EVU-Kurs

Kjønn og mangfold i organisasjon og ledelse

Engasjert gruppearbeid

Engasjerte videreutdanningsstudenter under en samling på Dragvoll i Trondheim. Foto Lars Erik Berg/NTNU

Start: 06.02.2024
Slutt: 03.05.2024
Søknadsfrist: 10.01.2024

Sted for samlinger: Trondheim

Pris: 11180 Kr
Studiepoeng: 7,5
Emnekode: KULT6502


Likestilling mellom kjønnene er et eget bærekraftsmål og økt mangfold inngår i strategier for mange virksomheter. Det forventes at alle organisasjoner jobber aktivt, målrettet og planmessig for å skape inkludering, økt likestilling og hindre diskriminering. Samtidig vet vi at dette er hensyn som gjerne drukner i en hektisk arbeidshverdag, i tillegg til at det krever kunnskap og erfaring for å iverksette relevante tiltak.

Målgruppe

  • Du som har lederansvar eller verv og oppgaver i offentlig, privat og frivillig sektor
  • HR-personell
  • Forskere, utredere og rådgivere
  • Lærere og andre ansatte i skole og utdanning

Innhold

I dette emnet lærer du hvordan arbeid for likestilling og inkludering kan innlemmes i en organisasjons kjernevirksomhet og pågående endringsprosesser. Læringsaktivitetene vil ta utgangspunkt i konkrete situasjoner og problemstillinger i studentenes egne erfaringer og arbeidsliv.  

Du får kunnskap og ferdigheter til å utvikle tiltak og jobbe forebyggende på måter som ikke bare gir kortsiktige løsninger, men varig kulturendring.  Et viktig grunnlag for å lykkes med å skape kulturendring for likestilling og inkludering ligger i å forstå mekanismene som i utgangspunktet skaper forskjeller og ulikhet. Emnet gir derfor en innføring i hvordan kjønn, rase, etnisitet, seksualitet og funksjonsevne virker i forskjellige kontekster. Du vil også få verktøy for å jobbe videre med bevisstgjøring og kunnskapsdeling.

Opptakskrav

Opptakskravet er todelt:
1. Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, og
2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Nye søkere må dokumentere utdanning og arbeidserfaring innen søknadsfristen for å få søknaden behandlet.

Hvis det er flere søkere enn antall plasser følges gjeldende rangeringsregler

Krav til dokumentasjon

Arbeidsforhold må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Har du ikke bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning av minimum 180 studiepoengs omfang, kan du søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Last opp søknadsskjema sammen med dokumentasjon når du søker.


Undervisning, eksamen og pensum

Tid og sted for undervisning

To samlinger i Trondheim våren 2024:

  • Første samling: 6. - 7. februar
  • Andre samling: 19. - 20. mars

Samlingene har obligatorisk oppmøte.

Eksamensbeskrivelse

Semesteroppgave med innleveringsfrist 3. mai 2024. Oppgaven skrives individuelt eller i en mindre gruppe.

Karakterskala: A-F

Eksamenskrav: Øvingsoppgave må være bestått før du gis anledning til å gå opp til eksamen.

Pensumlitteratur/kursmateriell

Artikler

Annen informasjon

Forelesere:

Siri Øyslebø Sørensen, Sofia Moratti, Jennifer Branlat, Elisabeth Stubberud, Vivian Anette Lagesen, Ingvill Hellstrand

Prisinformasjon

Pris: 11180 Kr

Fagansvarlig/Forelesere

Fakultet: Det humanistiske fakultet
Siri Øyslebø Sørensen, Professor, Institutt for tverrfaglige kulturstudier
Epost: siri.sorensen@ntnu.no

Kontakt

Marit Kvidal, NTNU VIDERE
Telefon: 73 59 52 60
Epost: videre@ntnu.no

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev