd om når ettåringen begynner i barnehagen:

 

 


Ettåringen i barnehagen: May Britt Drugli

Ettåringen i barnehagen: May Britt Drugli Her kan du se professor May Britt Drugli gi noen muntlige råd om når ettåringen begynner i barnehagen:   ...

Ettåringen i barnehagen: May Britt Drugli

Her kan du se professor May Britt Drugli gi noen muntlige råd om når ettåringen begynner i barnehagen:

 

Ny fagbok om barns utvikling i barnehagen

20.08.2014

Vibeke Glaser, Ingunn Størksen og May Britt Drugli (red.)
Utvikling, lek og læring i barnehagen – forskning og praksis.


Her er boken om barns utvikling som er tilpasset den nye barnehagelærerutdanningens kunnskapsområde: Utvikling, lek og læring! I boken presenteres oppdatert kunnskap om barns utvikling i barnehagen. Her gis en oversikt over de mest anvendte psykologiske teorier som inkluderer både miljøets, biologiens og genetikkens betydning. Hensikten med boken er å fremme en flerfaglig og integrert tilnærming til barns utvikling, lek og læring.

Ny fagbok om barns utvikling i barnehagen

20.08.2014

Vibeke Glaser, Ingunn Størksen og May Britt Drugli (red.)
Utvikling, lek og læring i barnehagen – forskning og praksis.


Her er boken om barns utvikling som er tilpasset den nye barnehagelærerutdanningens kunnskapsområde: Utvikling, lek og læring! I boken presenteres oppdatert kunnskap om barns utvikling i barnehagen. Her gis en oversikt over de mest anvendte psykologiske teorier som inkluderer både miljøets, biologiens og genetikkens betydning. Hensikten med boken er å fremme en flerfaglig og integrert tilnærming til barns utvikling, lek og læring.

I dag er en stor andel av barna i barnehagen under tre år. Tilknytning, stabilitet og kvalitet i samspillet er derfor fremhevet spesielt i denne boka. Forfatterne anlegger en bred forståelse av begrepet utvikling; som en livslang prosess og med mulighet for ny vekst.

Bokens forfattere er psykologer og pedagoger. Felles for bidragene er deres fokus på tidlig innsats, interaksjon og relasjon samt voksnes betydning for barnets utvikling i en barnehagekontekst.

Blant viktige temaer i boken er omsorg, lek og læring; arv og miljø; tilknytning; vennskap; mestring og motivasjon; selvregulering; språk- og matematikk; kjønn; observasjon og kartlegging; barn med flerkulturell bakgrunn; omsorgssvikt; barnelitteratur; forebygging av mobbing; medvirkning og danning mm.

Boken retter seg mot lærere og studenter i barnehagelærerutdanning, barnevernsutdanning, fysioterapiutdanning og andre profesjonsutdanninger som har fokus på barn og familie. Den er også relevant for praktikere som arbeider tett med barn i alderen 0 5 år.

Vibeke Glaser er forlagsredaktør i Fagbokforlaget og har i mange år undervist som førsteamanuensis ved DMMH. Hun har publisert en rekke bøker og artikler om foreldrerollen, profesjonalisering av barneoppdragelsen, moderne oppvekst og barns og foreldres rettigheter.

May Britt Drugli er professor i pedagogikk ved RKBU Midt-Norge, NTNU og SEPU, Høgskolen i Hedmark. Hun har lang erfaring fra utviklingsarbeid i barnehager og er for tiden involvert i flere forskningsprosjekter på dette området. Tema er små barn, atferdsvansker og psykisk helse i barnehagen.

Ingunn Størksen er utdannet psykolog og arbeider som professor i pedagogisk psykologi ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger. Hun har forsket på barns trivsel og utvikling i barnehagen i flere år, blant annet gjennom to forskningsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd.

Boka kan kjøpes hos Fagbokforlaget


— 10 Elementer per side
Viser 1 - 10 av 15 resultat.

Følg oss:

Les rapport

Rapportforside

Fra og med mandag 23.03.2015 kl. 09.00 kan du lese rapporten med resultatene fra "Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner".

Les rapporten online her

Les om prosjektet på denne siden.

Prosjektleder er Nanna Sønnichsen Kayed.

Last ned høyoppløselig bilde av Kayed.

Kontaktinformasjon:

E-post: rkbu@medisin.ntnu.no
Telefon: +47 73 55 15 00

Besøksadresse:

Klostergata 46, 7030 Trondheim
3. etg. (klikk for kart)

Postadresse:

NTNU, Det medisinske fakultet
Regionalt kunnskapssenter for
barn og unge (RKBU)
Pb 8905, MTFS
7491 Trondheim

Lenker:

Link til vår Facebook-side Link til vår Twitter-side Link til vår Youtibe-side Link til våre blogginnlegg Link til vårt bildegalleri

Ledige stillinger:

Postdoctoral Research Fellow - iCBT for children and adolescents with Obsessive-Compulsive Disorder

Varighet: 2 år

Søknadsfrist: 16.06.2015

Les mer og søk på denne stillingen på Jobbnorge.no

Ledige stillinger:

Postdoctoral Research Fellow - iCBT for children and adolescents with Obsessive-Compulsive Disorder

Varighet: 2 år

Søknadsfrist: 16.06.2015

Les mer og søk på denne stillingen på Jobbnorge.no