Helse, miljø og sikkerhet ved NTNU

NTNUs nettsider om helse, miljø og sikkerhet (HMS) er under revidering. Det meste av innholdet for ansatte og studenter er revidert og flyttet til Innsida:

HMS for ansatte
HMS for studenter

Direkte til alle: 
HMS retningslinjer
HMS skjema

Gjennom å sikre de ansatte, gode, trygge og personlighetsutviklende oppgaver, skal NTNU skape et arbeidsmiljø som stimulerer til å være kreativ, konstruktiv og kritisk.

NTNU skal sikre studentene et godt læringsmiljø, gjennom god tilrettelegging av faglige forhold, velferd og det fysiske arbeidsmiljø. Arbeids- og læringsmiljøet skal fremme arbeidsevne, læring, helse og trivsel, og verne mot arbeidsrelatert sykdom og ulykker.

Miljøbevissthet skal prege alle deler av universitetets virksomhet. NTNU skal kontinuerlig arbeide for å redusere belastningen på ytre miljø gjennom miljøvennlig drift.

HMS modellen

HMS-arbeid ved NTNU skal skje kontinuerlig og systematisk som en del av primæraktiviteten.

HMS er et lederansvar på alle nivå i organisasjonen. HMS-relaterte problemer   løses løpende på lavest mulig nivå. Aktiv medvirkning fra medarbeidere og studenter er en forutsetning for å oppnå optimale arbeids- og læringsmiljø.