EVU-Kurs

Barn og unges psykiske helse - Del I: Normalutvikling i et systemperspektiv 0-23 år

Foto: Alexander Drummer, Pexels

Start: 28.08.2023
Slutt: 27.09.2023
Søknadsfrist: 01.05.2023

Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 0 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: MDV6201

Det er dessverre for sent å søke på dette kurset. Du kan finne alternative kurs på våre nettsider.


Fulltegnet høst 2023, neste søknadsfrist 1.mai 2024. 

Emnet gir en overordnet og bred innføring i normalutvikling for barn og unge fra spedbarn til ung voksen alder (0-23 år). Studenten vil få innsikt i en utviklingsforståelse av barn og unges psykiske helse i form av transaksjonsprosesser mellom genetikk/biologi, individpsykologi, relasjoner, og kultur-faktorer, med særlig vekt på omsorg, samspill og tilknytning.

NB: Barn og unges psykiske helse består av 2 deler:
MDV6201 - del I: normalutvikling (går i aug.-sept.) 
MDV6202 - del II: skjevutvikling og psykiske lidelser (går i okt.-nov.) 

Dersom du ønsker opptak på begge emner må du sende én søknad til hvert emne. 
Emnene kan tas som enkeltstående emner eller inngå i Erfaringsbasert masterprogram i psykisk helse.

Målgruppe

Ansatte i tjenester som jobber med barn og unge.

Innhold

Emnet skal gi en grunnforståelse av mekanismene bak normalutvikling. Emnet fokuserer ulike aspekter ved barns psykiske helse og hvordan de varierer i uttrykksform på de ulike alderstrinnene. Sentrale tema i kurset er: 
  • Innføring i genetikk
  • Innføring i hjernens utvikling
  • Barns sosiale og emosjonell utvikling
  • Stress – sårbarhet, beskyttende faktorer
  • Tidlig samspill/regulering, tilknytning

Studenten skal få økte ferdigheter i å skille mellom normalutvikling og skjevutvikling slik at de lettere kan gjenkjenne når barn og unge trenger økt oppfølging.

Opptakskrav

  • UTDANNING: Bachelor eller tilsvarende utdanning (180 studiepoeng) i helse- og sosialfagene: barnevernpedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, paramedisin, sosialt arbeid (sosionom), sykepleie, vernepleie - eller: psykologi, barnehagelærer-/førskolelærerutdanning, lærerutdanning og andre tilsvarende bachelorprogram innenfor helse- og sosialfag.
  • ARBEIDSERFARING: Minst to års relevant yrkeserfaring etter fullført bachelor. Med dette menes arbeid i tilknytning til helse-, sosial- eller opplæringstjenester omregnet til 100% stilling.

Les nøye hvilke krav som stilles til dokumentasjon av hhv utdanning og arbeidspraksis.
Kun søknader som oppfyller krav til dokumentasjon vil bli behandlet.

Rangering av søkere

Søkere som er tatt opp på Master i psykisk helse (MPHLS) har fortrinnsrett på studieplass. Øvrige ledige plasser rangeres etter NTNUs opptaksforskrift §28:

Karakterpoeng: beregnes ut fra en vektet gjennomsnittskarakter av alle karakterer på vitnemålet som utgjør opptaksgrunnlaget. (Resultatet multipliseres med 10)
Utdanning utover opptaksgrunnlaget gir følgende tilleggspoeng: 1 poeng for 60 studiepoeng, 0,5 poeng for 30 studiepoeng, 0,25 poeng for 15 studiepoeng og 0,125 poeng for 7,5 studiepoeng. (Maksimalt 3 tilleggspoeng.)
Praksis utover minimumskravet på 2 år gir følgende tilleggspoeng: 1 poeng per år relevant yrkespraksis etter fullført og bestått høyere utdanning. Deltidsstillinger gjøres om til andel av heltid. (Maksimalt 5 tilleggspoeng.)

Mastergradens krav om gjennomsnittskarakter C kan fravikes for studenter med enkeltemneopptak. Ved ledige studieplasser kan også søkere med under to års praksis eller annen relevant utdanning på minimum bachelornivå tas opp etter individuell vurdering.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To samlinger á tre dager i Trondheim høsten 2023. 

  • Samling 1: 28-30.august
  • Samling 2: 25-27.september

Emnet forutsetter fysisk tilstedeværelse på campus disse dagene

Eksamensbeskrivelse

Eksamensform: Digital hjemmeeksamen 19-20 oktober. (24 timer)
Karakterskala: A - F, hvor A er beste karakter og F er stryk.
Obligatoriske krav: 80 % obligatorisk oppmøte. En godkjent hjemmeoppgave.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Oppgis i Blackboard ved studiestart

Annen informasjon

Det anbefales det at studenten er i jobb i minst halv stilling samtidig med utdanningen. Minimum 15 og maksimum 30 studenter.

Prisinformasjon

Pris: 0 Kr

Emnet har ingen kursavgift, men alle studenter må betale semesteravgift til studentsamskipnaden. Pt. kr 600. I tillegg kommer utgifter til pensumlitteratur og ev. reise/opphold.

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap
Kenneth Stensen, Førsteamanuensis, RKBU Midt-Norge
Epost: kenneth.stensen@ntnu.no

Kontakt

Stine Stenhaug, NTNU VIDERE - opptak
Telefon: 73 59 53 44
Epost: videre@ntnu.no
Maria Årolilja Rø og Kari Meli, Studieveileder, (RKBU Midt-Norge)
Telefon: 73 55 15 00
Epost: studieveileder@rkbu.ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev