EVU-Kurs

Effektive prosjektstrukturer

Smilende kvinne med en blyant i hånda som lener seg fremover mot pulten og ser rett inn i kamera. Plangtegninger på pulten.

Foto: Colourbox

Start: 07.10.2024
Søknadsfrist: 15.08.2024

Undervisningsform: Studium med fysiske samlinger
Sted for samlinger: Oslo

Pris: 24000 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: BM6103


Behovet for økt struktur i prosjektene skyldes at mange prosjekter mangler klare mål og effektiv styring. Dette fører til dårlige løsninger, unødvendige kostnader og lav inntjening. For å løse dette må vi løfte blikket og forstå hvordan mål og strategier utgjør en helhet.

Dette emnet gir deg nye perspektiver på de viktige valgene ved prosjektoppstart. Suksessfaktoren er å vite hva vi skal legge vekt på fra start til mål. Kurset vil hjelpe deg med å velge riktige metoder og tilnærminger i struktureringen av prosjektet.

Pilotgjennomføring med inviterte deltakere høsten 2024, men vi fyller opp ledige plasser med andre søkere. 

Fra våren 2025 vil emnet tilbys som del av spesialiseringen i Prosjektledelse og digital transformasjon i NTNUs Masterprogram i teknologiledelse og digital omstilling.

Målgruppe

Emnet passer for alle prosjekteiere, prosjektledere, prosjekteringsledere, utviklingsledere, release managere, både i privat og offentlig sektor.

Innhold

Kurset tar deg steg for steg gjennom et prosjekt, fra organisering og planlegging til gjennomføring, testing, igangkjøring, overlevering og ELS (Early Life Support). Vi diskuterer ulike metoder og teorier, og hvordan de kan integreres. Hovedfokus er å vise hvordan alt henger sammen og enkelt kan implementeres i prosjekter for å oppnå målrettet styring og redusert ressursforbruk. Kurset vil hjelpe deg med å sette tidligere kunnskap og erfaring inn i et helhetlig system.

Noen av temaene vil være:

 • Hvordan utvikle klare prosjektmål og gjennomføringsrammer?
 • Hvordan sikre helhetlig tilnærming til leveranse?
 • Hvilke strukturer passer for ulike prosjektstørrelser og kompleksiteter?
 • Hvordan ulike organisasjonsformer fungerer i forhold til mål og rammer?
 • Hvordan sikre effektive beslutningsprosesser og god informasjonsflyt?
 • Hvordan håndtere styringsutfordringer i både rigide og smidige prosjekter?

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • Prosesser for utvikling av prosjektmål og rammer for gjennomføring
 • Hvilke former for strukturer som er aktuelle for hvilke typer situasjoner, størrelser og prosjekter, og effektene av de ulike valgene
 • Hvordan ulike organisasjonsformer fungerer i forhold til gitte mål og rammer
 • Beslutningsprosesser og informasjonsflyt i prosjektprosessen
 • Styringsutfordringer i rigide og smidige prosjekter og deres konsekvenser.

Ferdigheter

Studenten skal kunne

 • Utvikle mål og rammer som gjør verdiskapende prosjekter mulig og realistisk
 • Utvikle realistiske strategier for prosjektgjennomføring i en gitt situasjon
 • Definere hvilke strukturer (prosjektmodeller, gjennomføringsmodeller, koordineringsmekanismer og kontraktstrategier) prosjektet bør ha for å kunne styres
 • Velge hensiktsmessig organiseringsform for prosjektet
 • Vurdere definerte gjennomføringsstrategiers effektivitet opp mot mål og rammer
 • Velge hensiktsmessige virkemidler for styring av prosjekt i lys av karakteristika som størrelse og grad av kompleksitet.

Generell kompetanse

Studenten kjenner til 

 • Begreper og prinsipper i eierstyring og organisering av prosjekter
 • Muligheter og begrensninger som ligger i måten prosjektets strukturer og formelle virkemidler for styring blir definert og implementert.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Hvis du ikke har en bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning på minst 180 studiepoeng, kan du be om en realkompetansevurdering av opptaksgrunnlaget ditt.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

Obligatoriske samlinger i Oslo høsten 2024:

Første samling: 7. - 9. oktober
Andre samling: 26. - 28. november

Begge samlingene starter kl 09.30 første dag og avsluttes kl 15.30 siste dag.

Emnet gjennomføres med fysiske samlinger. Før, mellom og etter samlingene jobber studentene med oppgaver knyttet til temaene i emnet opp mot egen jobbsituasjon. Det arbeides med faglige problemstillinger både individuelt og i grupper.

Eksamensbeskrivelse

Mappeeksamen, med to oppgaver – en gruppeoppgave og en individuell.

Eksamenskrav:

 • Deltakelse på samlingene
 • Gruppeoppgaver
 • Muntlig presentasjon

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen og gjentak.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Bok: Prosjekteringsprosesser - verdiskaping, bærekraft og kompleksitet
Forfattere: Bo Terje Kalsaas, Kai Haakon Kristensen, Astrid Renata Van Veen, Agnar Johansen, Olav Torp, ISBN: 9788245049046, Utgitt:  2024
https://www.fagbokforlaget.no/Prosjekteringsprosesser/I9788245049046

Rapport: Integrated Design and Delivery Solutions (IDDS), CIB, Research Roadmap, Publication 370. https://eprints.qut.edu.au/71070/
Bygg21: Vi bygger best med åpenhet og tillit.
https://bygg21.no/rapporter-og-veiledere/vi-bygger-best-med-apenhet-og-tillit/

Standarder og nettsider:

 • CodX12 Prosjektmodell: https://CodX12.no/
 • Modellmodenhetsindeks 2.0 (MMI). https://mmi-veilederen.no/
 • NS-EN-ISO ISO 19650 (latest version) Organization of information about construction works -- Information management using building information modelling, Part 1: Concepts and principles, Part 2: Delivery phase of assets and Part 3: Operational phase of assets
 • NS 3935: Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) - Prosjektering, utførelse og idriftssettelse
 • NS 3467: 2022 Steg og leveranser i byggverkets livssyklus
 • Prosjektveiviseren: https://prosjektveiviseren.digdir.no/
 • Prince2: https://www.axelos.com/certifications/propath/prince2-project-management
 • Scrum: https://www.scrum.org/

Anbefalt lesestoff: Daniel Kahneman: Tenke fort og langsomt, Pax forlag

Annen informasjon

Prisinformasjon

Pris: 24000 Kr

I tillegg kommer semesteravgift til Studentsamskipnaden og ev. utgifter til reise og opphold.
Pensumlitteratur må den enkelte skaffe selv.

Samarbeidspartnere

BAdigital

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for ingeniørvitenskap

Kontakt

Opptak og opptakskrav
Telefon: 73 59 77 01
Epost: evuopptak@aud.ntnu.no
Marit Kvidal, NTNU VIDERE, studieadministrative spørsmål
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev